Thursday , September 29 2022

Statia de epurare a Sucevei, „modernizata pe hartie” in proportie de 77%

N directorul general al SC ACET SA, {tefan Groza, sus]ine c\ realitatea este mai dur\ dec=t arat\ h=rtiile prezentate de firma spaniol\ Dytras care realizeaz\ modernizarea sta]iei de epurare pentru c\ odat\ cu r\cirea vremei nu vor mai putea s\ fie f\cute probele la re]elele ce trebuie `nlocuite
Lucr\rile de modernizare de la sta]ia de epurare a apelor uzate din municipiul Suceava au fost reluate, `n urma criticilor repetate ale Prim\riei, dar `n continuare exist\ suspiciuni cu privire la ritmul acestora [i la posibilitatea ca acestea s\ fie `ncheiate, conform graficelor stabilite, p=n\ la finele anului. La [edin]a de ieri diminea]\ de la Prim\rie cu privire la stadiul execu]iei lucr\rilor de reabilitare [i extindere a re]elelor de ap\, canalizare [i de modernizare a sta]iei de tratare – epurare a apelor uzate s-a constatat c\ s-a `nregistrat un progres, numai c\ `n continuare persist\ multe semne de `ntrebare.
Dac\ `n urm\ cu o lun\, stadiul lucr\rilor la sta]ia de epurare abia dac\ trecea de trei sferturi iar timp de dou\ s\pt\m=ni s-a b\tut pasul pe loc, chiar [i s\pt\m=na trecut\ viceprimarul Viorel Seredenciuc exprim=ndu-[i nemul]umirea fa]\ de cum merge investi]ia, ieri s-a raportat ca `n vremurile de mult apuse un fel de „dep\[ire a planului”, adic\ finalizarea lucr\rilor `ntr-un procent u[or halucinant de 77%. Primarului Ion Lungu nu i-a prea venit s\ cread\ c=t de realist poate fi acest procent, spun=nd c\ `i este greu s\ cread\ cum cu o s\pt\m=n\ sau dou\ `n urm\ erau semnalate doar probleme iar acum i se rezint\ o informare `n care stadiul lucr\rilor trece de trei sferturi din volumul estimat.
Potrivit reprezentantului firmei de consultan]\ Eptisa din Spania, modernizarea `n propor]ie de 77% s-a f\cut „pe h=rtie” iar primarul Ion Lungu i-a replicat, scurt, c\ el fiind de profesie economist [tie c\ „h=rtia suport\ orice”. Pe de alt\ parte, tot reprezentantul firmei de consultan]\ a recunoscut c\ `n ultima perioad\ s-au f\cut eforturi iar [antierul arat\ diferit fa]\ de acum era cu dou\ luni `n urm\.
Cei de la firma spaniol\ Dytras – care a adjudecat licita]ia privind modernizarea sta]iei de epurare – au evitat s\ fac\ multe comentarii, spun=nd c\ vor face tot posibilul s\ se ]in\ de graficele impuse, `n a[a fel `nc=t s\ fie finalizate lucr\rile p=n\ `n noiembrie. „O parte dintre problemele neclare de proiectare de la sta]ia de epurare au fost clarificate [i se pare c\ se lucreaz\ mai bine [i la acest obiectiv”, a recunoscut, totu[i, primarul Ion Lungu.
Totu[i, 70% din proiectarea la lucr\rile mecanice este aprobat\ cu observa]ii, `n timp ce la conductele de la gaze naturale, documenta]ia a fost respins\ pe motiv c\ nu este conform\ legisla]iei rom=ne[ti `n domeniu. S-a convenit ca la fa]a locului s\ fie prezent c=te un reprezentant al fiec\rei firme de proiectare, astfel `nc=t eventualele modific\ri sau actualiz\ri s\ fie operate rapid.
O abordare rezervat\ [i prudent\ a fost cea a directorului general al SC ACET SA Suceava, {tefan Groza. El crede c\, din cauza venirii frigului [i a modului `n care se deruleaz\ lucr\rile, la sta]ia de epurare nu vor mai putea s\ fie f\cute, p=n\ la finele anului, probele obligatorii prev\zute `n contract. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Primarul Lungu felicită Foresta după meciul cu UTA Arad și anunță că acum se toarnă fundațiile la Baza sportiva tip 1, unde va fi construit un nou stadion

Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, a participat la meciul de fotbal din Cupa României dintre …