Friday , December 1 2023

STIMAS, in insolventa

N produc\torul de sticl\ sucevean, una dintre ultimele redute ale industriei jude]ene, s-a cerut singur `n insolven]\ n imposibilitatea achit\rii datoriilor de zeci de miliarde de lei vechi –  pl\]i restante la furnizori de peste 26 de miliarde, credite `n b\nci de peste 70 de miliarde de lei vechi – a determinat conducerea managerial\ a fabricii s\ depun\ la Tribunal o cerere de declan[are a procedurii insolven]ei n pachetul majoritar de ac]iuni al SC STIMAS a fost preluat `n urm\ cu doi ani de afaceristul din Vicovu de Sus Viorel Bobu, care a `ncercat f\r\ succes redresarea `ntreprinderii care o luase la vale `nc\ de acum zece ani, din vremea c=nd era condus\ de Gena H=ncu
La sf=r[itul lunii august a acestui an SC STIMAS SA a depus prin administratorul Mircea Tetel – pre[edintele Consiliului de Administra]ie al societ\]ii, o cerere de deschidere a procedurii insolven]ei la Tribunalul Suceava, prin care s-ar viza reorganizarea judiciar\ a firmei.
Prin motivele invocate de reprezentan]ii STIMAS `n solicitarea de deschidere a insolven]ei, se arat\ societatea care produce obiecte de sticl\ a fost preluat\ de actualii ac]ionari cu datorii mari, care `n principal din cauza crizei economice mondiale nu au putut fi achitate. Astfel, firma a ajuns `ntr-o situa]ie financiar\ dificil\, cu toate eforturile conducerii executive care consider\ `ns\ c\ SC STIMAS SA are [ansa de a-[i continua activitatea prin intermediul unei reorganiz\ri judiciare `ntruc=t veniturile curente ale societ\]ii pot asigura plata furnizorilor de materii prime, a angaja]ilor, a furnizorilor de utilit\]i, a impozitelor [i taxelor actuale dar nu [i cele ree[alonate la plat\, a ratelor la creditele bancare – sub condi]ia restructur\rii creditelor pe termene mai lungi. De asemenea, administratorii STIMAS arat\ c\ fabrica merit\ s\ `[i continue activitatea [i pentru ocmunitatea local\, p\str=nd [i oferind locuri de munc\ pentru peste 150 de angaja]i califica]i `n domeniu, plus faptul c\ sunt asigurate venituri `n bugetul local prin pl\]i substan]iale de impozite [i taxe, continu`ndu-se o tradi]ie de succes `n domeniul produselor de sticl\ fabricate `n Rom=nia [i, implicit `n Suceava.
Ca modalit\]i de reorganizare a activit\]ii se propune lichidarea stocurilor de produse finite prin negociere direct\ sau licita]ie public\; continuarea activit\]ii de producere a articolelor din sticl\ doar pe baz\ de comand\; lichidarea unor active ale societ\]ii, const=nd `n parcele de teren intravilan asupra c\rora `n acest moment sunt constituite ipoteci `n favoarea BCR, `n m\sura `n care banca va considera metoda ca fiind convenabil\. Mai este vizat\ asocierea `n participa]iune cu alte persoane juridice care au ca obiect de activitate producerea sau comercializarea articolelor din sticl\ [i care pot [i comercializa aceste produse `n vederea exploat\rii tutror activelor.
Ac]ionarii actuali ai SC STIMAS SA sunt omul de afaceri din Vicovu de Sus Viorel Gheorghe Bobu cu 65,79%, Mircea Tetel – pre[edinte al Consiliului de Administra]ie, cu 20,33%, SIF Muntenia cu 5,99% [i ac]ionari persoane fizice  – 7,89%.
Conforma datelor depuse la dosar, societatea `nregistra `nainte de a depune cerere de insolven]\ pl\]i restante la furnizori de 2, 67 milioane de lei (26,7 miliarde de lei vechi, din care 1,31 milioane de lei restan]e mai vechi de un an, obliga]ii restante de Bugetul asigur\rilor sociale de 936 mii lie (9,36 miliarde lei vechi), impozite [i taxe nepl\tite la Bugetul de stat – 113 mii lei (1,13 miliarde lei vechi), datorii la b\nci de 697 mii lei (6,97 miliarde lei vechi) pe termen lung [i 6,41 milioane lei (64,1 miliarde lei vechi) datorii la b\nci pe termen scurt, `n lei [i valut\.
N STIMAS adus\ pe marginea pr\pastiei de fosta directoare Gena H=ncu
STIMAS Suceava a intrat `n zona problemelor financiare `nc\ de acum zece ani, c=nd era condus\ de directoarea general\ Gena H=ncu, actualmente plecat\ peste ocean. C\pu[=nd activitatea societ\]ii pe care o conducea cu o firm\ proprie av=nd acela[i obiect de activitate, a dus produc\torul de sticl\ sucevean pe marginea pr\pastiei, dup\ care l-a abandonat. ~n anul 2001, un control efectuat de comisarii Garzii Financiare si consilierii din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice Suceava la SC STIMAS Suceava cu privire la unele ilegalit\]i, abuzuri [i nereguli comise de directorul general Gena H=ncu a confirmat `n mare parte acuzele aduse. Activitatea directoarei de la STIMAS a ajuns atunci `n vizorul controlorilor financiari dup\ ce un grup de salaria]i ai societ\]ii au trimis o scrisoare c\tre Departamentul de Control [i Anticorup]ie al Guvernului prin care semnalau grave deficien]e [i nereguli. Cel mai grav aspect confirmat `n verific\rile de atunci a fost acela c\ lSC HOLIDAY ESSENCE SRL Suceava, o firma c\pu[\ la care Gena Hincu este administrator de]in=nd [i 50% din ac]iuni, avea aceea[i beneficiari cu SC STIMAS SA. S-a stabilit c\ societatea la care Gena H=ncu detinea jum\tate din num\rul ac]iunilor [i Stimas aveau rela]ii de afaceri care con]ineau acelea[i contracte, cu aceleasi puncte de `ncarcare [i aceea[i destina]ie cu doua societ\]i, [i anume MICHAEL FISCHER&BH Bamberg-Germania, respectiv SC BELROM
Bucure[ti. ~n timp ce SC STIMAS SA era atunci o societate cu circa 800 de salariati, SC HOLIDAY ESSENCE SRL are numai c=]iva zeci de angaja]i.
Preluarea de c\tre Viorel Bobu a pachetului majoritar de ac]iuni a SC STIMAS p\rea s\ fie o [ans\ pentru salvarea `ntreprinderii. Precum s-a v\zut, nu s-a reu[it redresarea. Cl\dirile de pe strada Traian Vuia a renumitului altc=ndva produc\tor de sticl\ sucevean au ajuns `ntr-o stare de paragin\ f\r\ corespondent `n zon\, vegeta]ia `ncep=nd s\ re ridice printre structurile de beton care alc=ndva g\duiau activitatea a aproape 1000 de oameni. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Bărbat de 39 de ani, găsit mort într-o casă cuprinsă de flăcări, la Huși – Preutești

În noaptea de miercuri spre joi, în jurul orei 02.30, un bărbat din satul Huși, …

No comments

  1. Michael Cipeha West Germany Referitor la cele de mai sus daca ar fi intelegere ca a Bancilor din Germania si Bancile din Romania ar putea sa redresese aceasta situatie inclusiv Sectille Admistrative si ai Fiscului-Financiar