Wednesday , February 8 2023

Studentii suceveni, prezenti `n numar mare la festivitatile de deschidere a noului an universitar

Debutul noului an academic a readus la via]\ cafenelele [i terasele din preajma campusului USV
Bobocii care vor studia `ncep=nd din aceast\ toamn\ la Universitatea „{tefan cel Mare“ din Suceava au participat `n num\r semnificativ la festivitatea de deschidere a noului an universitar ce a avut loc ieri, cu `ncepere de la orele 9:00, `n aula mare a corpului A.
Festivitatea ce a debutat cu intonarea “Gaudeamus Igitur” a fost urmat\ de discursul rectorului USV, dr. ing. Adrian Graur, care a prezentat proaspe]ilor studen]i performan]ele, dot\rile universit\]ii, condi]iile de studiu, dar [i c=teva din lipsurile acesteia. „V\ mul]umesc c\ a]i ales USV pentru formarea dumneavoastr\ viitoare, iar cu acest prilej v\ invit s\ v\ implica]i `n via]a [colii [i s\ profita]i la maxim de oportunit\]ile [i condi]iile pe care vi le ofer\ USV”, le-a urat acesta bobocilor.
În cuvântul s\u de deschidere, Adrian Graur a contestat în repetate rânduri Ministerul Educa]iei [i Cercet\rii [i reprezentan]ii ministerului, care s-au ocupat de acordarea calificativelor institu]ilor de înv\]\mânt, prezent=nd studen]ilor o serie de argumente datorit\ c\rora institu]ia sucevean\ ar fi trebuit fi inclus\ `ntr-o categorie superioar\.
Dup\ ce [i-au re`nt=lnit colegii [i dasc\lii [i au asistat la festivitatea de deschidere aferent\ facult\]ii la care studiaz\, tinerii s-au retras [i au ticsit terasele restaurantele [i cafenelele limitrofe campusului universitar. Boboci]ele au demonstrat `nc\ o dat\ c\ pun mare pre] pe ]inut\, apari]iile acestora fiind imposibil de neglijat. G\tite cu minu]iozitate, dichisite, ferchezuite [i `mpodobite `n aproape toate culorile curcubeului, multe dintre studente au pus la p\m=nt toate standardele de decen]\ ce se impun `ntr-o astfel de institu]ie.
Aproximativ 12.000 de studen]i au `nceput de ieri cursurile noului an academic `n cadrul USV, cifr\ mai mic\ comparativ cu cea de la debutul anului universitar 2010- 2011, fiind cu aproximativ 500 de studen]i mai pu]in la programele de licen]\ [i cu 300 mai pu]ini la programele de master.
Semestrul I a `nceput ieri [i va continua p=n\ la data de 29 ianuarie 2012, cu o pauz\ de trei s\pt\m=ni datorat\ s\rb\torilor de iarn\, `n perioada 19 decembrie 2011- 8 ianuarie 2012.  (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Ion Lungu: Lucrăm contracronometru pentru a putea finaliza creșa mare din Burdujeni la începutul lunii septembrie

Din cauza diferenței mari de nivel, deocamdată se impune ridicarea unui zid de sprijin de …