Suceava s-ar putea `ntoarce la troleibuze

18 aprilie 2011, 21:20

N primarul Ion Lungu spune c\ nu dore[te `nlocuirea st=lpilor de beton ai vechii re]ele de transport electric `ntruc=t trebuie v\zut `n ce m\sur\ va fi de actualitate reintroducerea troleibuzelor `n contextul cas\rii autobuzelor n directorul societ\]ii TPL SA Suceava, Darie Romaniuc, nu exclude ca acest lucru s\ se produc\ `n contextul unei crize ori a unei scumpiri a carburan]ilor la care s\ se adauge [i noi prevederi pe linie de mediu

Prim\ria municipiului Suceava are `n vedere varianta reintroducerii troleibuzelor `n sistemul de transport public de c\l\tori, `ns\ acest lucru nu se va putea petrece mai devreme de 2014. ~ntrebat dac\ st=lpii de la fosta re]ea de troleibuz vor r\m=ne pe marginea drumului al\turi de cei de iluminat, primarul Ion Lungu a r\spuns pozitiv. El a declarat c\ ace[tia vor fi p\stra]i pentru c\ este posibil ca, `n viitor, s\ se revin\ la transportul ecologic, cel cu troleibuze.
~nlocuirea actualilor st=lpi de beton ai vechii re]ele de transport electric a fost pus\ `n discu]ie `n contextul `n care a demarat un proiect cu finan]are european\ privind reabilitarea re]elei de iluminat public de pe artera principal\ de circula]ie a municipiului re[edin]\ de jude]. Pentru c\ `n proiectul respectiv o mare parte din st=lpi sunt men]inu]i, fiind `nlocuite cablurile subterane, s-a pus problema dac\ nu ar fi cazul ca [i ace[tia s\ fie schimba]i. R\spunsul a fost negativ `ntruc=t cei mai mul]i dintre st=lpi sunt din beton [i se prezint\ `nc\ bine, nefiind necesare tot felul de interven]ii pe c=nd dac\ s-ar fi `nlocuit ar fi necesitat costuri foarte mari.
Un alt argument avut `n vedere de primarul Ion Lungu este cel de reintroducere a troleibuzelor, iar `n acest context este necesar\ men]inerea `n func]iune a c=t mai mul]i st=lpi cu putin]\ din sistemul de transport electric. Primarul Sucevei a spus c\ nu trebuie exclus\ varianta reintroducerii troleibuzelor, doar c\ mai trebuie a[teptat\ o perioad\ de timp p=n\ la casarea actualelor autobuze, 30 din cele 33 fiind cump\rate cu circa cinci – [ase ani `n urm\. Cum casarea acestor mijloace de transport `n comun are loc dup\ o perioad\ de opt ani, este posibil\ eventuala reintroducere a troleibuzelor abia din 2014.
Directorul societ\]ii TPL SA Suceava, Darie Romaniuc, a declarat c\ o astfel de investi]ie ar fi de dorit, av=nd o serie de avantaje fa]\ de actualul sistem public de transport `n comun bazat pe autobuze [i, `n subsidiar, pe microbuze. Totu[i, va fi o investi]ie mare, atrage aten]ia Darie Romaniuc, iar `n acest context trebuie din timp preg\tit terenul [i c\utate oportunit\]i de finan]are. „Este posibil ca o astfel de investi]ie s\ nu fie, `n perioada urm\toare, doar un banal deziderat, ba chiar s\ ajung\ mai cur=nd o necesitate `n contextul unor crize ale combusibililor fosili ori a scumpirii exagerate a acestora. De altfel, `ntr-un viitor mai `ndep\rtat este de preconizat ca s\ se pun\ accent pe transportul ecologic, dac\ e s\ avem `n vedere o directiv\ a Comisiei Europene care stabile[te ca din 2030 s\ se elimine utilizarea, `n centrele urbane, a mijloacelor de transport care circul\ pe baz\ de combusibili fosili”, a declarat Darie Romaniuc.
C=t prive[te actuala re]ea de transport electric, directorul SC TPL SA Suceava a admis c\, pe alocuri, modul `n care s-au amplasat st=lpii nu este prea convenabil pentru unii participan]i `n trafic, dar a precizat c\ `n 1987 situa]ia din Suceava era cu totul alta, num\rul de autoturisme nefiind nici m\car la un sfert din cel actual [i nimeni din cei de atunci nu a preconizat o cre[tere at=t de mare a num\rului de autoturisme. Totu[i, `nlocuirea st=lpilor actuali este o lucrare costisitoare [i care nu s-ar justifica din punct de vedere economic, c=t\ vreme st=lpii respectivi nu s-au uzat fizic.
Cea mai mare problem\ o reprezint\ re]eaua de cabluri aeriene destinat\ pentru transportul electric. Aceasta era casat\ `nc\ din anii 90 iar `n prezent jum\tate a fost scoas\ `ntruc=t era depreciat\. Cealalt\ jum\tate trebuie `nlocuit\ pentru c\ [i aceasta este uzat\. Doar `nlocuirea acestor cabluri cu altele noi ar fi o investi]ie de ordinul milioanelor de lei, la care s-ar mai ad\uga cea legat\ de achizi]ia unor noi troleibuze.
Una din variantele avute `n vedere ar fi [i cea a `nlocuirii actualelor motoare de la autobuzele Irisbus cu motoare electrice. La prima vedere, aceasta ar putea duce la o economie, `ns\ nu toat\ lumea ar fi de p\rere c\ este o investi]ie oportun\. „Nu se poate face dintr-o vechitur\ o ma[in\ nou\”, a spus Darie Romaniuc. El a spus c\ din punct de vedere tehnic este posibil\ `nlocuirea motoarelor Diesel cu motoare electrice, dar asta nu `nseamn\ c\ vechile autobuze vor fi noi [i nu vor putea ap\rea alte probleme care s\ nu fie legate de motorizare. Din punctul s\u de vedere, ar fi, totu[i, de preferat ca, `n cazul `n care se va decide clar c\ peste c=]iva ani s\ fie reintroduse troleibuzele, s\ fie achizi]ionate astfel de mijloace de transport `n comun dec=t s\ se `nlocuiasc\ motoarele la actualele autobuze care deja `ncep s\ se uzeze fizic tot mai mult. (Dan PRICOPE)

3 Comentarii pe acest subiect. Spune-ti parerea!

  1. ada 19/04/2011 la ora 15:37 -

    Nu ai raspuns la prima intrebare, pana atunci pas. Ai pus matale alea disc care verifica km? Recunosc ca soferii nu depasesc 8 h ca timp.

  2. ion cu sapa 19/04/2011 la ora 11:38 -

    ada…ia si gandeste-te cam cati kilometri face un autobuz intr-o singura zi, inmulteste cu numarul de zile si vezi cam cat face intr-un an. Crezi ca ar rezista 15 ani? :D

  3. ada 19/04/2011 la ora 6:53 -

    Nu pot sa inteleg cum un autobuz poate fi casat fix dupa 8 ani. La starea in care sunt acum mai merg foarte bine cel putin 15 ani. Pana atunci vor fi motoare hibride apa- electric.