Wednesday , May 22 2024

Strada Marasesti, lasata de firma Pfeiffer ca dupa razboi, fiind aproape imposibil de traversat

Pe strada Marasesti au ramas adevarate transee
Dup\ o lun\ `n care strada M\r\[e[ti a fost `nchis\ pentru lucr\ri ISPA, ieri a fost reluat traficul, `ns\, spre nemul]umirea [oferilor, mai bine aceasta st\tea `n continuare `nchis\.
De[i la comandamentele de s\pt\m=nile trecute primarul municipiului Suceava a insistat pe l=ng\ firmele Pfeiffer [i TMUCB, care execut\ lucr\ri din proiectul ISPA, s\ lucreze curat [i s\ fac\ cur\]enie la locul de munc\, acest aspect nu s-a respectat dec=t c=teva zile. Se pare c\, dac\ primarul este momentan `n concediu, muncitorii firmei Pfeiffer au mers pe principiul proverbului „c=nd pisica nu-i acas\, joac\ [oarecii pe mas\”, l\s=nd `n urma lor haos.
Noroi, cratere `n trotuar, crengi de copaci aruncate, canale `n carosabil [i mult praf, cu aceste condi]ii s-au ales [oferii care au dorit ieri s\ ocoleasc\ traficul de pe arterele pincipale ca s\ ajung\ mai repede la destina]iile dorite. ~ns\ ceea ce nu au [tiut este c\, odat\ intra]i pe aceast\ strad\, au riscat s\ ajung\ cu ma[ina direct `n service, iar ei s\ devin\ pietoni.
Din c=nd `n c=nd, pe strada M\r\[e[ti s-a mai z\rit c=te un excavator, c=nd traficul era mai lini[tit, care s\ acopere cu p\m=ntul de pe margini c=te un crater de pe mijlocul str\zii.
Pe de alt\ parte, dac\ [oferii ies cu bine de pe aceast\ strad\, `n mijlocul intersec]iei str\zii M\r\[e[ti cu strada George Enescu sunt `nt=mpina]i de o por]iune de strad\ `mprejmuit\, care delimiteaz\ o alt\ groap\.
Muncitorii firmei Pfeiffer care au executat lucr\ri de modernizare a conductelor de canalizare au l\sat strada M\r\[e[ti ca dup\ r\zboi, p=n\ [i trotuarele fiind imposibil de parcurs din cauza gropilor care au fost f\cute. Probabil ace[tia s-au g=ndit c\, dac\ societatea ACET tot urmeaz\ s\ `ntreprind\ lucr\ri acolo, vor face cei din urm\ curat.
Potrivit reprezentantului ACET, Ion Postolache, pe strada M\r\[e[ti trebuie montat\ o conduct\ de ap\ rece care se afl\ `n provizorat, deoarece lucr\rile la canalizare nu se puteau face dac\ aceast\ conduct\ de ap\ nu era scoas\. Lucr\rile pe care trebuie s\ le efectueaze angaja]ii societ\]ii ACET sunt estimate a fi `ncepute  s\pt\m=na viitoare.
~n ceea ce prive[te restric]iile mijloacelor de transport pe aceast\ strad\, au r\mas valabile pentru autobuzele cu num\rul 2 [i 5, care coborau `n Bulevardul 1 Mai de pe George Enescu, tocmai pentru c\ un sens de circula]ie este acoperit cu noroi [i cu gr\mezi de p\m=nt. Singurul mijloc de transport `n comun care [i-a reluat traseul este autobuzul cu num\rul 4, care urc\ din Bulevardul 1 Mai la Catedral\, celelalte dou\ continu=nd s\ ocoleasc\ pe strada Universit\]ii. (Iulia GU{|)

Vezi si

Flutur: ”Noi, liberalii, am scos din praf și din izolare Vatra Dornei”

Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a fost prezent din nou la Vatra Dornei, de data …