Wednesday , May 29 2024

“Stefan” si “Petru”, desemnate printre cele mai bune 15 licee din tara

Siteul specializat www.admitereliceu.ro a realizat un clasament al liceelor din ]ar\ (pentru anul 2011), ]in=nd cont de media de admitere, rezultatele examenului de bacalaureat [i rezultatele ob]inute `n cadrul olimpiadelor jude]ene, na]ionale [i interna]ionale. Din 1.176 de institu]ii incluse `n top conform criteriilor selectate, Colegiul Na]ional “{tefan cel Mare” ocup\ pozi]ia cu num\rul 13 iar Colegiul Na]ional “Petru Rare[” se afl\ pe pozi]ia a 14-a

Din 1.176 de institu]ii incluse `n topul celor mai bune unit\]i [colare de `nv\]\m=nt preuniversitar, Colegiul Na]ional “{tefan cel Mare” ocup\ pozi]ia cu num\rul 13, cu un scor de 8,41. Dintre liceele din jude]ul Suceava, o pozi]ie frunta[\ de]ine [i Colegiul Na]ional “Petru Rare[“, situat pe pozi]ia 14, cu scorul de 8,39. Criteriile care au fost luate în considerare sunt: media de admitere (50%), media de la examenul de bacalaureat (40%) [i media rezultatelor ob]inute la olimpiade (10%). Media de admitere reprezint\ media aritmetic\ a ultimilor medii de admitere de la toate specializ\rile de la liceul respectiv `n anul 2011. Media de la Bacalaureat reprezint\ media aritmetic\ a notelor de la Bac ale tuturor elevilor din liceul respectiv, de la toate specializ\rile. Media olimpiadelor se calculeaz\ ]in=nd cont de num\rul de elevi participan]i la fazele locale, jude]ene, na]ionale [i interna]ionale ale olimpiadelor din 2011. ~n acela[i top, `n anul 2010, Colegiul “Petru Rare[” figura pe locul 17, `n timp ce Colegiul “{tefan cel Mare” ocupa pozi]ia cu num\rul 51.
~n clasamentul liceelor din toat\ ]ara, pe pozi]ia 83 figureaz\ Colegiul Na]ional “Mihai Eminescu”, urmat de Colegiul Na]ional “Drago[ Vod\” C=mpulung Moldovenesc [i Colegiul Na]ional “Nicu Gane” din F\lticeni. Dup\ afi[area rezultatelor la Evaluarea na]ional\, pentru absolven]ii de gimnaziu urmeaz\ un alt moment, mai dificil chiar dec=t sus]inerea celor dou\ probe: completarea fi[elor cu op]iuni. În alegerea liceului, elevii trebuie s\ ]in\ cont de mai mul]i factori, de preferin]ele [i abilit\]ile lor, dar [i de media lor de admitere, în compara]ie cu ultimele medii de admitere înregistrate în anii trecu]i.
Elevii care nu au trecut pe list\ suficiente op]iuni, în special în cazul în care media de admitere nu este foarte mare, risc\ s\ r\m=n\ nerepartiza]i. La repartizarea computerizat\ din 2011, c=]iva elevi din jude], unii cu medii de admitere aproape de 8, au r\mas în afara liceelor pentru c\ au avut un num\r insuficient de op]iuni completate în fi[a de înscriere. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Gheorghe Șoldan și Vasile Rîmbu s-au întâlnit cu 300 de alegători din cartierul Burdujeni

Marți seara, la restaurantul ”Farestin” din Burdujeni, Gheorghe Șoldan, candidatul PSD pentru conducerea Consiliului Județean …