Wednesday , December 7 2022

Spargatorii de case de vacanta ram=n `n arest

Cei trei indivizi aresta]i `n urma perchezi]iilor de s=mb\t\ diminea]\, Cristian Calancea, Augustin Szatan [i Elvis Bobi L\c\to[, r\m=n `n continuare `n arest dup\ ce Tribunalul Suceava a respins recursul formulat de ace[tia.
Prin intermediul avoca]ilor, sp\rg\torii de case de vacan]\ s\lta]i s\pt\m=na trecut\, au cerut ieri la Tribunalul Suceava, s\ fie pu[i `n libertate. Ap\r\torul lui Cristian Calancea a men]ionat c\ arestarea acestuia este ilegal\ deoarece `n motivarea instan]ei nu este precizat `n ce sens inculpatul reprezint\ un pericol social. De asemnea, s-a subliniat c\ Cristian Calancea a recunoscut faptele comise, manifest=nd o atitudine de regret.
Pentru ceilal]i doi inculpa]i, Augustin Sztan [i Elvis Bobi L\c\to[, avoca]ii au cerut `nlocuirea m\surii arest\rii preventive cu cea a oblig\rii de a nu p\r\si localitatea. Ap\r\torii au motivat solicitarea lor, sus]in=nd c\ `n cazul `n care vor fi pu[i `n libertate, cei doi nu se vor sustrage urm\ririi penale [i nici nu vor influen]a `n niciun fel buna desf\[urare a procesului. Totodat\, s-a ar\tat c\ prejudiciul este recuperat aproape `n totalitate.
Procurorul a men]ionat `ns\ c\ exist\ indicii temeinice c\ inculpa]ii au s\v=r[it faptele de care sunt acuza]i, pericolul public reie[ind din modalitatea prin care au comis infrac]iunile. Dup\ deliber\ri, judec\torii suceveni au hot\r=t s\-i p\streze pe to]i trei `n arest [i au respins ca nefondate recursurile formulate `mpotriva m\surii arest\rii preventive.
N opt indivizi re]inu]i s=mb\t\ `n urma unei ac]iuni de amploare a poli’iei
Amintim c\ zeci de poli]i[ti, caguli[ti [i jandarmi au efectuat s=mb\t\ diminea]\ mai multe perchezi]ii `n localit\]ile Gura Humorului, C=mpulung Moldovenesc, Pojor=ta [i Sadova. Ac]iunea a `nceput la ora [ase diminea]a c=nd au fost puse `n aplicare autoriza]iile de efectuare a perchezi]iilor emise de Parchetul de pe lâng\ Judec\toria Cîmpulung Moldovenesc, fiind vizate nou re[edin]e ale persoanelor suspecte de comiterea infrac]iunilor mai multor infrac]iuni de furt, respectiv dou\ în ora[ul Gura Humorului, cinci în municipiul Cîmpulung Moldovenesc, câte una în comunele Pojorâta [i Sadova.
Urmare a efectu\rii perechezi]iilor au fost identificate mai multe bunuri care se spuspecteaz\ c\ au fost furate – (electronice, bijuterii, obiecte de îmbr\c\minte, electrocasnice, instrumente muzicale, [.a.). O parte însemnat\ a prejudiciului a fost recuperat\, bunurile fiind restituite p\r]ilor v\t\mate. De asemenea, au fost identificate [i alte probe [i mijloace materiale de prob\.
Perchezi]iile au vizat identificarea autorilor [i recuperarea prejudiciului în [ase cazuri de furt a c\ror p\r]i v\t\mate au fost Constantin I., Gheorghe B., Valeria I., Constan]a M. din municipiul Câmpulung Moldovenesc, Costic\ N., Daniel D. din comuna Vama [i Aurel L. din ora[ul Gura Humorului, fapte petrecute `n intervalul 15 februarie – `nceputul lunii martie a acestui an. Cei `mpotriva c\rora au fost emise mandate de perchezi]ie sunt suspecta]i c\ au s\v=r[it cel pu]in `nc\ 10 furturi `ncep=nd cu luna decembrie a anului trecut. De altfel, `nc\ de atunci a `nceput monitorizarea lor dar pentru a avea instrumentul legal de observare – mandatul de perchezi]ie, au fost conexate deocamdat\ doar cele [ase cazuri de furt mai sus amintite, pentru care s-a ob]inut ordonan]a ce a fost pus\ s=mb\t\ diminea]\ `n executare.
În urma probatoriului administrat, poli]i[tii au emis ordonan]e de re]inere pentru opt persoane, autori ai furturilor sau complici ai acestora, dup\ cum urmeaz\: Cristian Calancea, de 27 ani din comuna Sadova; Elvis L\c\to[ de 17 ani [i Suraj L\c\to[ de 23 ani din comuna Pojorâta; Augustin Sztan, de 23 ani din comuna Sadova, to]i pentru comiterea infrac]iunii de furt calificat. De asemenea, au fost re]inu]i pentru 24 de ore Florinel Rusu, de 33 ani , Iulian Poliec de 44 ani [i Constantin Lati[ de 49 ani, [oferi de taxi din municipiul Câmpulung – Moldovenesc precum [i Bogdan Croitoru de 28 ani din ora[ul Gura Humorului, to]i pentru complicitate la infrac]iunea de furt calificat. ~n cele din urm\, doar Cristian Calancea, Augustin Sztan [i Elvis Bobi L\c\to[ au fost aresta]i preventiv pentru o perioad\ de 29 de zile. (P. BONDAR)

Vezi si

Ioan Balan cere miniștrilor Sănătății și Energiei soluții urgente în vederea găsirii unui furnizor de energie  pentru Spitalul Județean Suceava

Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan a depus o interpelare adresată ministrului Sănătății și ministrului …