Saturday , June 25 2022

STIMAS, in insolventa

N produc\torul de sticl\ sucevean, una dintre ultimele redute ale industriei jude]ene, s-a cerut singur `n insolven]\ n imposibilitatea achit\rii datoriilor de zeci de miliarde de lei vechi –  pl\]i restante la furnizori de peste 26 de miliarde, credite `n b\nci de peste 70 de miliarde de lei vechi – a determinat conducerea managerial\ a fabricii s\ depun\ la Tribunal o cerere de declan[are a procedurii insolven]ei n pachetul majoritar de ac]iuni al SC STIMAS a fost preluat `n urm\ cu doi ani de afaceristul din Vicovu de Sus Viorel Bobu, care a `ncercat f\r\ succes redresarea `ntreprinderii care o luase la vale `nc\ de acum zece ani, din vremea c=nd era condus\ de Gena H=ncu
La sf=r[itul lunii august a acestui an SC STIMAS SA a depus prin administratorul Mircea Tetel – pre[edintele Consiliului de Administra]ie al societ\]ii, o cerere de deschidere a procedurii insolven]ei la Tribunalul Suceava, prin care s-ar viza reorganizarea judiciar\ a firmei.
Prin motivele invocate de reprezentan]ii STIMAS `n solicitarea de deschidere a insolven]ei, se arat\ societatea care produce obiecte de sticl\ a fost preluat\ de actualii ac]ionari cu datorii mari, care `n principal din cauza crizei economice mondiale nu au putut fi achitate. Astfel, firma a ajuns `ntr-o situa]ie financiar\ dificil\, cu toate eforturile conducerii executive care consider\ `ns\ c\ SC STIMAS SA are [ansa de a-[i continua activitatea prin intermediul unei reorganiz\ri judiciare `ntruc=t veniturile curente ale societ\]ii pot asigura plata furnizorilor de materii prime, a angaja]ilor, a furnizorilor de utilit\]i, a impozitelor [i taxelor actuale dar nu [i cele ree[alonate la plat\, a ratelor la creditele bancare – sub condi]ia restructur\rii creditelor pe termene mai lungi. De asemenea, administratorii STIMAS arat\ c\ fabrica merit\ s\ `[i continue activitatea [i pentru ocmunitatea local\, p\str=nd [i oferind locuri de munc\ pentru peste 150 de angaja]i califica]i `n domeniu, plus faptul c\ sunt asigurate venituri `n bugetul local prin pl\]i substan]iale de impozite [i taxe, continu`ndu-se o tradi]ie de succes `n domeniul produselor de sticl\ fabricate `n Rom=nia [i, implicit `n Suceava.
Ca modalit\]i de reorganizare a activit\]ii se propune lichidarea stocurilor de produse finite prin negociere direct\ sau licita]ie public\; continuarea activit\]ii de producere a articolelor din sticl\ doar pe baz\ de comand\; lichidarea unor active ale societ\]ii, const=nd `n parcele de teren intravilan asupra c\rora `n acest moment sunt constituite ipoteci `n favoarea BCR, `n m\sura `n care banca va considera metoda ca fiind convenabil\. Mai este vizat\ asocierea `n participa]iune cu alte persoane juridice care au ca obiect de activitate producerea sau comercializarea articolelor din sticl\ [i care pot [i comercializa aceste produse `n vederea exploat\rii tutror activelor.
Ac]ionarii actuali ai SC STIMAS SA sunt omul de afaceri din Vicovu de Sus Viorel Gheorghe Bobu cu 65,79%, Mircea Tetel – pre[edinte al Consiliului de Administra]ie, cu 20,33%, SIF Muntenia cu 5,99% [i ac]ionari persoane fizice  – 7,89%.
Conforma datelor depuse la dosar, societatea `nregistra `nainte de a depune cerere de insolven]\ pl\]i restante la furnizori de 2, 67 milioane de lei (26,7 miliarde de lei vechi, din care 1,31 milioane de lei restan]e mai vechi de un an, obliga]ii restante de Bugetul asigur\rilor sociale de 936 mii lie (9,36 miliarde lei vechi), impozite [i taxe nepl\tite la Bugetul de stat – 113 mii lei (1,13 miliarde lei vechi), datorii la b\nci de 697 mii lei (6,97 miliarde lei vechi) pe termen lung [i 6,41 milioane lei (64,1 miliarde lei vechi) datorii la b\nci pe termen scurt, `n lei [i valut\.
N STIMAS adus\ pe marginea pr\pastiei de fosta directoare Gena H=ncu
STIMAS Suceava a intrat `n zona problemelor financiare `nc\ de acum zece ani, c=nd era condus\ de directoarea general\ Gena H=ncu, actualmente plecat\ peste ocean. C\pu[=nd activitatea societ\]ii pe care o conducea cu o firm\ proprie av=nd acela[i obiect de activitate, a dus produc\torul de sticl\ sucevean pe marginea pr\pastiei, dup\ care l-a abandonat. ~n anul 2001, un control efectuat de comisarii Garzii Financiare si consilierii din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice Suceava la SC STIMAS Suceava cu privire la unele ilegalit\]i, abuzuri [i nereguli comise de directorul general Gena H=ncu a confirmat `n mare parte acuzele aduse. Activitatea directoarei de la STIMAS a ajuns atunci `n vizorul controlorilor financiari dup\ ce un grup de salaria]i ai societ\]ii au trimis o scrisoare c\tre Departamentul de Control [i Anticorup]ie al Guvernului prin care semnalau grave deficien]e [i nereguli. Cel mai grav aspect confirmat `n verific\rile de atunci a fost acela c\ lSC HOLIDAY ESSENCE SRL Suceava, o firma c\pu[\ la care Gena Hincu este administrator de]in=nd [i 50% din ac]iuni, avea aceea[i beneficiari cu SC STIMAS SA. S-a stabilit c\ societatea la care Gena H=ncu detinea jum\tate din num\rul ac]iunilor [i Stimas aveau rela]ii de afaceri care con]ineau acelea[i contracte, cu aceleasi puncte de `ncarcare [i aceea[i destina]ie cu doua societ\]i, [i anume MICHAEL FISCHER&BH Bamberg-Germania, respectiv SC BELROM
Bucure[ti. ~n timp ce SC STIMAS SA era atunci o societate cu circa 800 de salariati, SC HOLIDAY ESSENCE SRL are numai c=]iva zeci de angaja]i.
Preluarea de c\tre Viorel Bobu a pachetului majoritar de ac]iuni a SC STIMAS p\rea s\ fie o [ans\ pentru salvarea `ntreprinderii. Precum s-a v\zut, nu s-a reu[it redresarea. Cl\dirile de pe strada Traian Vuia a renumitului altc=ndva produc\tor de sticl\ sucevean au ajuns `ntr-o stare de paragin\ f\r\ corespondent `n zon\, vegeta]ia `ncep=nd s\ re ridice printre structurile de beton care alc=ndva g\duiau activitatea a aproape 1000 de oameni. (Neculai RO{CA)

Vezi si

ISU Suceava scoate la concurs 31 de posturi de subofițeri conducători auto pe autospeciale

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Bucovina” al județului Suceava scoate la concurs 31 posturi de …

No comments

  1. Michael Cipeha West Germany Referitor la cele de mai sus daca ar fi intelegere ca a Bancilor din Germania si Bancile din Romania ar putea sa redresese aceasta situatie inclusiv Sectille Admistrative si ai Fiscului-Financiar