Thursday , February 2 2023

Spaniolii de la DYTRAS spun acum ca nu pot termina lucrarile la statia de epurare

Conducerea Prim\riei Suceava a[tepta, ieri, un grafic actualizat [i definitiv pentru perioada r\mas\ p=n\ la termenul limit\ de 30 iunie 2011 p=n\ la care ar fi trebuit s\ se `nchei lucr\rile prin programul ISPA, `ns\ reprezentantul spaniole Dytras a luat prin surprindere spun=nd c\ nu vor putea fi definitivate lucr\rile dec=t abia la toamn\.
Firma execut\ lucr\ri la sta]ia de epurare a apelor uzate iar termenul avansat pentru `ncheierea execu]iei a fost 15 octombrie 2011, `n condi]iile `n care nu a putut prezenta un grafic exact al derul\rii lucr\rilor. Primarul Ion Lungu a reac]ionat destul de dur fa]\ de aceast\ situa]ie [i c=nd i s-a comunicat c\ sunt unele probleme legate de documenta]ie [i de autoriza]ie, a replicat c\ singurele probleme pe care trebuie s\ le aib\ `n vedere ca [i priorit\]i ale celor de la Dytras sunt finalizarea lucr\rilor `n prima jum\tate a anului, asta  inclusiv efectuarea probele la toate instala]iile. „M\ intereseaz\ s\ fie prezentat un grafic analitic, pe toate tipurile de lucr\ri, de construc]ii, mecanice, electrice, hidraulice [i vizat obligatoriu [i de firma de consultan]\”, a aten]ionat edilul [ef.
Directorul general al SC ACET SA Suceava, {tefan Groza, a explicat c\ Dytras mai are de pus la punct unele am\nunte [i c\, de fapt, graficul reactualizat [i detaliat va fi finalizat p=n\ joi [i va fi prezentat la viitoarea [edin]\ operativ\. Pe de alt\ parte, reprezentatul firmei de consultan]\ EPTISA sus]ine c\ executan]ii de sta]ia de tratare – epurare „s-au mobilizat, au adus materiale, la interior put=ndu-se lucra, iar la re]ele exterioare doar `n func]ie de evolu]ia vremii”. „Au promis c\ vor controla situa]ia [i vor finaliza lucr\rile. Dytras avea raportat, la sf=r[itul lui 2010, un nivel de 90% de realizare a lucr\rilor contractate iar din cauza unor `nt=rzieri cumulate pe parcurs, contractul de executare-finan]are a fost prelungit p=n\ la 30 iunie 2011. (D.P.)

Vezi si

politia, masina noua Obiectiv

Camion cu remorcă, în valoare de 30.000 de euro, confiscat pentru că transporta 15 metri cubi de rumeguș fără acte

Zilnic, polițiștii suceveni  efectuează acțiuni cu efective sporite pentru prevenirea delictelor silvice și activităților ilicite …