Saturday , October 16 2021

Suceava – cel mai mic PIB pe cap de locuitor din Romania

N am ajuns s\ fim ar\ta]i cu degetul pentru slabele performan]e economice pentru c\ jude]ul este “eminamente” agricol, cu produc]ii dintre cele mai mici, iar activitatea industrial\ este la p\m=nt n comer]ul este st\p=nit de supermarketuri care func]ioneaz\ `n jude] doar ca puncte de lucru, iar p\durile nu se mai taie ca alt\dat\ n acestea sunt c=teva dintre explica]iile oferite de directorul Direc]iei Jude]ene de Statistic\ Suceava pentru pozi]ia umilitoare `n care a ajuns jude]ul nostru `n ceea ce prive[te contribu]ia la produsul intern brut na]ional

O analiz\ care are ca punct de plecare o statistic\ realizat\ la nivel na]ional ini]iat\ de Bussinessday.ro, plaseaz\  Suceava `n ipostaza, deloc dorit\ de a fi  jude]ul `n care se `nregistreaz\ cea mai mare diferen]\ negativ\,  `ntre contribu]ia la Produsul Intern Brut [i num\rul popula]iei . ~n jude]ul Suceava tr\ie[te 3,3% din popula]ia ]\rii, dar ponderea la PIB-ul na]ional este de numai 1,9%.
Conform ultimelor date centralizate la Direc]ia Jude]ean\ de Statistic\ Suceava, care vor sta la baza constituirii anuarului statistic ce va fi publicat `n prima parte a acestui an, produsul intern brut al jude]ului Suceava de 9818 milioane de lei pre]uri curente, revenind 13898 de lei pe cap de locuitor a reprezentat o contribu]ie de 1,9% la realizarea produsului intern brut la nivel na]ional [i 17,9% din produsul intern brut `n cadrul Regiunii Nord – Est. Suceava s-a situat sub media regiunii `n ceea ce prive[te produsul intern brut pe cap de locuitor, care a fost de 14772,6 lei, peste medie situ=ndu-se jude]ele Ia[i – 18233,7 lei/locuitor [i Bac\u, cu 16809,2 lei/locuitor.
N produc]ii agricole slabe, activitatea industrial\ `n declin, comer]ul sus]inut doar prin puncte de lucru ale marilor re]ele de super marketuri, principalele cauze ale slabelor performan]e `n consolidarea unui PIB onorabil, `n jude]ul Suceava
Potrivit directorului Direc]iei Jude]ene de Statistic\ Suceava, Stelian Ruscior, pentru o explica]ie bun\ referitoare la valoarea at=t de mic\ a produsului intern brut `n jude]ul Suceava raportat la num\rul de locuitori trebuie luate `n calcul mai multe elemente. “Popula]ia rural\ a jude]ului este de 57,1%.  ~n aceste condi]ii o pondere mare `n PIB  o are [i produc]ia agricol\ realizat\. Iar dac\ `n anul care a fost luat `n calcul pentru realizarea acestor compara]ii indicii la produc]ia agricol\ vegetal\ `n jude] au fost de 96,45 iar la produc]ia animal\ de 94,4%, produc]ia de cartofi, principalul produs agricol al jude]ului, a fost foarte mic\, efectivele de animale au sc\zut, toate acestea [i-au pus amprenta asupra valorii PIB-ului jude]ean”, a declarat directorul Stelian Ruscior.
Un alt aspect care a influen]at `n mod clar acest raport defavorabil jude]ului Suceava `l constituie for]a de munc\. “Astfel, la noi `n jude], rata de ocupare a resurselor de munc\ este de numai 56,3%, pe c=nd aceast\ rat\, la nivel de ]ar\ este de 63,6%. Aceast\ propor]ie vizeaz\ popula]ia ocupat\ la total resurse de munc\”, a precizat directorul Direc]iei Jude]ene de Statistic\, el ar\t=nd `n continuare c\ rata de activitate a resurselor de munc\ din jude] este de asemenea deficitar\ – 58,9% fa]\ de 66,65 la nivel na]ional.
Jude]ul Suceava, este pe locul 7 la nivel na]ional ca num\r de popula]ie dar abia pe locul 17, ca num\r de salaria]i. Dintre ace[tia, doar 27,7% lucreaz\ `n industrie, principala ramur\ economic\ ce ar trebui s\ fie cea dint=i cotizant\ la PIB-ul jude]ean [i na]ional. ~n comer] `[i mai desf\[oar\ activitatea 16,7% dintre salaria]i. Numai c\ principalele structuri comerciale care activeaz\ `n jude], sunt, spune directorul Stelian Ruscior, doar puncte de lucru ale unor societ\]i mam\ care au sediile administrative `n alte jude]e sau `n capital\. Este vorba despre supermarketurile care s-au `nfiin]at `n num\r mare `n Suceava [i `n `mprejurimi dar [i faptul c\ un num\r mare subunit\]i bancare func]ioneaz\ `n jude], de asemenea, doar ca puncte de lucru.
Pe de alt\ parte, apreciaz\ statisticienii suceveni, `n ultima perioad\ activit\]ile de prelucrare primar\ a lemnului, care aducea bune cifre de afaceri [i implicit contribu]ii importante la Produsul Intern Brut s-au diminuat semnificativ `n ultimii ani, fenomen datorat, pe de o parte, exploat\rii mai judicioase a masei lemnoase dar [i faptului c\ nu s-au mai petrecut `n ultima vreme acele calamit\]i naturale care determinau exploat\ri for]ate de ordinul a milioane de metri cubi de lemn `ntr-un an, cum s-a `nt=mplat `n prima parte a anilor 2000.
Una peste alta, raportat la media na]ional\, PIB-ul Sucevei pe cap de locuitor, reprezint\ doar 58,1%, acesta fiind definit, `n termeni statistici, ca indice de disparitate – raportul `ntre produsul intern brut pe locuitor la nivel de jude] [i produsul intern brut pe locuitor la nivel na]ional.
N  nou\ jude]e [i capitala contribuie cu mai bine de jum\tate la PIB-ul Rom=niei
Conform Bussinessday.ro,  mai mult de jum\tate din PIB-ul Rom=niei este realizat de nou\ jude]e plus municipiul Bucure[ti, aceste zece unit\]i administrative av=nd o popula]ie de 7,8 milioane, respectiv 36% din popula]ia ]\rii. Capitala are o pondere de aproximativ 20% `n PIB-ul total, de[i nu are dec=t 9% din populatie. Desigur, se poate puncta faptul c\ `n capital\ `[i au sediile centrale mai toate b\ncile, hipermarket-urile precum [i alte structuri economice care lucreaz\ `n teritoriu doar cu puncte de lucru.  Urmeaz\ jude]ele Timi[, Constan]a, Prahova [i Cluj cu procente cuprinse `ntre 4,7% [i 4%. La polul opus se situeaz\ jude]ele Giurgiu, C\l\ra[i [i Tulcea cu procente cuprinse `ntre 0,7% [i 0,8%, `ns\ acestea sunt jude]e mici, av=nd o popula]ie total\ de 840.000 de persoane. De asemenea, doar 10 unit\]i administrative au o pondere `n PIB mai mare dec=t ponderea popula]iei lor `n totalul popula]iei ]\rii – cea mai mare diferen]\ pozitiv\ se reg\se[te `n Bucure[ti, iar cea mai mare diferen]\ negativ\ `n Suceava, judet care are 3,3% din popula]ia ]\rii, dar are o pondere de doar 1,9 % `n PIB-ul total. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Creștere semnificativă a numărului sucevenilor care se vaccinează antiCovid

În cursul zilei de joi, 14 octombrie, 1.567 de suceveni s-au vaccinat împotriva Covid-19. Dintre aceștia, …