Saturday , June 22 2024

Suceava este printre cele mai cautate destinatii interne de zbor

.
N compania de stat TAROM a `nregistrat `n primul semestru al acestui an o cre[tere spectaculoas\ a num\rului de c\l\tori pe plan intern [i datorit\ cererii mari spre cinci destina]ii interne, printre care [i Suceava n potrivit directorului Aeroportului Interna]ional „{tefan cel Mare”, Dumitru Sahlean, `n fiecare lun\ din 2010 num\rul c\l\torilor care s-au `mbarcat de la Suceava a crescut cu cel pu]in 15% fa]\ de perioada similar\ a anului precedent
Suceava este una dintre cele mai c\utate destina]ii interne `n ce prive[te cursele aeriene. Acest lucru s-a reflectat at=t `n demersurile f\cute `n ultimele luni de c\tre compania de stat TAROM, c=t [i de Carpatair, care, dup\ o analiz\ pe prima jum\tate a anului, a decis s\ suplimenteze num\rul de zboruri. Cele mai c\utate destina]ii interne sunt, conform celor de la cotidianul G=ndul, care citeaz\ date ale TAROM, aeroporturile de la Timi[oara, Cluj, Ia[i, Oradea [i Suceava. Conform cotidianului respectiv, pe criz\, TAROM [i-a majorat num\rul de pasageri av=nd peste un milion de c\l\tori `n [apte luni, interval de timp `n care gradul mediu de `nc\rcare a aeronavelor operatorului na]ional aerian a crescut la 61%, „cu 8% mai mult ca `n aceea[i perioad\ din anul trecut”.
Majorarea num\rului clien]ilor ce folosesc serviciile Tarom se explic\ prin mai multe aspecte. Unul ar fi cel prin care s-a suplimentat num\rul de curse interne, cel pu]in spre destina]iile unde s-a observat o cerere mai mare, cum ar fi cazul Sucevei. Altul ar fi, conform celor de la G=ndul, c\ `n orarul de var\ din acest an au fost introduse mai multe destina]ii noi, care s-au ad\ugat celor 11 rute lansate `nc\ de anul trecut.
Pe de alt\ parte, exist\ [i alte avantaje, cel pu]in a[a sus]ine directorul Aeroportului Interna]ional „{tefan cel Mare” Suceava, Dumitru Sahlean. Potrivit acestuia, compania de stat TAROM a intrat `ntr-o asocia]ie numit\ Sky Team, care func]ioneaz\ pe unele principii de colaborare [i ajutorare `ntre diverse companii de transport aerian din diferite ]\ri, iar acest lucru ar putea fi un beneficiu at=t pentru TAROM, c=t [i pentru alte companii. Totodat\, ar mai fi [i unele facilit\]i introduse `n ultima perioad\, Dumitru Sahlean d=nd ca exemplu situa]ia `n care sucevenii care vor s\ ajung\ la Roma [i pot cump\ra un bilet TAROM „iar cursa de la Suceava la Bucure[ti este gratuit\”.
n cursele suplimentare introduse de TAROM au grad mare de umplere iar uneori este nevoie de avioane ceva mai mari pentru transportul c\l\torilor spre Capital\
~n ce prive[te strict jude]ul Suceava, ca [i destina]ie intern\, Dumitru Sahlean spune c\, din informa]iile pe care le are, cei de la TAROM sunt foarte mul]umi]i pentru c\ se `nt=mpl\ ca `n ultima perioad\ cererea spre Bucure[ti s\ fie peste a[tept\ri. De aceea, c=nd sunt astfel de situa]ii, cei de la TAROM nu mai trimit seara, spre Suceava, un avion de circa 50 de persoane, ci altul, cu o capacitate de peste 70 pentru cursa de a doua zi de la Salcea spre Otopeni.
~n vara lui 2008, de la Suceava la Bucure[ti erau doar patru curse pe s\pt\m=n\. ~n octombrie 2008, num\rul acestora era de c=te una `n fiecare zi. ~n martie 2009 s-a stabilit ca `n fiecare zi s\ fie o curs\ pe zi care s\ aterizeze seara la Suceava [i s\ decoleze diminea]a spre Bucure[ti. ~n medie, spune Dumitru Sahlean, gradul de umplere al avioanelor a fost spre 80%. Acesta pare a fi unul din motivele pentru care, `ncep=nd cu data de 12 iulie, TAROM a mai introdus trei curse de la Salcea la Otopeni pe l=ng\ cele [apte deja existente. Cel pu]in `n prima s\pt\m=n\, avionul venea aproape plin de la Bucure[ti la Suceava, dar se `ntorcea cu foarte pu]ini oameni. ~n urm\toarele s\pt\m=ni, gradul de umplere al aeronavelor a crescut la 50% pentru ca, `ncep=nd din luna august, cererea spre Bucure[ti s\ se apropie de 100% [i pentru cele trei curse suplimentare. Referindu-se la acest aspect, Dumitru Sahlean spune `ns\ c\ acest lucru `mbucur\tor era oarecum de a[teptat `n lunile august [i septembrie.
Reamintim c\ [i Carpatair a suplimentat `n acest an cursele de la Suceava spre Timi[oara, introduc=nd zboruri `n zilele de luni [i de vineri, pe l=ng\ cele trei pe care le avea deja. Foarte mul]i prefer\ s\ zboare de la Suceava spre Timi[oara, de unde se pot `mbarca apoi spre diverse detina]ii externe din ]\ri ale Uniunii Europene, [i nu numai.
n num\rul de c\l\tori de la aeroportul din Suceava a crescut `n pofida retragerii companiei Blue Air
Blue Air, cea mai mare companie aerian\ privat\ rom=neasc\, a renun]at din luna august s\ mai opereze zboruri pe cursele interne din cauza gradului sc\zut de ocupare a aeronavelor [i nu a furnizat date privind num\rul de pasageri transporta]i la [ase luni. De asemenea, Blue Air a mai renun]at s\ fac\ zboruri externe de la Suceava.
Retragerea Blue Air de la Suceava nu pare s\ fi dezavantajat Aeroportul „{tefan cel Mare”, cel pu]in nu `n ce prive[te veniturile. Suplimentarea de c\tre Carpatair a zborurilor spre Timi[oara cu `nc\ dou\ curse [i a TAROM a zborurilor spre Bucure[ti a compensat retragerea Blue Air. Ba chiar directorul Aeroportului de la Salcea sus]ine c\ noua configura]ie pe fondul cre[terii tot mai mari a cererii pe transport aerian spre Capital\ a fost ceva mai avantajoas\. „~n fiecare lun\ a anului 2010, inclusiv `n luna august, au fost, `n medie, cu cel pu]in 15% mai mul]i c\l\tori comparativ cu lunile din 2009. Aceasta de[i compania Blue Air s-a retras. Completarea de c\tre Carpatair [i TAROM a curselor spre Timi[oara [i Bucure[ti ne pozi]ioneaz\ mai bine dec=t anul trecut, c=nd Blue Air opera curse externe [i nu erau at=t de multe curse interne”, a declarat Dumitru Sahlean. El a precizat `ns\ c\, din nefericire, singurele curse interne ce ar putea fi rentabile de la Suceava sunt cele spre Bucure[ti [i spre Timi[oara [i pentru c\ de acolo sunt multe posibilit\]i de a pleca mai departe spre destina]ii externe. Ar mai fi o posibilitate de a efectua curse interne spre Constan]a, dar Dumitru Sahlean spune c\ mai to]i operatorii de zbor c\rora le-a prezentat o astfel de solicitare, chiar [i pe timp de var\, au fost reticen]i cu privire la rentabilitate. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Gala Olimpicilor Ștefaniști 2024, la final de an școlar (FOTO)

Titlul de ELEVUL ȘTEFANIST AL ANULUI 2024, însoțit de distincția supremă a instituției,  DIPLOMA și …

No comments

  1. O alta fotografie furata si afisata *** care vad ca face sa se invarta bine counter-ul forumului Romanian Spotters.
    Fotografia se poate vedea aici:
    http://romanian/spotters.forumer.ro-suceava-stefan-cel-mare-lrsv-f30/aeroportul-suceava-stefan-cel-mare-2008-t238.htm