Monday , April 15 2024

Statia de epurare a Sucevei, „modernizata pe hartie” in proportie de 77%

N directorul general al SC ACET SA, {tefan Groza, sus]ine c\ realitatea este mai dur\ dec=t arat\ h=rtiile prezentate de firma spaniol\ Dytras care realizeaz\ modernizarea sta]iei de epurare pentru c\ odat\ cu r\cirea vremei nu vor mai putea s\ fie f\cute probele la re]elele ce trebuie `nlocuite
Lucr\rile de modernizare de la sta]ia de epurare a apelor uzate din municipiul Suceava au fost reluate, `n urma criticilor repetate ale Prim\riei, dar `n continuare exist\ suspiciuni cu privire la ritmul acestora [i la posibilitatea ca acestea s\ fie `ncheiate, conform graficelor stabilite, p=n\ la finele anului. La [edin]a de ieri diminea]\ de la Prim\rie cu privire la stadiul execu]iei lucr\rilor de reabilitare [i extindere a re]elelor de ap\, canalizare [i de modernizare a sta]iei de tratare – epurare a apelor uzate s-a constatat c\ s-a `nregistrat un progres, numai c\ `n continuare persist\ multe semne de `ntrebare.
Dac\ `n urm\ cu o lun\, stadiul lucr\rilor la sta]ia de epurare abia dac\ trecea de trei sferturi iar timp de dou\ s\pt\m=ni s-a b\tut pasul pe loc, chiar [i s\pt\m=na trecut\ viceprimarul Viorel Seredenciuc exprim=ndu-[i nemul]umirea fa]\ de cum merge investi]ia, ieri s-a raportat ca `n vremurile de mult apuse un fel de „dep\[ire a planului”, adic\ finalizarea lucr\rilor `ntr-un procent u[or halucinant de 77%. Primarului Ion Lungu nu i-a prea venit s\ cread\ c=t de realist poate fi acest procent, spun=nd c\ `i este greu s\ cread\ cum cu o s\pt\m=n\ sau dou\ `n urm\ erau semnalate doar probleme iar acum i se rezint\ o informare `n care stadiul lucr\rilor trece de trei sferturi din volumul estimat.
Potrivit reprezentantului firmei de consultan]\ Eptisa din Spania, modernizarea `n propor]ie de 77% s-a f\cut „pe h=rtie” iar primarul Ion Lungu i-a replicat, scurt, c\ el fiind de profesie economist [tie c\ „h=rtia suport\ orice”. Pe de alt\ parte, tot reprezentantul firmei de consultan]\ a recunoscut c\ `n ultima perioad\ s-au f\cut eforturi iar [antierul arat\ diferit fa]\ de acum era cu dou\ luni `n urm\.
Cei de la firma spaniol\ Dytras – care a adjudecat licita]ia privind modernizarea sta]iei de epurare – au evitat s\ fac\ multe comentarii, spun=nd c\ vor face tot posibilul s\ se ]in\ de graficele impuse, `n a[a fel `nc=t s\ fie finalizate lucr\rile p=n\ `n noiembrie. „O parte dintre problemele neclare de proiectare de la sta]ia de epurare au fost clarificate [i se pare c\ se lucreaz\ mai bine [i la acest obiectiv”, a recunoscut, totu[i, primarul Ion Lungu.
Totu[i, 70% din proiectarea la lucr\rile mecanice este aprobat\ cu observa]ii, `n timp ce la conductele de la gaze naturale, documenta]ia a fost respins\ pe motiv c\ nu este conform\ legisla]iei rom=ne[ti `n domeniu. S-a convenit ca la fa]a locului s\ fie prezent c=te un reprezentant al fiec\rei firme de proiectare, astfel `nc=t eventualele modific\ri sau actualiz\ri s\ fie operate rapid.
O abordare rezervat\ [i prudent\ a fost cea a directorului general al SC ACET SA Suceava, {tefan Groza. El crede c\, din cauza venirii frigului [i a modului `n care se deruleaz\ lucr\rile, la sta]ia de epurare nu vor mai putea s\ fie f\cute, p=n\ la finele anului, probele obligatorii prev\zute `n contract. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Pompierii suceveni s-au luptat în ultima săptămână cu zeci de incendii de vegetație uscată (VIDEO)

 În ultima săptămână, pompierii militari suceveni au fost solicitați să intervină pentru stingerea a 17 …