Tuesday , June 18 2024

“Stranierii” au cumparat in august locuinte ieftine si le-au scos la vanzare pe cele cumparate anii trecuti

N p\rerile agen]ilor imobiliari suceveni cu privire la evolu]ia pie]ei imobiliare `n Suceava [i `n `mprejurimi sunt `mp\r]ite, unii spun=nd c\ pentru ei luna trecut\ a fost o perioad\ bun\, `n timp ce al]ii spun c\ afacerile le-au mers mai r\u dec=t `n perioada similar\ a anului trecut n numitorul comun al agen]ilor imobiliari `l reprezint\ opiniile potrivit c\rora pre]urile locuin]elor au dat `napoi cu cel pu]in 25% fa]\ de 2008, iar multe dintre tranzac]ii s-au f\cut `n august 2010 cu bani adu[i de rom=nii care lucreaz\ `n str\in\tate n de cealalt\ parte, unii agen]i imobiliari scot la iveal\ un alt aspect, [i anume c\ sunt cazuri recente `n care unii “stranieri” vin la Suceava s\ v=nd\ locuin]ele cump\rate anii trecu]i
Luna august a fost pentru o parte a agen]ilor imobiliari suceveni un colac de salvare aruncat de cei care au venit din str\in\tate ca s\ cumpere locuin]e `n ora[ sau `n `mprejurimi. Magazinele de materiale de construc]ii [i de electrocasnice au avut v=nz\ri `n luna august mai bune dec=t `n lunile precedente, iar ritmul de v=nzare al apartamentelor a fost, de asemenea, mai bun dec=t `n perioadele anterioare.
Totu[i, spre deosebire de anii trecu]i, sucevenii veni]i `n concediu dup\ un an de munc\ peste hotare nu au mai adus cu ei at=t de mul]i bani ca odinioar\, motiv pentru care pe pia]a imobiliar\ sucevean\ nu s-au v=ndut, `n general, apartamentele scumpe, ci locuin]ele ieftine.
S-a profitat, `n continuare, de foamea de bani de pe plan local [i de aceea nu au fost chiar pu]ine cazurile `n care proprietarii locuin]elor scoase la v=nzare au acceptat pre]uri mai reduse dec=t cele anun]ate ini]ial. Bine`n]eles, cei care au profitat sunt pu]inii suceveni care au avut bani ghea]\ iar cei mai mul]i dintre ace[tia [i care sunt dispu[i s\ cumpere un apartament, nu o cas\ se afl\ `n categoria celor care au plecat `n str\in\tate [i au reu[it s\ str=ng\ ni[te bani deoparte.
A contat aici `ns\ [i faptul c\ mul]i dintre cump\r\tori erau dispu[i s\ dea banii to]i deodat\, s\rindu-se `n acest fel peste formalit\]ile greoaie de ob]inere a unui credit bancar.
~n orice caz, num\rul tranzac]iilor realizate `n luna august a acestui an nu a fost, per ansamblu, unul spectacolos pentru c\ foarte multe s-au realizat `n continuare `ntre rude iar `n ciuda piedicilor birocratice, mai sunt destui suceveni care vor s\ cumpere locuin]e prin programul „Prima Cas\”.
Pe de o parte, „stranierii” care au cump\rat locuin]e `n municipiul Suceava, `n cursul lunii trecute, au fost de regul\ cei care au v=nat chilipirurile, fiind cei mai interesa]i s\ dea bani c=t mai pu]ini posibil [i s\ negocieze c=t mai mult cu putin]\. Cel pu]in a[a sus]ine Liliana Prundeanu de la agen]ia imobiliar\ OVI.
n chilipiruri: 13.000 de euro o garsonier\ f\r\ `mbun\t\]iri `n Burdujeni [i un apartament cu 24.000 de euro `n George Enescu
Ce `nseamn\ `ns\, de fapt, pre]uri ieftine pentru locuin]ele din Suceava? Potrivit Lilianei Prundeanu, un apartament cu dou\ camere nedecomandat, situat `n cartierul George Enescu, pe Aleea Lalelelor, s-a v=ndut luna trecut\ cu pre]ul de 24.000 de euro. Un apartament tot cu dou\ camere, dar decomandat, `n cartierul Obcine, s-a v=ndut `n luna august pentru suma de 35.000 de euro, `n timp ce un apartament semidecomandat situat la etajul al patrulea al unui bloc din zona central\ s-a v=ndut cu 30.000 de euro. ~n schimb, o garsonier\ situat\ `ntr-un bloc din Burdujeni, `n apropiere de Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” s-a v=ndut cu 13.000 de euro. „Toate apartamentele au fost cump\rate cu banii jos [i de aceasta proprietarii au fost dispu[i s\ lase din pre]. Au fost cump\rate de cei care au venit cu bani din str\in\tate iar exemplele date nu reflect\ `ns\ pre]urile reale de pe pia]\, ci sunt un fel de cazuri extreme. ~n mod normal, pentru garsoniera din Burdujeni, spre exemplu, pre]ul de v=nzare ar fi trebuit s\ fie `ntre 15 [i 17 mii de euro”, a spus Liliana Prundeanu. Ea consider\ c\ pre]urile care se practic\, de regul\, `n Suceava sunt foarte sc\zute, situ=ndu-se cu 30 – 35% sub cele din august 2008. ~n ce prive[te terenurile, v=nz\rile nu sunt `n num\r foarte mare iar pre]urile par s\ dea `napoi. Liliana Prundeanu a evitat s\ se pronun]e cu privire la acest aspect, dar a precizat c\ `n ce o prive[te, `n luna august s-a intermediat v=nzarea unei parcele de 500 de metri p\tra]i situat\ `n Lisaura, la un pre] de 9.000 de euro, `n condi]iile `n care `n anul 2008, pre]ul terenului `n zona respectiv\ era de 3.000 de euro pentru o sut\ de metri p\tra]i.
n Dinu Ungureanu: „fa]\ de luna mai, pre]urile la locuin]ele din Suceava au sc\zut, `n medie, cu dou\ p=n\ la trei mii de euro”
Pe de alt\ parte, „stranierii” nu au venit doar la Suceava ca s\ cumpere locuin]e ieftine, ci [i ca s\ v=nd\ c=t mai repede imobile achizi]inate de ei anii trecu]i. Cel pu]in doi agen]i imobiliari confirm\ acest lucru. Este vorba de Dinu Ungureanu, patronul agen]iei imobiliare Family [i Adi H=ncu de la agen]ia Extrem. Cei doi sus]in c\ s-au confruntat cu situa]ii `n care, luna trecut\, agen]iile imobiliare erau solicitate de persoane venite din str\in\tate. Acestea cereau agen]iilor imobiliare s\ introduc\ `n baza de date [i locuin]ele pe care le cump\raser\ cu ani `n urm\ [i pe care acum voiau s\ le v=nd\.
C=t prive[te modul `n care au decurs intermedierea v=nz\rilor [i cump\r\rilor `n luna august, Dinu Ungureanu spune c\ de mult timp nu a mai mavut o perioad\ at=t de slab\. „~ncepusem destul de bine la `nceputul lunii c=nd credeam c\ dac\ va mergea treaba a[a de bine voi avea un bilan] foarte bun la finele lunii. Din p\cate, de la prima v=nzare intermediat\ `n primele zile [i p=n\ la sf=r[itul lui august nu a mai fost a[a. ~n luna care a trecut mi-a mers mai r\u dec=t `n august 2009”, a spus Dinu Ungureanu, preciz=nd c\, totu[i, segmentul `nchirierilor este cel care r\m=ne unul de baz\, `n timp ce v=nz\rile sunt foarte slabe. Din pucntul s\u de vedere, pre]urile apartamentelor au sc\zut fa]\ de 2008 cu cel pu]in 20 de procente, put=nd ajunge chiar [i la situa]ii `n care pre]urile au sc\zut chiar cu 30%. El spune c\ `n luna august s-a putut vedea o sc\dere a pre]urilor locuin]elor din Suceava chiar [i af]\ de luna mai, media fiind `ntre dou\ [i trei mii de euro. Au fost cazuri cum ar fi la garsoniere unde pre]urile au dat `napoi doar cu o mie de euro [i la unele apartamente pre]urile cobor=nd mult peste medie, ajung=nd [i la reduceri de cinci mii de euro fa]\ de luna mai.
n sc\deri la pre]urile apartamentelor noi [i retincen]\ fa]\ de apartamentele construite la mansarde
~n schimb, Adi H=ncu spune c\ la el la agen]ie nu au venit dec=t „stranieri” care s\ `i spun\ c\ vor s\ v=nd\ apartamentele sau suceveni care `ncearc\ s\ cumpere prin programul „Prima Cas\”. „Au venit din str\in\tate la Suceava `n luna august [i au l\sat chei pe la mai multe agen]ii imobiliare de la apartamentele care vor s\ le v=nd\, f\c=nd procuri notariale penrtu unele rude care s\ se ocupe de a[a ceva. De regul\ este vorba, cel pu]in `n cazul meu, de proprietarii apartamentelor cu trei [i patru camere”, a spus Adi H=ncu. Potrivit acestuia, circa 90% din sucevenii care vor s\ `[i cumpere un apartament `n bloc vechi, doresc s\ cumpere prin programul „Prima Cas\”, numai c\ semnalele din pia]\ nu sunt de fiecare dat\ cele mai pozitive `n ce prive[te acordarea de credite.
Totu[i, pre]urile sunt `n continuare `n sc\dere [i nu doar la blocurile vechi, ci [i la cele noi unde ofertele au ajuns s\ fie la ora actual\ [i de 650 de euro pe metrul p\trat. Potrivit lui Adi H=ncu, pre]ul unui apartament cu dou\ camere `ntr-un bloc din Burdujeni poate chiar s\ treac\ de 30.000 de euro, dac\ are `mbun\t\]iri [i este situat `ntr-o zon\ bun\. Apartamentele cu trei [i patru camere din Burdujeni pot s\ ajung\ `n jurul a 40 – 45 de mii de euro, „dac\ sunt puse la punct, adic\ finisate, au `mbun\t\]iri [i central\ termic\”. ~n schimb, `n restul ora[ului pre]ul pentru care se poate spera c\ se g\se[te un cump\r\tor este situat la 50 de mii de euro. Puterea de cump\rare a sc\zut mult iar acest lucru se poate vedea din faptul c\ o garsonier\ rareori trece ca pre] de 18 – 20 de mii de euro.
Potrivit lui Adi H=ncu, una din cele mai delicate probleme ar fi cea a apartamentelor construite la mansardele blocurilor. Aceasta pentru c\ exist\ o reticen]\ at=t a cump\r\torilor, c=t mai ales a b\ncilor, exist=nd cazuri `n care unele persoane care au vrut s\ cumpere prin „Prima Cas\” apartamente situate la mansarde nu au primit „ok-ul” pentru a accesa un credit. (Dan PRICOPE)

Vezi si

A început modernizarea străzii Luceafărului din cartierul George Enescu

Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, a anunțat deschiderea unui nou șantier în zona George Enescu, …

error: