Tuesday , November 29 2022

Strategia de dezvoltare a zonei metropolitane va fi realizata anul acesta

Adunarea General\ a Zonei metropolitane Suceava a aprobat, cu unanimitate de voturi, `n [edin]a sus]inut\ pe parcursul zilei de vineri, alocarea fondurilor necesare pentru realizarea unei strategii de dezvoltare a acesteia. {edin]a de vineri a Adun\rii Generale [i a Colegiului Director a fost prezidat\ de primarul Sucevei, Ion Lungu, edilul [ef al municipiului re[edin]\ de jude] fiind pre[edinte al Asocia]iei de Dezvoltare Intercomunitar\. Strategia de dezvoltare pe perioada 2013 – 2020 este necesar\ pentru identificarea solu]iilor privind demararea de proiecte cu finan]are european\ nerambursabil\ `n func]ie de necesit\]ile [i de oportunit\]ile existente. Din Zona de tip metropolitan fac parte municipiul re[edin]\ de jude] [i localit\]ile Salcea, Bosanci, Ipote[ti, Moara, P\tr\u]i, Mitocu Dragomirnei [i Ad=ncata. „Ne dorim s\ facem acest studiu `n acest an. A[a cum se [tie, intr\m `ntr-un nou ciclu de finan]are `ncep=nd cu 2013 p=n\ `n 2020”, a declarat Ion Lungu.
El a spus c\ un studiu de dezvoltare este absolut necesar iar cu c=t este definitivat mai rapid, cu at=t se vor putea face mai rapid demersurile pentru accesarea de fonduri europene pentru urm\torul exerci]iu bugetar european care `ncepe din 2014 [i are o durat\ de [apte ani. „Marea noastr\ speran]\ o constituie fondurile europene. Este pu]in probabil c\ vom mai reu[i din 2013 pentru c\ deja majoritatea proiectelor au fost lansate iar documenta]ia trebuie deja depus\. Noi `nc\ nu avem documenta]iile depuse, nu avem `nc\ strategia de dezvoltare durabil\ f\cut\, nu avem studii de fezabilitate [i indicatori tehnico – economici [i de aceea este pu]in probabil ca `n 2013 s\ mai putem ob]ine fonduri, dar sunt programe europene care vor fi reconvertite [i dup\ 2013, c=nd va trebui s\ fim preg\ti]i”, a declarat Ion Lungu, referindu-se la actualele programe operative regionale [i sectoriale care ar putea s\ continue, sub diferite forme, [i `n urm\torul exerci]iu bugetar al Uniunii Europene. Un alt motiv pentru care este necesar studiul respectiv de dezvoltare este implementarea unor proiecte `n parteneriat public – privat.
Contribu]ia fiec\rei localit\]i a fost stabilit\ `n func]ie de num\rul locuitorilor. La suma necesar\ realiz\rii strategiei, stabilit\ la cuantumul de 150.000 de lei, cea mai mare contribu]ie o are municipiul Suceava cu 100.000 de lei. 11.715 lei este contribu]ia pentru ora[ul Salcea, comuna Bosanci va contribui cu 8.685, comuna Ipote[ti cu 7.080 de lei, comuna Moara cu 5.855 de lei, `n vreme ce 5840 de lei va fi suma ce va trebui alocat\ de la comuna P\tr\u]i, 5575 de lei de la Mitocu Dragomirnei, iar comuna Ad=ncata va trebui s\ contribuie cu 5.250 de lei.
Potrivit primarului Ion Lungu, `n data de 30 Aprilie va avea loc o nou\ [edin]\ a Consiliului Director al Asocia]iei de Dezvoltare Intercomunitar\ „Zona metropolitan\ Suceava” `n care se va discuta [i aproba caietul de sarcini cu privire la licita]ia pentru strategia de dezvoltare a zonei metropolitane p=n\ `n 2020. De asemenea, pentru a nu angaja personal `n timpul acestui an [i a `mpov\ra bugetul de cheltuieli al asocia]iei, s-a acceptat ideea ca angaja]ii din serviciile de specialitate ale Prim\riei Suceava s\ se ocupe de documenta]ia necesar\ pentru zona metropolitan\. „Sunt convins c\ vom avea definitivat\ aceast\ strategie p=n\ la sf=r[itul anului astfel `nc=t de la finele acestui an sau cel t=rziu de la `nceputul anului viitor s\ putem depune proiecte concrete `n beneficiul localit\]ilor noastre”, a mai declarat Ion Lungu. (Dan PICOPE)

Vezi si

Camion încărcat cu cereale, răsturnat pe centura Rădăuțiului (FOTO)

Luni seara, în jurul orei 18.00, un autotren încărcat cu cereale s-a răsturnat în afara …

No comments

  1. Sa puna proiecte , unde ? Nu invata nimic oamenii astia . S-a terminat cu fondurile . Nu va imbatati cu apa . Nici cele 6 miliarde de anul asta nu vor mai veni . Cum credeti ca vor mai da altii banii cand nu stiu nici ei pe unde sa scoata camasa . Chiar Germania . Solutia – productie si export . In rest , apa de ploaie .