Saturday , July 20 2024

Studentii Facultatii de Silvicultura, amenintati cu instanta daca nu achita taxa de scolarizare la timp

N situa]ia este unic\ `n Universitatea “{tefan cel Mare” Suceava, celelalte facult\]i specific=nd `n anun]urile postate la avizierele proprii c\ cei care nu pl\tesc prima tran[\ din taxa de [colarizare `n termenul impus vor fi exmatricula]i sau nu li se vor semna carnetele de student [i nici nu pot solicita adeverin]e n `n ceea ce prive[te taxa de studii, cu excep]ia Facult\]ii de Silvicultur\, care a stabilit doar dou\ tran[e, toate facult\]ile permit achitarea acesteia `n patru tran[e, `ntre 300-550 lei pentru studii de licen]\, 500-700 lei pentru cei de la ID [i 500-625 lei pentru cei care urmeaz\ un program de masterat

~n aceast\ perioad\, studen]ii Universit\]ii “{tefan cel Mare” Suceava sunt preocupa]i de plata primei tran[e din taxa de [colarizare. Unii au pus deoparte c=te pu]in, din timp, al]ii au `mprumutat de unde au putut, `ns\ sunt destul de multe cazuri `n care ace[tia nu au reu[it `nc\ s\ str=ng\ sumele necesare, iar termenele de plat\, func]ie de fiecare facultate `n parte, se apropie vertiginos sau au expirat deja. Astfel, la facult\]ile de {tiin]e Economice, Litere [i Silvicultur\ prima tran[\ din taxa de studii trebuia achitat\ p=n\ pe 15 octombrie a.c., la Facultatea de Inginerie Alimentar\ data limit\ pentru plata primei tran[e este 29 octombrie, iar la Facultatea de Educa]ie Fizic\ [i Sport studen]ii au timp p=n\ pe 15 noiembrie s\ fac\ rost de bani.
Dup\ cum se [tie, cei care nu achit\ taxa la timp vor fi exmatricula]i, iar `n momentul `n care `[i vor permite s\ pl\teasc\ prima tran[\ vor avea de achitat [i o tax\ de re`nmatriculare. Aceste informa]ii sunt cuprinse `n contractele de studii pe care studen]ii le-au semnat la `nceputul anului universitar. Ceea ce nu mul]i cunosc, mai ales pentru c\ foarte pu]ini sunt cei care citesc `n `ntregime contractul de studii, scris foarte m\runt, cu termeni simandico[i, este adus la cuno[tin]\ de conducerea Facult\]ii de Silvicultur\, prin anun]urile postate at=t la avizier, c=t [i pe web.
“În articolul n de la punctul B al Contractului de studii este specificat: <Neplata taxei de [colarizare în maxim zece zile peste termenele convenite atrage exmatricularea studentului [i, dac\ situa]ia o impune, ac]ionarea în justi]ie pentru a fi
determinat s\-[i onoreze obliga]iile financiare pe care [i le-a asumat prin acest contract, ad\ugându-se în acest fel [i cheltuielile de judecat\>”.
Situa]ia este unic\ `n Universitatea “{tefan cel Mare” Suceava, celelalte facult\]i specific=nd `n anun]urile postate la avizierele proprii c\ cei care nu pl\tesc prima tran[\ din taxa de [colarizare `n termenul impus vor fi exmatricula]i sau, cum este cazul Facult\]ii de Litere [i {tiin]e ale Comunic\rii, doar c\ nu li se vor semna carnetele de student [i nici nu pot solicita adeverin]e. Unii ofer\ o “perioad\ de gra]ie” de zece zile, al]ii de o lun\, `n]eleg=nd c\ `n perioad\ de criz\, chiar dac\ lucreaz\, studen]ii se descurc\ mai greu din punct de vedere financiar.
~n ceea ce prive[te taxa de studii, cu excep]ia Facult\]ii de Silvicultur\, care a stabilit doar dou\ tran[e, toate facult\]ile permit achitarea acesteia `n patru tran[e, `ntre 300-550 lei pentru studii de licen]\, 500-700 lei pentru cei de la ID [i 500-625 lei pentru cei care urmeaz\ un program de masterat. Cea de-a doua tran[\ ar urma s\ fie achitat\ `n luna decembrie, a treia `n martie [i ultima ar urma s\ fie pl\tit\ `n luna mai. (Oana PAULIUC)

Vezi si

Absolvent al Colegiului Național Militar ”Ștefan cel Mare”, admis primul la specializarea aleasă din cadrul Academiei Tehnice Militară ”Ferdinand I”

Nu doar elevii Colegiului Națiaonal Militar ”Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc obțin rezultate remarcabile, ci …

No comments

  1. normal ca nu puneti comentarii stahanovistilor! ZIAR COMUNIST!