Tuesday , April 23 2024

S\pt\m=na neagr\ a bugetarilor

Salariile micsorate cu 25% incep sa fie platite in aceasta saptamana
In aceste zile, angaja]ii din sistemul de stat din jude] `[i vor ridica lefurile diminuate cu un sfert. Salarii sub 1.500 de lei dup\ 20 de ani de munc\ pe la Consiliul Jude]ean [i Prefectur\. Debutant `n administra]ia public\, candidatul ideal pentru un salariu de mizerie. Salarii de nimic pentru peste 1.500 de dasc\li m mai tot personalul nedidactic din jude] pl\tit cu salariul minim pe economie. Mii de oamenii pl\ti]i cu salariul minim pe economie, `n sistemul sanitar. Subofi]erii stagiari, cei mai lovi]i la leaf\, `n Poli]ie
~n s\pt\m=na aceasta, angaja]ii din sistemul bugetar care au sc\pat de disponibiliz\rile deja anun]ate, au fost confrunta]i cu realitatea crunt\ – reducerea cu 25% a veniturilor, oglindit\ `n flutura[ii  de salarii `mn=na]i de serviciile financiar – contabile, pentru  luna iulie. Primele [i sporurile cu care erau obi[nui]i [i care `n multe situa]ii dublau salariile de `ncadrare, sunt acum de domeniul trecutului pentru to]i angaja]ii de la stat. Mii dintre salaria]ii bugetari suceveni vor primi `n aceste zile salarii apropiate de minimul pe economie iar cei mai mul]i vor `ncasa venituri mai mici de 1200 de lei.
Sectorul educa]ional este printre cele mai lovite de aceast\ m\sur\ a diminu\rii salariale a personalului bugetar, peste zece mii de persoane lucr=nd la una din institu]iile de `nv\]\m=nt de pe cuprinsul jude]ului Suceava. Nu face excep]ie nici administra]ia public\ – angaja]ii celor 114 prim\rii, ai Consiliului Jude]ean Suceava [i ai Insitu]iei Prefectului, la care se adaug\ [i direc]iile sau serviciile subordonate. ~n cele 114 prim\rii din jude] lucreaz\ peste 6.500 de persoane, `ns\ o parte din prim\rii nu au comunicat la Institu]ia Prefectului [i num\rul celor care figureaz\ pe state de plat\ ca asisten]i personali sau ca angaja]i `n alte structuri subordonate cum ar fi, `n cazul Prim\riei Suceava, cei care lucreaz\ la Poli]ia Comunitar\ sau Administra]ia Pie]elor. Dac\ toate prim\riile – cel pu]in cele din localit\]ile urbane sau urbanizate pe h=rtie `n baza unor legi obscure de acum c=]iva ani – ar fi inclus [i personalul de la pie]e, poli]i[ti comunitari, spa]ii verzi, asisten]i personali [amd atunci num\rul celor care iau salarii prin prim\rii ar fi crescut cu c=teva mii peste cel din eviden]ele existente.
Celelalte institu]ii din cadrul Ministerului Administra]iei [i Internelor – Poli]ia, Pompierii, Jandarmeria, Poli]ia de Frontier\, Cadastrul – se afl\ `n aceea[i situa]ie. La toate acestea se mai adaug\ [i personalul de la alte structuri deconcentrate sau descentralizate aflate `n subordinea vreunui minister sau a vreunei agen]ii de la nivel central, indiferent c\ este vorba de vreo institu]ie ce se ocup\ de latura social\ cum ar fi Inspectoratul Teritorial de Munc\ sau de cea cultural\ cum ar fi Direc]ia de Cultur\.
La unele insitu]ii, mamagerii au punctat c\ situa]ia nu ar if at=t de neagr\ pentru luna iulie, fiindc\ diminu\rile de salarii s-au f\cut doar cu 22%, nu cu 25 de procente, pentru c\ actul normativ `n baza c\ruia se va opera diminuarea de salarii la persoanlul bugetar nu a intrat `n vigoare chiar de la data de 1 iulie, ci cu c=teva zile dup\ aceast\ dat\ [i, prin urmare, multe institu]ii vor ponta salaria]ii pentru primele zile din luna trecut\ cu leafa care `nc\ nu fusese diminuat\. Astfel, salaria]i de la institu]ii precum Complexul Muzeal Bucovina sau Consiliul Jude]ean Suceava, vor primi `n luna august salarii diminuate cu aproximativ 22%, urm=nd ca abia `n septembrie s\ mai fie operat\ reducerea de p=n\ la 25%. „Nu este cine [tie ce”, spun la unison cei care se ocup\ de compartimentele de resurse umane [i de salarizare din institu]iile publice, convin[i fiind c\ sunt `n asentimentul colegilor lor.
n salarii sub 1.500 de lei dup\ 20 de ani de munc\
Prim\ria municipiului Suceava este una dintre institu]iile pe listele c\reia figureaz\ aproape 1000 de salaria]i. Peste trei sute sunt `ns\ asisten]i personali, la care se mai adaug\ [i al]i angaja]i care lucreaz\ `n cadrul Direc]iei de Asisten]\ Social\. F\r\ ace[tia, pe statele de plat\ de la Prim\ria Suceava figureaz\ 688 de persoane. Viceprimarul Viorel Seredenciuc spune `ns\ c\ aici sunt inclu[i nu doar angaja]ii care lucreaz\ efectiv la birourile din sediul Prim\riei – func]ionari publici [i personal contractual, ci [i cei de la Direc]ia Administra]ia Domeniului Public, Serviciul de Eviden]\ a Persoanei, Poli]ia Comunitar\, Direc]ia Administra]ia Pie]elor. Dintre ace[tia, doar 219 lucreaz\ efectiv `n cadrul Prim\riei [i doar un num\r de 187 au statut de func]ionar public.
Zilele acestea se dau salariile iar personalul de la compartimentele de specialitate din Prim\rie este bulversat din cauza modific\rilor salariale. „Venitul meu net va ajunge la aproximativ 2.400 de lei dup\ ce se va opera diminuarea salarial\ la personalul bugetar. C=nd am ajuns viceprimar, cu doi ani `n urm\, aveam aproape 3.200 de lei. Indemniza]ia primarului a sc\zut [i aceasta, dar nu vreau s\ fac comentarii `n lipsa lui”, a declarat viceprimarul Viorel Seredenciuc [i a ad\ugat c\ are speran]a ca de la data de 1 ianuarie s\ se revin\ la salariile ce erau `nainte de a fi operat\ prin lege aceast\ diminuare cu 25%. La ora actual\, exist\ [efi de birouri sau de servicii `n Prim\rie care dup\ cel pu]in 20 de ani de activitate, unii chiar dup\ 35 de ani de munc\, nu c=[tig\ nici m\car 1.500 de lei pe lun\. Unii se pl=ng de faptul c\ `n urm\ cu zece ani, c=nd nu conduceau servicii sau birouri `n Prim\rie, aveau salarii mai mari. Ba mai mult, nici munca nu p\rea at=t de mult\.
Nu mai pu]in dramatic\ este situa]ia pentru debutan]i. Indiferent c\ vorbim de secretara vreunui viceprimar sau de un proasp\t absolvent de facultate, uneori chiar [i cu masterat, salariile sunt foarte mici [i se apropie chiar de minimul pe economie. „Avem chiar [i cazuri care dup\ diminuarea salariilor vor `ncasa doar salariul minim pe economie, adic\ 600 de lei brut [i 462 de lei net”, a spus viceprimarul Viorel Seredenciuc.
n debutant `n administra]ia public\, candidatul ideal pentru un salariu de mizerie
Nici `n cealalt\ zon\ a administra]iei publice locale nu stau lucrurile cu mult mai bine. La Consiliul Jude]ean Suceava mai figureaz\ dup\ reducerile de posturi operate `n ultima perioad\ 158 de posturi, at=t func]ionari publici, c=t [i cei din cadrul personalului contractual. Din cele 158 de posturi, opt sunt temporar vacante `n principal din cauza concediilor de cre[tere a copilului. „Dup\ prevederile legale, orice func]ionar public aflat `n func]ie de execu]ie [i care a atins pragul ierarhic maxim posibil, adic\ acela de consilier superior, nu poate c=[tiga dec=t un salariu net de aproximativ 1.400 de lei”, explic\ cei de la compartimentul de resurse umane a CJ Suceava. Unii func]ionari au a[teptat chiar mai bine de zece ani, chiar 15 ani, p=n\ s\ ajung\ la o leaf\ consistent\ pe care acum, dup\ diminu\rile de salarii la personalul bugetar, o v\d de circa 1.000 – 1.100 de lei net. Cre[teri pe l=ng\ salariul de 1.400 de lei la care am f\cut referin]\ anterior pot fi ob]inute de func]ionarii care ajung s\ conduc\ vreun birou, compartiment, serviciu sau direc]ie din administra]ia jude]ean\.
La polul opus se situeaz\ debutan]ii sau cei din personalul auxiliar sau de `ntre]inere al CJ Suceava. Dup\ diminuarea salarial\ din aceast\ var\, un debutant de la CJ Suceava va avea un salariu brut cu doar 7 lei peste cel minim pe economie. Este cel mai mic salariu din administra]ia jude]ean\, total descurajant pentru orice t=n\r care vrea s\ `nceap\ un drum `n via]\. Spre compara]ie, cei din personalul auxiliar au salarii de circa 800 de lei brut sau chiar ceva mai mult de at=t, un criteriu fiind [i cel al vechimii `n munc\.
Un alt aspect care nu este foarte mult comentat `l constituie ratele la CAR-uri pe care mul]i func]ionari [i le-au f\cut. {tiut fiind faptul c\ `n unit\]ile `n care acest sistem CAR func]ioneaz\, mul]i angaja]i au f\cut `mprumuturi pe care le-au ob]inut mai u[or dec=t dac\ ar fi `ncercat la b\nci. Acum, diminuarea salarial\ i-a lovit foarte tare [i nu sunt chiar pu]ine cazurile at=t `n administra]ia jude]ean\, c=t [i `n cea local\ ori chiar `n alte institu]ii din jude] unde salaria]ii dup\ ce pl\tesc ratele abia dac\ mai r\m=n cu 300 de lei `n buzunar.
Foarte dificil\ este situa]ia [i la alte institu]ii cum ar fi cele din domeniul culturii. Spre exemplu, la Complexul Muzeal Bucovina (CMB) au mai r\mas `n organigram\, ca urmare a reorganiz\rilor [i reducerilor de personal, doar 123 de salaria]i. Unul dintre ace[tia lucreaz\ cu jum\tate de norm\ iar c=[tigul s\u brut reprezint\ jum\tate din salariul minim brut pe economie. Salarii de mizerie, `n care am inclus doar cele p=n\ `n 700 de lei brut de[i paleta putea fi mai larg\, sunt 16. Nici salariul mediu pe unitate nu este `ns\ unul foarte atractiv. Dup\ diminuarea lefurilor aferente lunii iulie, calcul=ndu-se o reducere cu circa 22%, nu cu 25%, salariul mediu brut la CMB ar ajunge la 1.258 de lei iar asta `nseamn\ c\ salariul net este pu]in sub 1.000 de lei. Potrivit directorului Emil Ursu, salariul s\u a sc\zut la 3.772 lei ca urmare a reducerilor f\cute `n baza Legii 118/2010.
N salarii de nimic pentru peste 1.500 de dasc\li, mai tot personalul nedidactic din jude] pl\tit cu salariul minim pe economie
~n sistemul de `nv\]\m=nt sucevean lucreaz\ peste 11.400 de suceveni, cei mai mul]i `n `nv\]\m=ntul de mas\ – 10.318, la care se adaug\ cei din `nv\]\m=ntul special – 837 [i  angaja]ii cluburilor copiilor, Casei Corpului Didac]ic, Cluburilor Sportive [i aparatului propriu al I{J, `n total 252. Conform calculelor f\cute de func]ionarii I{J Suceava, dup\ reducerea cu 25% a salariilor `ncep=nd cu luna iulie a.c., 1.500 de salaria]i din r=ndul personalului didactic – educatori, `nv\]\tori, profesori, din num\rul total de 8800, vor avea salarii mai mici de 700 de lei pe lun\. C=t prive[te personalul nedidactic – muncitori, personal de paz\ [i administrativ, mai to]i din cei aproape 1800 de angaja]i vor fi pl\ti]i `ncep=nd cu luna iulie 2010, la nivelul salariului minim pe economie.
N  mii de oamenii pl\ti]i cu salariul minim pe economie, `n sistemul sanitar
~n sistemul sanitar bugetar din jude]ul Suceava lucreaz\ aproximativ 4000 de angaja]i – la Direc]ia de S\n\tate Public\, Casa de Asigur\ri de S\n\tate, Serviciul Jude]ean de Ambulan]\ [i spitale. Cei mai mul]i, aproximativ 1000, la Spitalul Jude]ean. Salariile de aici, la fel ca cele din alte spitale ale jude]ului s-au diminuat drastic. La sf=r[itul acestei s\pt\m=ni, o asistent\ va `ncasa un salariu de 800 – 1000 de lei pentru munca depus\ `n luna iulie `n vreme ce o infirmier\ va primi `ntre 600 [i 900 de lei. La Serviciul Jude]ean de Ambulan]\ situa]ia estye la fel de critic\  `ns\ directorul unit\]ii, din concediu, a transmis c\ situa]ia nu este chiar at=t de grav\. Doctorul Daniel Martiniuc, cel care acum un an sau doi se pl=ngea pe toate canalele posibile de subfinan]area activit\]ii de ambulan]\, de salariile mici pl\tite ambulan]ierilor, are acum o atitudine prev\z\toare, cauzat\ probabil de convocarea la ordin de natur\ politic\ (el fiind membru al PDL, n.r.):”Salariile au sc\zut. Ce s\ facem unde-i lege, nu-i tocmeal\. Sper\m s\ ne fie mai bine dup\ 1 ianuarie 2011 sau s\ se revin\ atunci la salarizarea aterioar\ datei de 1 iulie 2010. Eu sper c\ vom reu[i s\ g\sim drumul cel bun”, a declarat doctorul Daniel Martiniuc.
N subofi]erii stagiari, cei mai lovi]i la leaf\, `n Poli]ie
Cei aproximativ 1.200 de angaja]i ai Inspectoratului de Poli]ie al Jude]ului Suceava au primit la r=ndul lor cu str=ngere `n spate flutura[ul de salarii pentru luna iulie. Cel mai greu este pentru subofi]erii stagiari care, dup\ un an de munc\ `n care au antamat [i diverse datorii `n contul salariilor consistente pe care ar fi urmat s\ le primeasc\, s-au trezut cu un salariu `n iulie 2010 nu foarte departe de salariul minim pe economie. ~n mod concret, cel pu]in 28 de subofi]eri debutan]i nu vor `ncasa lunar, `n perioada urm\toare, mai mult de 750 de lei. Greu `n aceste condi]ii s\ faci fa]\ tenta]iilor oferite de aceast\ meserie, ce ofer\ at=tea oportunit\]i.  (Dan PRICOPE)

Vezi si

Angelica Fădor: ”Festivalul Național al Ouălor Încondeiate de la Ciocănești – un eveniment de înaltă ținută”

Deputatul PNL de Suceava Angelica Fădor a fost prezent, duminică, la Festivalul Național al Ouălor …