Saturday , December 3 2022

Suceveanul cautat in Belgia pentru omor si viol va fi extradat

Curtea de Apel Suceava a decis ca Adrian Fund\cescu, individul de 23 de ani, din satul Luc\ce[ti, comuna Dr\goie[ti, s\ fie predat autorit\]ilor din Belgia [i s\ r\spund\ pentru fapta comis\ t
Curtea de Apel Suceava a decis, mar]i, ca suceveanul acuzat c\ a violat [i a ucis o femeie `n Belgia s\ fie extr\dat. Crima s-ar fi produs `n urm\ cu mai bine de o lun\, dar abia acum au str=ns poli]i[tii belgieni suficiente probe `mpotriva t=n\rului. ~ntre timp el s-a `ntors `n ]ar\ `n speran]a c\ i se va pierde urma, dar a fost `nc\tu[at de oamenii legii .
Adrian Fund\cescu, de 23 de ani, din satul Luc\ce[ti, comuna Dr\goie[ti, a fost arestat [i introdus `n arestul Inspectoratului Jude]ean de Poli]ie  la sf=r[itul s\pt\m=nii trecute. Curtea de Apel Suceava a admis propunerea formulat\ de Parchetul de pe lâng\ Curtea de Apel Suceava [i a dispus arestarea lui Adrian Fund\cescu, n\scut acum 23 de ani în municipiul Constan]a, cu domiciliul în satul Luc\ce[ti, comuna Dr\goie[ti, jude]ul Suceava, fa]\ de care s-a emis un mandat european de arestare `n data de 23.06.2011 de c\tre un magistrat examinator din Liege [i cu privire la care s-a înaintat semnalare prin Biroul SIRENE na]ional, pe o durat\ de cinci zile, respectiv de la 24 iunie 2011 [i pân\ la data de 28 iunie 2011 inclusiv. Magistra]ii Cur]ii de Apel au dispus emiterea mandatului de arestare pe numele acestuia.  Tot la sf=r[itul s\pt\m=nii trecute, IGP, prin purt\torul de cuv=nt,  a anun]at, de altfel, c\ Adrian Fund\cescu, urm\rit interna]ional de autorit\]ile belgiene pentru comiterea infrac]iunilor de omor [i viol, a fost prins vineri, s\pt\m=na trecut\, în urma schimbului de date [i informa]ii prin intermediul Biroului SIRENE, de poli]i[ti ai Serviciului de Investiga]ii Criminale Suceava, în câteva ore de la introducerea datelor sale în Sistemul Informatic Schengen. ~n ultima s\pt\mân\, 76 persoane [i 40 de autovehicule ce fac obiectul unor semnal\ri introduse în Sistemul Informatic Schengen au fost depistate de poli]i[tii români, împreun\ cu partenerii de pe teritoriul celorlalte state membre Schengen.
La 24 iunie a.c., în urma schimbului de date [i informa]ii prin intermediul Biroului SIRENE din cadrul C.C.P.I.-I.G.P.R. [i a investiga]iilor efectuate de poli]i[ti din cadrul compartimentului urm\riri al S.I.C. Suceava, cu sprijinul celor de la Postul de Poli]ie Dr\goie[ti, a fost identificat Adrian Fund\cescu, de 23 de ani, din comuna Dr\goie[ti, urm\rit interna]ional.
T=n\rul a fost dat în urm\rire interna]ional\ la solicitarea autorit\]ilor belgiene, pe numele s\u fiind emis un mandat european de arestare pentru s\v=r[irea infrac]iunilor de omor [i viol. În câteva ore de la introducerea alertei în Sistemul Informatic Schengen, urmare a datelor [i informa]iilor furnizate prin intermediul Biroului SIRENE, poli]i[tii suceveni au reu[it prinderea urm\ritului interna]ional.
Tân\rul a fost prezentat Cur]ii de Apel Suceava, care a emis împotriva sa un mandat de arestare pe o perioad\ de cinci zile, acesta fiind încarcerat.
Ieri, Adrian Fund\cescu a comp\rut `n fa]a instan]ei `nso]it de avocatul Vasile Ciubotariu de la Baroul Suceava. Acuzat de comiterea a dou\ infrac]iuni grave, suceveanul nu a avut nimic de declarat `n fa]a magistra]ilor. ~n schimb, ap\r\torul acestuia sus]ine c\ t=n\rul pe care `l reprezint\ nu este vinovat de comiterea violului [i a omorului, infrac]iuni care ar fi fost comise `n Belgia.
Suceveanul urmeaz\ s\ fie extr\dat din ]ar\ [i preluat de autorit\]ile belgiene. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Peste 23,6 milioane de lei au încasat sucevenii care au cazat refugiați ucraineni

De la începutul războiului în Ucraina, România a cheltuit 75 de milioane de euro pentru …