Saturday , March 2 2024

Suceveanul care ii invata pe irlandezi sa picteze icoane

N chiar dac\ se bucur\ de succesul s\u `n Irlanda iar talentul [i meritele `i sunt pe deplin recunoscute, Mihai Cucu are [i proiecte cu Rom=nia n “Oriunde te-ai afla,dup\ p\rerea mea, e[ti `ns\ apreciat dac\ faci treaba bine. Eu am fugit `ns\ de sistemul birocratic din Rom=nia”, ne-a spus  t=n\rul sucevean

Un sucevean stabilit de aproape 10 ani `n Dublin `i `nva]\ pe irandezi s\ picteze. La cei 32 de ani, Mihai Cucu, din Suceava, pred\ iconografia la Institutul Marry Immaculate College din ora[ul Limerick, `n Irlanda. T=n\rul pred\ la institu]ia superioar\ de `nv\]\m=nt cursuri intensive, timp de o s\pt\m=n\, iar restul orelor sunt organizate de diferite m\n\stiri din Irlanda.
Mihai Cucu a terminat Facultatea de Arte Plastice Decorative [i Design, Sec]ia Restaurare din cadrul Universit\]ii “Alexandru Ioan Cuza” din municipiul  Ia[i. Era doar un copil c=nd descoperea culorile [i le amesteca dup\ cum `i dicta ochiul. I se p\rea distractiv. {i apoi, c\rui copil nu `i pl\ce s\ deseneze, s\ m=zg=leasc\ cu pensula c=t `i ziua de lung\. “ ~mi aduc aduc aminte c\ eram la gr\dini]\ c=nd am pictat o vaz\ cu flori. Vaza mi se p\rea c\ seaman\ cu o sticl\ de la lamp\”, ne dest\inuie  Mihai Cucu. Adolescent fiind, se visa artist [i  via]a i-a dat o [ans\ de care a profitat . Chiar dac\ s-a stabilit departe de ]ar\, suceveanul nu s-a `ndep\rtat de cei de acas\ [i de prieteni [i a pus `n practic\ proiecte comune cu tineri iubitori de art\.  Este pasionat nu numai de pictur\ dar [i de film [i fotografie. ~n studen]ie a avut parte de o burs\ Erasmus `n Marea Britanie, unde a studiat 4 luni de zile, `ns\ cu un an `nainte trimisese o serie de icoane  la Christ Church Cathedral din Dublin pentru a fi expuse `n preajma s\rb\torilor de Cr\ciun. Norocul s\u a fost c\ `n corul catedralei c=nta un prieten de-al lui, tot din Suceava, care l-a sprijinit, iar picturile sale au fost  reunite `n cadrul unei expozi]ii inedite care i-a adus succes.
A fost primul s\u contact cu lumea irlandez\, oameni care, sus]ine suceveanul, sunt deschi[i la suflet ca [i rom=nii. A[a se face c\ anul care a urmat a avut o  nou\ expozi]ie `n cadrul unui workshop. Dincolo de har, de dragoste cre[tin\, sus]ine suceveanul, este efort [i pasiune pentru a cuprinde `n culoare mesajul divin [i sacru.
Mihai Cucu `[i aminte[te c\ `n anul 2000 , `n perioada c=t era student Erasmus `n Anglia, a plecat o s\pt\m=n\ la Dublin unde a fost contactat de Asocia]ia Iconografilor din Irlanda [i surpriza a fost c\ a fost pus `n situa]ia de a preda un curs pentru ei. {i norocul avea s\ `i sur=d\ mai departe. Au urmat apoi o serie `ntreag\ de expozi]ii, an de an , `n principal la  Dublin [i Galway. “La cursuri vin diferi]i oamenii, tineri, adul]i, dar `n general sexul frumos predomin\. Femeile sunt cele care  tind s\ se apropie mai mult de laturile astea artistice dec=t o fac b\rba]ii. Uneori am arti[ti care vin s\ `nve]e tehnica tempera [i nu-i intereseaz\ prea mult backgroundul teologic, iar la sf=r[itul fiecarui curs, to]i participan]ii termin\ o icoan\ pictat\ `n maniera greco-bizantin\. Ei sunt deja  trecu]i prin toate etapele icoanei, `ncep=nd cu desen, tehnica auririi, apoi lucrul efectiv cu pigmen]ii amesteca]i cu emulsie de ou. Aceasta este o  tehnic\ tradi]ional\ care nu s-a schimbat aproape deloc. ~n  paralel cu partea practic\, sunt imputuri- discu]ii, slide-show-uri legate de tradi]ia iconongrafiei bizantine, simbolistic\, istoric, evolu]ie. Studen]ii au de f\cut [i un eseu pentru ca s\ `[i ia creditele universitare”, ne-a spus suceveanul.
Chiar dac\ se bucur\ de succesul s\u `n Irlanda iar talentul [i meritele `i sunt pe deplin rcunoscute, suceveanul are [i proiecte cu Rom=nia.  Face parte dintr-o forma]ie  de dans [i muzic\ contemporan\, la care  face inclusiv, proiec]iile video.
Suceveanul a avut [i  dou\  burse, artist `n reziden]\ `n Irlanda, una pe o insul\ `n Atlantic unde se afl\ un centru de arte, iar cealalt\ `n Westmeath, la Hilltown Studio Theatre, a c\rui director face parte dintr-o funda]ie cultural\ rom=no-irlandez\, fondat\ de John Fairlegh [i Ion Caramitru.
A preferat Irlanda `n locul Angliei
Povestea unui sucevean  care a ajuns s\ lucreze `ntr-un sistem diferit, `n alt\ ]ar\, este, mai presus de toate, o poveste despre  deschiderea fa]\ de lucruri noi [i fuga de sistemul din Rom=nia. Mihai Cucu ne-a spus c\ `n Irlanda s-a sim]it mai `n largul lui dec=t `n Anglia. “Era mult prea artificial totul. Nu am sim]it leg\tura asta. Irlandezii pe care-i cunosc sunt la fel ca rom=nii cu suflet bun  pe care-i cunosc `n ]ar\, la care se adaug\ un strop de lini[te interioar\. ~n cei 10 ani, mai precis p=n\ s\ intr\m `n UE, mi-am `mp\r]it timpul cam `n mod egal `ntre Rom=nia [i Irlanda. Nu  am venit `n Irlanda pentru  a fi apreciat, sau mai apreciat aici dec=t `n Rom=nia. Oriunde te-ai afla, dup\ p\rerea mea, e[ti `ns\ apreciat dac\ faci treaba bine. Eu am fugit de sistemul birocratic din Rom=nia”, ne-a spus suceveanul.
“`mi plac oamenii, pentru c\ fiecare are ceva de spus. [i `mi place s\ descop\r ce se afl\ `n spatele aparen]elor. Chiar [i la oamenii care se eviden]iaz\ prin lucruri negative se dovede[te pân\ la urm\ c\ exist\ ceva frumos. Trebuie doar s\ ai r\bdare s\ `i descoperi. Nu-mi place `ns\ amestecul politicului `n via]a de zi cu zi [i faptul c\ oamenii fac, din c=te am v\zut, `n ultima perioad\, multe compromisuri pentru a ob]ine o func]ie sau pentru a se men]ine `n pozi]iile pe care le ocup\. Nu-mi place atunci când oamenii ascund adev\rul”, ne-a mai spus suceveanul. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

La Zvoriștea se va construi un pod nou, pe DN 29A, pe drumul spre Dorohoi

Peste Siret, la Zvoriștea un pod nou se va construi în locul celui existent actualmente …