Thursday , November 30 2023

Strada cu numele poetului Adrian Paunescu, la Vatra Dornei

Casa de pe strada Parcului din Vatra Dornei, in care se afla apartamentul familiei Paunescu

N poetul Adrian P\unescu a cump\rat `n anul 1998 un apartament pe strada Parcului din Vatra Dornei, pentru a petrece `n ora[ul-sta]iune scurte vacan]e

Strada  din Vatra Dornei unde se afl\  apartamentul poetului Adrian P\unescu va purta numele acestuia. Primarul ora[ului, Ioan Moraru a declarat ieri c\ va ini]ia un proiect de hot\r=re `n acest sens, care va fi supus aprob\rii Consiliului Local. “Pe aceastr\ strad\, situat\ `n apropierea parcului locuiesc aproximativ 60 de familii. Eu am purtat discu]ii cu c=]iva locuitori [i am f\cut aceast\ propunere care a fost agreat\. Cert este c\ odat\ schimbat numele aleei, din partea localnicilor apar ni[te costuri, trebuie schimbate c\r]ile de indentitate, modific\ri `n ce prive[te eviden]a la biroul a Spa]iului Locativ din cadrul Prim\riei, carte funciar\ etc. Dar cred c\ dac\ este r\bdare [i `n]elegere acestea vor fi operate [i nu vor fi discu]ii contradictorii ”,  a spus edilul ora[ului.  Trebuie precizat c\ poetul Adrian P\unescu a cump\rat `n anul 1998 un apartament pe strada Parcului din Vatra Dornei pentru a petrece `n ora[ul-sta]iune scurte mini-vacan]e.  Edilul localit\]ii consider\ c\ to]i cei care formeaz\ deliberativul local, indiferent de culoarea politc\, vor fi de acord cu aceast\ ini]iativ\. Primarul Ioan Moraru a mai spus c\ tot `n memoria celui care a fost Adrian P\unescu `n parc, pe Aleea Scriitorilor, al\turi de alte chipuri ale  unor ilu[tri oameni de cultur\ [i de art\, va fi montat un bust al marelui poet plecat la ceruri s\pt\m=na trecut\.
Adrian P\unescu de]ine  pe strada Parcului  la parterul unei case naţionalizate un apartament cu 3 camere. Vecinii au arborat un drapel negru la intrarea în locuin]\ imediat dup\ ce a fost anun]at decesul marelui poet. Ei ne-au povestit c\ Adrian P\unescu venea rar în zon\, cel mai mult prefera s\ vin\ vara, iar Carmen [i Ana Maria, so]ia [i fiica poetului, prefer\ s\ vin\ la munte iarna.  „Apartamentul este unul cât se poate de simplu, doar pentru vacan]\. Nu l-am v\zut de vreo 3-4 ani. Cel mai mult venea vara, mai f\cea un gr\tar [i se plimba prin parc. St\tea maxim 2-3 zile ”, ne-a spus Viorel Blion]u, fochist la o  vil\ apropiat\ apartamentului lui Adrian P\unescu.

N Averea l\sat\ de Adrian P\unescu, estimat\ la 3.700.000 de euro
Adrian P\unescu a l\sat o avere material\ destul de consistent\, pe lâng\ valoarea inestimabil\ a poeziilor sale. Potrivit Libertatea, poetul a l\sat în urma sa [ase case cu o valoare estimat\ la 1,7 milioane de euro, un teren în Voluntari de aproximativ dou\ milioane de euro, bijuterii, obiecte de art\ [i conturi bancare de peste 43.000 de euro.
Casa de pe strada Dionisie Lupu este cea mai valoroas\ dintre cl\dirile pe care le vor mo[tenii urma[ii lui Adrian P\unescu. Situat\ în centrul Bucure[tiului, aceasta valoreaz\, potrivit exper]ilor, 1.000.000 de euro. În ultima declara]ie de avere a fostului senator aceasta figura ca dona]ie. Vila de]inut\ în Breaza, jude]ul Prahova, transformat\ în pensiune, are o valoare de 400.000 de euro. Poetul î[i s\rb\torea ziua de na[tere în fiecare an la Bragadiru unde avea o cas\ construit\ pe un teren ce a apar]inut mamei sale. În prezent, aceasta este estimat\ la 200.000 de euro.
Urma[ii lui P\unescu vor mo[teni [i  acest apartament de vacan]\ de trei camere din sta]iunea Vatra Dornei, cu o valoare de pia]\ de 100.000 de euro. Casa în care a copil\rit poetul de la Bârca, jude]ul Dolj, ar valora cel mult 20.000 de euro, iar cea de la Ro[ia Montan\ ar putea fi vândut\ cu cel mult 10.000 de euro. La începutul lunii septembrie, poetul Adrian P\unescu m\rturisea pentru Adev\rul c\ nu are bani [i î[i caut\ de lucru. Fost senator cu o pensie de 5.000 de lei, P\unescu a intrat sub inciden]a legii care prevede recalcularea pensiilor speciale. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Jumătate din județul Suceava, sub cod galben de ploi și vânt începând de joi seară

ANM a emis, joi dimineață, avertizări de vreme rea în aproape jumătate de țară. Vor …