Wednesday , May 18 2022

Spitalul Județean scoate 45 de posturi la concurs

Este vorba despre 15 posturi de medic și 30 de posturi de asistenți, infirmiere, îngrijitoare și brancardieri

Conducerea Spitalului Județean Suceava a anunțat că va organiza concurs pentru 45 de posturi vacante. Este vorba despre 15 posturi de medic, iar 30 de posturi sunt destinate asistentelor, infirmierelor și brancardierilor.

La ultimele concursuri organizate de unitatea spitalicească suceveană a fost concurență mare pentru posturile de asistente, în timp ce pentru cele de medici, candidații nu sunt atât de numeroși.

Dosarele de înscriere se pot depune la sediul instituției, iar candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și alte acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate și curriculum vitae.

Candidații care se vor înscrie pentru posturile de asistenți medicali vor susține, pe lângă proba scrisă și cea a interviului, și o probă practică. (Cristina RUȘTI)


 

Vezi si

 Primarul Sucevei își cere scuze pentru întreruperea furnizării apei calde

În conferința de presă de miercuri, 18 mai, primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, și-a cerut …