Monday , December 5 2022

"Spuma” disciplinelor socio- umane a ajuns la Suceava

Ora[ul Gura Humorului g\zduie[te, `n acest\ s\pt\m=n\, una dintre cele mai importante olimpiade na]ionale din punct de vedere al num\rului de participan]i, respectiv Olimpiada Na]ional\ de {tiin]e Socio- umane N pe l=ng\ probele specifice competi]iei, cei aproximativ 400 de oaspe]i veni]i din toate col]urile ]\rii, vor avea parte de programe de vizit\ la obiective istorice [i culturale din jude], precum [i de itinerarii recreative, plimb\ri cu telescaunul sau moc\ni]a
 
Timp de cinci zile, jude]ul Suceava este gazda Olimpiadei Na]ionale de {tiin]e Socio-umane, cei mai eminen]i elevi din ]ar\ la disciplinele Educa]ie [i cultur\ civic\, Sociologie, Filozofie, Logic\, Economie, Psihologie [i Economie, profesori, reprezentan]i ai autorit\]ii locale, ai MECTS [i ai Inspectoratului {colar Jude]ean d=ndu-[i înt=lnire luni, 2 aprilie, la Gura Humorului, pentru deschiderea oficial\ a competi]iei. 308 elevi din toate jude]ele ]\rii, 42 de profesori înso]itori ai loturilor jude]ene [i înc\ 50 de membri ai Comisiei na]ionale de organizare a olimpiadei (reprezentan]i MECTS, profesori universitari, profesori academicieni, inspectori [colari) sunt `n aceast\ s\pt\m=n\ oaspe]ii de seam\ ai ora[ului Gura Humorului.
Festivitatea de deschidere a competi]iei de nivel na]ional a fost onorat\ de prezen]a profesorului universitar al Facult\]ii de Filozofie din cadrul Universit\]ii „Alexandru Ioan Cuza” din Ia[i- Petru Bejan [i de prezen]a inspectorului general pentru {tiin]e Socio- umane din cadrul MECTS- Eugen Stoica. Prezidiul a fost completat de primarul ora[ului Gura Humorului- Marius Ursaciuc, vicepre[edintele Consiliului Jude]ean- Vasile Ilie, subprefectul Angela Zarojan, inspectorul general al I{J Suceava- Cristian Cuciurean, inspectorul adjunct al I{J- Vasile Monacu, inspector de specialiate- Laura Hacman, pre[edintele Salva]i Copiii Suceava- Camelia Iordache, insp. Ionu] Epurean din cadrul IPJ Suceava [i Mihaela Ursaciuc- directoarea Colegiului „Alexandru cel Bun” din Gura Humorului.
Comisia Central\ de organizare [i de evaluare instituit\ pentru edi]ia din acest an a fazei na]ionale a uneia dintre cele mai importante olimpiade din punct de vedere al num\rului de participan]i este prezidat\ de Petru Bejan de la Universitatea „Al. I. Cuza” Ia[i. Inspectorul general de {tiin]e Socio-umane din cadrul Ministerului Educa]iei- Eugen Stoica este pre[edintele executiv al comisiei iar prof. Elena Lu[pa din cadrul Colegiului Na]ional „Decebal” din Deva este secretarul comisiei.
„Referindu-ne la performan]\ `n domeniul {tiin]elor Socio-umane, `n cadrul unui clasament neoficial, jude]ul Suceava, se situeaza pe prima pozi]ie. Aceast\ clasare dateaz\ de o perioad\ mai `ndelungat\ de timp, nu ne referim doar la anul trecut c=nd elevii judetului au ob]inut o serie de rezultate notabile. Aici exist\ dasc\li de o calitate deosebit\ ce formeaz\ o comunitate profesoral\ `nchegat\ iar ace[tia reu[esc s\ fie `n permanen]\ deschi[i [i creativi cu elevii lor. Totodat\, la Suceava am remarcat [i capacitatea de organizare a unui eveniment de o asemenea amploare.
Din p\cate, `n unele locuri ale ]\rii nu exist\ nici experien]a, nici capacitatea de a corela at=t de multe for]e care s\ contribuie la organizarea unei astfel de competi]ii.
Ca element de noutate, noua metodologie cadru privind concursurile [colare stipuleaz\ c\ se acord\ c=te trei premii pentru fiecare disciplin\ iar men]iuni se vor acorda pentru 10% din totalul participan]ilor pentru disciplina respectiva, prin urmare num\rul men]iunilor acordate `n acest an este mai mic comparativ cu anii preceden]i.
De alt\ parte, se vor acorda o serie de premii speciale. Organiza]ia Salva]i Copiii filiala Suceava va acorda un premiu special pentru Cultur\ [i educa]ie civic\, Primaria Gura Humorului va oferi un premiu special tot pentru disciplina Cultur\ [i educa]ie civic\ iar Casa Corpului Didactic va premia profesorii merituo[i. Ca `n fiecare an, o serie de premii vor fi oferite de c\tre Institutul Rom=n pentru Drepturilor Omului. Pentru aceast\ edi]ie a Olimpiadei Na]ionale de {tiin]e Socio-umane s-au f\cut eforturi financiare deosebite din partea MECTS, dat fiind faptul c\ elevii beneficiaz\ de caz\ri [i de condi]ii ce sunt la un nivel superior `n raport cu anii anteriori”, a precizat Eugen Stoica, pre[edintele executiv al comisiei.
Deschiderea oficial\ s-a încheiat cu un program artistic, sus]inut de Clubul copiilor [i elevilor din R\d\u]i.
Pe l=ng\ activit\]ile specifice compete]iei, elevii participan]i `nso]i]i de profesorii lor vor avea parte [i de programe de vizit\ ale obiectivelor istorice [i culturale din jude], precum [i de itinerarii recreative ca M\n\stirea Humorului- Vorone]- P=rtia „{oimul” sau M\n\stirea Moldovi]a- Grupul {colar „Vasile Cocea”. Plimb\rile cu telescaunul sau cu moc\ni]a, vizitarea Muzeului Obiceiurilor Populare [i al T=rgului de Pa[te sunt, de asemenea, coonsemnate `n programul propus de organizatori. Totodat\, `n cursul celor cinci zile, elevii participan]i vor lua parte la o serie de activit\]i moderate de profesori din cadrul universit\]ii „{tefan cel Mare” [i din cadrul colegiilor sucevene, „Nicu Gane”, „{tefan cel Mare”, „Mihai Eminescu”, Grup {colar „Vasile Cocea” Moldovi]a, Colegiul Economic „Dimitrie cantemir” [i Colegiul Tehnic de Industrie Alimentar\. Activit\]ile specifice competi]iei se vor desf\[ura la Colegiul Na]ional “Alexandru cel Bun”.
N nou\ elevi reprezin\ jude]ul Suceava la faza na]ional\ a olimpiadei
Nou\ elevi din jude] s-au calificat la faza na]ional\ a Olimpiadei de {tiin]e Socio-Umane. La disciplina Educa]ie civic\, Suceava va fi reprezentat\ de
elevele Alexandra Maria Stamate [i Sabina Andreea Turcule] de la {coala cu clasele I- VIII nr. 9 „Ion Creang\” ambele coordonate de prof. Rodica Florescu [i de Bianca Theodora Prutean [i Mara Rebeccaa Onesimiuc, ambele eleve ale [colii cu clasele I-VIII nr.4 “Regina Elisabeta” R\d\u]i, `ndrumate de prof. Florica Marcela }ugulea. Pentru disciplina Logic\, argumentare [i comunicare, jude]ul Suceava va fi reprezentat de eleva Elena Cristina Florea de la Colegiul “Andronic Motrescu” R\d\u]i, coordonat\ de prof. Angelica P`slar. Pentru disciplina Psihologie, la faza na]ional\ a acestei olimpiade s-a calificat Narcisa Gabriela Prodan de la Colegiul “Alexandru cel Bun” Gura Humorului, elev\ preg\tit\ de prof. Daniel Rusu.
Florin Ioan B\i[anu, elev al Colegiului Na]ional „Nici Gane” F\lticeni s-a calificat la disciplina Economie, acesta fiind preg\tit de prof. Ioan Caulea. Andreea Louana Popovici coordonat\ de prof. Oana Petruc de la Colegiul Tehnic “La]cu Vod\” Siret va concura la disciplina Sociologie iar Iulia Colban de la Colegiul Na]ional “Eudoxiu Hurmuzachi” R\d\u]i, preg\tit\ de prof. Florin Popovici va participa pentru disciplina Filozofie. (Adelina TALPALARIU)
 

Vezi si

Tânăr de 20 de ani, prins drogat la volan în Rădăuți

În perioada 30 noiembrie – 04 decembrie 2022, polițiștii suceveni au acționat zilnic pe drumurile …