Thursday , February 2 2023

Studentii USV vor plati cu 10 % mai putin pentru cazarea la camin

Dup\ ce anul trecut USV majorase sumele percepute pentru o lun\ de cazare `n c\min, `n anul universitar 2010- 2011 studen]ii vor pl\ti tarife mai sc\zute N lucr\rile de repara]ie, izolare termic\ [i de schimbare a acoperi[ului pe un tronson al C\minului 1 continu\ [i `n aceste zile, celelalte c\mine ale universit\]ii fiind modernizate în ultimii ani
 
Datorit\ investi]iilor care s-au facut `n c\minele campusului Universit\]ii „{tefan cel Mare”, investi]ii care au dus la sc\derea facturilor la utilit\]i, studen]ii institu]iei vor pl\ti `ncep=nd din acest nou an universitar mai pu]in cu 10% cazarea la c\min. M\sura vine dup\ ce `n anul universitar 2010- 2011, USV majorase sumele percepute pentru o lun\ de cazare `n c\min, cea mai mare factur\ ajung=nd la 330 de lei.
Universitatea “{tefan cel Mare” Suceava `[i va primi studen]ii c\mini[ti peste c=teva zile, c=nd sunt programa]i, pe zile, cei care au ob]inut un loc de cazare `n campusul institu]iei pentru a-[i lua `n primire camerele. Potrivit USV, cazarea studen]ilor se va face începând cu data de 28 septembrie pentru anii III [i IV, 29 septembrie pentru anii I [i II [i 30 septembrie pentru famili[ti, masteranzi [i pentru întârzia]ii motiva]i.
~n urma reducerii costurilor caz\rii cu 10% (tariful include [i plata utilit\]ilor, a cablului TV [i internetului), studen]ii vor pl\ti `n acest an universitar între 75 [i 320 de lei lunar, în func]ie de c\min [i de facilit\]ile pe care acesta le ofer\. Studen]ii la buget vor pl\ti pentru cazarea în c\min sume între 130 [i 210 lei pe lun\ iar studen]ii cu tax\ vor achita tarife lunare între 240 [i 320 de lei, în func]ie de c\minul în care sunt caza]i. Conform reprezentan]ilor Serviciului Social al USV condi]iile de cazare sunt dintre cele mai moderne, trei dintre cele patru c\mine ale universit\]ii fiind modernizate în ultimii ani.
Cel mai ieftin tarif- 75 de lei- va fi achitat de c\tre studen]ii care ocup\ un loc finan]at de la bugetul de stat, care au p\rin]i cadre didactice [i care vor fi caza]i `n c\minul Nr.1 (camer\ cu patru locuri).
Universitatea „{tefan cel Mare” poate acoperi `n noul an universitar doar 25% dintre solicit\rile de cazare ale studen]ilor proasp\t `nmatricula]i sau care studiau deja `n cadrul institu]iei. Pentru anul 2011-2012, USV ofer\ studen]ilor 1.016 locuri, dintre care 110 sunt rezervate categoriilor mai speciale, iar restul `n propor]ie de 15% pentru cei `nscri[i `n regim cu tax\ [i de 85% pentru cei la f\r\ tax\.
Cele c=teva sute de studen]i care nu vor ocupa un loc `n unul din c\minele campusului, vor fi nevoi]i s\ g\seasc\ alte solu]ii pentru cazare – chirie, gazd\, locuri `n internatele liceelor, `ns\ universitatea sucevean\ acord\, `n anumite condi]ii, subven]ii individuale de sprijin pentru cazare. Studen]ii din `nv\]\m=ntul universitar de stat, cursuri de zi, la buget, care locuiesc `n alte spa]ii dec=t c\minele studen]e[ti apar]in=nd universit\]ii , pot primi lunar o subven]ie individual\ de sprijin pentru cazare `n vederea acoperirii par]iale a cheltuielilor de cazare. De aceast\ subven]ie pot beneficia studen]ii care nu au domiciliu sau re[edin]a `n localitatea Suceava, studen]ii care provin din familii cu venituri brute lunare pe membru de familie care nu dep\[esc salariul minim brut pe economie [i care au v=rsta p=n\ `n 29 de ani.
Studen]ii care ocup\ un loc subven]ionat de la bugetul de stat cu p\rin]i cadre didactice beneficiaz\ de reducere la taxa pentru cazare, numai dac\ fac dovada c\ p\rintele este cadru didactic activ sau pensionat dup\ cel pu]in zece ani de activitate didactic\. Studen]ii `n aceast\ situa]ie sunt nevoi]i s\ prezinte adeverin]e `n acest sens.  (Adelina TALPALARIU )

Vezi si

Ministrul Mediului: ”Vom porni programul «Rabla local» în luna martie”. La Suceava, anul trecut, Primăria estima aproximativ 2.500 de beneficiari

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Tanczos Barna, a declarat joi, la Bistriţa, că programul “Rabla …