Monday , June 27 2022

Suceava este printre cele mai cautate destinatii interne de zbor

.
N compania de stat TAROM a `nregistrat `n primul semestru al acestui an o cre[tere spectaculoas\ a num\rului de c\l\tori pe plan intern [i datorit\ cererii mari spre cinci destina]ii interne, printre care [i Suceava n potrivit directorului Aeroportului Interna]ional „{tefan cel Mare”, Dumitru Sahlean, `n fiecare lun\ din 2010 num\rul c\l\torilor care s-au `mbarcat de la Suceava a crescut cu cel pu]in 15% fa]\ de perioada similar\ a anului precedent
Suceava este una dintre cele mai c\utate destina]ii interne `n ce prive[te cursele aeriene. Acest lucru s-a reflectat at=t `n demersurile f\cute `n ultimele luni de c\tre compania de stat TAROM, c=t [i de Carpatair, care, dup\ o analiz\ pe prima jum\tate a anului, a decis s\ suplimenteze num\rul de zboruri. Cele mai c\utate destina]ii interne sunt, conform celor de la cotidianul G=ndul, care citeaz\ date ale TAROM, aeroporturile de la Timi[oara, Cluj, Ia[i, Oradea [i Suceava. Conform cotidianului respectiv, pe criz\, TAROM [i-a majorat num\rul de pasageri av=nd peste un milion de c\l\tori `n [apte luni, interval de timp `n care gradul mediu de `nc\rcare a aeronavelor operatorului na]ional aerian a crescut la 61%, „cu 8% mai mult ca `n aceea[i perioad\ din anul trecut”.
Majorarea num\rului clien]ilor ce folosesc serviciile Tarom se explic\ prin mai multe aspecte. Unul ar fi cel prin care s-a suplimentat num\rul de curse interne, cel pu]in spre destina]iile unde s-a observat o cerere mai mare, cum ar fi cazul Sucevei. Altul ar fi, conform celor de la G=ndul, c\ `n orarul de var\ din acest an au fost introduse mai multe destina]ii noi, care s-au ad\ugat celor 11 rute lansate `nc\ de anul trecut.
Pe de alt\ parte, exist\ [i alte avantaje, cel pu]in a[a sus]ine directorul Aeroportului Interna]ional „{tefan cel Mare” Suceava, Dumitru Sahlean. Potrivit acestuia, compania de stat TAROM a intrat `ntr-o asocia]ie numit\ Sky Team, care func]ioneaz\ pe unele principii de colaborare [i ajutorare `ntre diverse companii de transport aerian din diferite ]\ri, iar acest lucru ar putea fi un beneficiu at=t pentru TAROM, c=t [i pentru alte companii. Totodat\, ar mai fi [i unele facilit\]i introduse `n ultima perioad\, Dumitru Sahlean d=nd ca exemplu situa]ia `n care sucevenii care vor s\ ajung\ la Roma [i pot cump\ra un bilet TAROM „iar cursa de la Suceava la Bucure[ti este gratuit\”.
n cursele suplimentare introduse de TAROM au grad mare de umplere iar uneori este nevoie de avioane ceva mai mari pentru transportul c\l\torilor spre Capital\
~n ce prive[te strict jude]ul Suceava, ca [i destina]ie intern\, Dumitru Sahlean spune c\, din informa]iile pe care le are, cei de la TAROM sunt foarte mul]umi]i pentru c\ se `nt=mpl\ ca `n ultima perioad\ cererea spre Bucure[ti s\ fie peste a[tept\ri. De aceea, c=nd sunt astfel de situa]ii, cei de la TAROM nu mai trimit seara, spre Suceava, un avion de circa 50 de persoane, ci altul, cu o capacitate de peste 70 pentru cursa de a doua zi de la Salcea spre Otopeni.
~n vara lui 2008, de la Suceava la Bucure[ti erau doar patru curse pe s\pt\m=n\. ~n octombrie 2008, num\rul acestora era de c=te una `n fiecare zi. ~n martie 2009 s-a stabilit ca `n fiecare zi s\ fie o curs\ pe zi care s\ aterizeze seara la Suceava [i s\ decoleze diminea]a spre Bucure[ti. ~n medie, spune Dumitru Sahlean, gradul de umplere al avioanelor a fost spre 80%. Acesta pare a fi unul din motivele pentru care, `ncep=nd cu data de 12 iulie, TAROM a mai introdus trei curse de la Salcea la Otopeni pe l=ng\ cele [apte deja existente. Cel pu]in `n prima s\pt\m=n\, avionul venea aproape plin de la Bucure[ti la Suceava, dar se `ntorcea cu foarte pu]ini oameni. ~n urm\toarele s\pt\m=ni, gradul de umplere al aeronavelor a crescut la 50% pentru ca, `ncep=nd din luna august, cererea spre Bucure[ti s\ se apropie de 100% [i pentru cele trei curse suplimentare. Referindu-se la acest aspect, Dumitru Sahlean spune `ns\ c\ acest lucru `mbucur\tor era oarecum de a[teptat `n lunile august [i septembrie.
Reamintim c\ [i Carpatair a suplimentat `n acest an cursele de la Suceava spre Timi[oara, introduc=nd zboruri `n zilele de luni [i de vineri, pe l=ng\ cele trei pe care le avea deja. Foarte mul]i prefer\ s\ zboare de la Suceava spre Timi[oara, de unde se pot `mbarca apoi spre diverse detina]ii externe din ]\ri ale Uniunii Europene, [i nu numai.
n num\rul de c\l\tori de la aeroportul din Suceava a crescut `n pofida retragerii companiei Blue Air
Blue Air, cea mai mare companie aerian\ privat\ rom=neasc\, a renun]at din luna august s\ mai opereze zboruri pe cursele interne din cauza gradului sc\zut de ocupare a aeronavelor [i nu a furnizat date privind num\rul de pasageri transporta]i la [ase luni. De asemenea, Blue Air a mai renun]at s\ fac\ zboruri externe de la Suceava.
Retragerea Blue Air de la Suceava nu pare s\ fi dezavantajat Aeroportul „{tefan cel Mare”, cel pu]in nu `n ce prive[te veniturile. Suplimentarea de c\tre Carpatair a zborurilor spre Timi[oara cu `nc\ dou\ curse [i a TAROM a zborurilor spre Bucure[ti a compensat retragerea Blue Air. Ba chiar directorul Aeroportului de la Salcea sus]ine c\ noua configura]ie pe fondul cre[terii tot mai mari a cererii pe transport aerian spre Capital\ a fost ceva mai avantajoas\. „~n fiecare lun\ a anului 2010, inclusiv `n luna august, au fost, `n medie, cu cel pu]in 15% mai mul]i c\l\tori comparativ cu lunile din 2009. Aceasta de[i compania Blue Air s-a retras. Completarea de c\tre Carpatair [i TAROM a curselor spre Timi[oara [i Bucure[ti ne pozi]ioneaz\ mai bine dec=t anul trecut, c=nd Blue Air opera curse externe [i nu erau at=t de multe curse interne”, a declarat Dumitru Sahlean. El a precizat `ns\ c\, din nefericire, singurele curse interne ce ar putea fi rentabile de la Suceava sunt cele spre Bucure[ti [i spre Timi[oara [i pentru c\ de acolo sunt multe posibilit\]i de a pleca mai departe spre destina]ii externe. Ar mai fi o posibilitate de a efectua curse interne spre Constan]a, dar Dumitru Sahlean spune c\ mai to]i operatorii de zbor c\rora le-a prezentat o astfel de solicitare, chiar [i pe timp de var\, au fost reticen]i cu privire la rentabilitate. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Tot felul de ghicitoare și clarvăzătoare încă își mai încearcă norocul printre suceveni

Evenimentele religioase, culturale și artistice care se desfășoară de Zilele Sucevei generează un sentiment de …

No comments

  1. O alta fotografie furata si afisata *** care vad ca face sa se invarta bine counter-ul forumului Romanian Spotters.
    Fotografia se poate vedea aici:
    http://romanian/spotters.forumer.ro-suceava-stefan-cel-mare-lrsv-f30/aeroportul-suceava-stefan-cel-mare-2008-t238.htm