Thursday , December 7 2023

STARMOD face din nou opinie separata

N p=n\ la sf=r[itul lunii martie, toate societ\]ile comerciale care au p\strat `n arhiva proprie c\r]ile de munc\ ale angaja]ilor ar fi trebuit s\ le predea la ITM, `n vederea transmiterii acestora c\tre salaria]i n din cei 133 de angajatori suceveni afla]i `n aceast\ situa]ie, care gestionau 13.680 c\r]i de munc\, opinie separat\ a f\cut doar Starmod, care a refuzat s\ pun\ la dispozi]ia ITM cele 369 de carnete de munc\ pe care le gestioneaz\ n pentru c\ s-a refuzat accesul inspectorilor ITM `n unitate, societatea a fost amendat\ cu 90 de milioane de lei vechi

Inspectoratul Teritorial de Munc\ Suceava a ajuns `ntr-un impas `n aceste zile, neput=nd s\ `[i puncteze realizarea indicatorilor pentru primul trimestru al anului fiindc\ o singur\ societate comercial\ din jude] care a de]inut p=n\ acum `n gestiune proprie carnetele de munc\ ale salaria]ilor, refuz\ s\ le predea c\tre ITM, `n vederea restituirii acestora c\tre angaja]i. Este vorba despre SC Starmod SA, `n arhiva c\reia sunt blocate 369 de carnete de munc\. Inspectorilor ITM care s-au deplasat la sediul societ\]ii pentru clarificarea situa]iei le-a fost interzis accesul `n incint\. Pentru acest lucru firma a fost amendat\ cu 90 de milioane de lei vechi.
Inspectorul [ef al ITM Suceava, Ionu] Cre]uleac a explicat c\ p=n\ pe data de 31 martie a.c., institu]ia trebuie s\ preia de la angajatorii care au `n p\strare c\r]ile de munc\ ale angaja]ilor aceste documente.
~n eviden]ele ITM se reg\sesc un num\r de 13.680 de angaja]i afla]i `n aceast\ situa]ie, de la un num\r de 134 de angajori. P=n\ ieri, 133 de angajatori au efectuat aceast\ predare, pentru un num\r de 13.311 salaria]i. A r\mas unul singur – SC Starmod SA Suceava, care este `nregistrat\ cu 369 carnete de munc\. “Firma a fost notificat\ `n repetate r=nduri de ITM , iar reprezentan]ii acesteia nu s-au prezentat pentru efectuarea opera]iunilor de preluare a carnetelor de munc\ [i de predare a acestora c\tre angaja]i, conform procedurii stabilite de Inspec]ia Muncii. Pentru c\ au refuzat s\ se prezinte, noi am demarat un control `n cursul zilei de luni. Din p\cate, nu ne-a fost permis de c\tre conducerea societ\]ii accesul `n unitate [i de aceea firma a fost amendat\ cu 9000 de lei, conform legii 8/1999, republicat\. To]i angajatorii au `n]eles obliga]ia legal\, numai conducerea Starmod nu”, a ar\tat inspectorul [ef al ITM, Ionu] Cre]uleac.
Semnele de `ntrebare justificate ale inspectorilor de munc\ `n leg\tur\ cu acest refuz, vizeaz\ faptul c\ Starmod s-ar putea s\ nu fi pl\tit contribu]iile aferente la bugetul asigur\rilor sociale de stat pentru angaja]i [i de aici `ncurc\turile derivate pentru ace[tia.
Se [tie c\ Direc]ia General\ a Finan]elor Publice Suceava a cerut `nc\ din luna septembrie a anului trecut `n instan]\ deschiderea procedurii insolven]ei `mpotriva Starmod, pentru c\ societatea datoreaz\ statului 14,76 milioane de lei noi  reprezent=nd TVA, impozit pe venituri din salarii, impozit pe profit, contribu]ii CAS angajator [i contribu]ii CAS asigura]i – 5, respectiv 2,1 milioane de lei noi numai la aceste dou\ capitole. Se mai adaug\ aici contribu]ii nevirate de c\tre angajator pentru fondul de [omaj, de asigur\ri de s\n\tate [i o multitudine de astfel de debite care nu au fost achitate de ani `ntregi de c\tre SC Starmod SA.
Tribunalul nu a stabilit `nc\ dac\ se va proceda sau nu la deschiderea procedurii de insolven]\ `mpotriva firmei sucevene. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Un ucrainean de 16 ani și 11 luni este cel mai tânăr student al USV. Constantin este în anul I la Drept şi Ştiinţe Administrative

Un adolescent ucrainean, care are acum 16 ani şi 11 luni, câștigătorul Olimpiadei de Limba …