Saturday , December 3 2022

Suceava va „exporta” gunoiul la Botosani tot anul acesta

„Abia `n 2013 ne vom putea g=ndi la o colectare civilizat\ a de[eurilor la nivelul jude]ului Suceava”, a declarat pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur n groapa de gunoi de la Moara ar putea fi terminat\ mai rapid, dar darea ei `n folosin]\ se va putea face abia `n cursul anului viitor pentru c\ mai este nevoie [i de o sta]ie de epurare pentru apele care rezult\ din decantarea de[eurilor n de la data de 16 iulie, toate rampele de depozitare din jude]ul nostru vor fi `nchise

Municipiul Suceava va continua s\ r\m=n\, pe tot parcursul acestui an, principalul „exportator” de de[euri c\tre Boto[ani. {ansele pentru a fi finalizate [i date `n folosin]\ lucr\rile de la rampa de de[euri ce se construie[te pe teritoriul comunei Moara sunt foarte sc\zute. Pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur a declarat c\ sunt [anse mici pentru ca acest lucru s\ se poat\ produce `ntruc=t nu este nici m\car demarat\ lucrarea efectiv\ de amenajare a unei sta]ii de depurare a apelor ce vor rezulta din decantarea de[eurilor ce vor fi depuse la noua groap\ de gunoi.
Potrivit [efului administra]iei jude]ene sucevene, mai devreme de 2012 nu se va putea finaliza [i sta]ia de epurare respectiv\ [i, prin urmare, abia atunci se va putea transporta gunoiul din municipiul Suceava la noua groap\ de de[euri de la Moara, nu tocmai la cea de la Boto[ani. Problema care persist\ este aceea c\ proiectul privind managementul de[eurilor la nivelul `ntregului jude] este `nc\ `n faz\ incipient\ pentru c\, pe l=ng\ obiectivele de investi]ii de la Moara, mai trebuie realizate foarte multe alte lucr\ri iar procedurile birocratice extrem de dificile nu permit acest lucru mai devreme de septembrie 2011, iar asta `n cel mai fericit caz.
Printre acestea, se num\r\ [i realizarea unei noi gropi de gunoi la Pojor=ta pentru depozitarea de[eurilor rezultate `n toate localit\]ile de munte ale jude]ului, dar [i crearea c=torva sta]ii de selectare a de[eurilor, precum [i a mai multor puncte de colectare a acestora. ~n tot acest timp, problema presant\ este cea a depozit\rii de[eurilor rezultate `n localit\]ile sucevene, `n condi]iile `n care toate gropile de gunoi care `nc\ nu au fost `nchise p=n\ acum, vor trebui s\ fie `nchise dup\ data de 16 iulie, conform normativelor `n vigoare, negociate cu Uniunea European\.
~n tot acest timp, de[eurile vor trebui transportate la gropi de gunoi din alte jude]e. Gheorghe Flutur a declarat c\ a discutat aceast\ tem\ cu vicepre[edintele CJ Suceava, Daniel Cadariu – cel care are atribu]ii de serviciu cu privire la programul de gestionare a de[eurilor. Pe l=ng\ solu]iile costisitoare [i puse `n aplicare deja de unele prim\rii – transportarea gunoiului la Boto[ani sau la T=rgu Neam] – s-ar mai `ntrez\ri o alt\ alternativ\ dup\ data de 16 iulie [i anume montarea deasupra unora din gropi a unor cupole, astfel `nc=t s\ se poat\ continua depozitarea p=n\ `n 2012 a de[eurilor menajere. ~n aceste condi]ii, devine tot mai dificil\ perspectiva punerii `n aplicare c=t mai rapide a colect\rii de[eurilor menajere. Acest lucru a fost, de altfel, recunoscut [i de Gheorghe Flutur `n opinia c\ruia „abia din 2013 ne vom putea g=ndi la o colectare civilizat\ a de[eurilor la nivelul jude]ului Suceava”. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Peste 23,6 milioane de lei au încasat sucevenii care au cazat refugiați ucraineni

De la începutul războiului în Ucraina, România a cheltuit 75 de milioane de euro pentru …

No comments

  1. Pana in 2013 avem de subventionat campania PD-L via Prigoana