Monday , December 4 2023

Sotia premierului si-a facut cumparaturile la Targul „Produs in Bucovina”, de la Cluj

N potrivit unui bilan] provizoriu realizat, ieri, la edi]ia de la Cluj-Napoca a T=rgului de Toamn\ „Produs `n Bucovina” au participat `n jur de 60.000 de persoane, v=nz=ndu-se circa 8,5 tone de produse din carne, [ase tone de mere [i 4,5 tone de br=nzeturi n  “O criz\ nu se combate dec=t cu ini]iativ\, inclusiv ini]iativa de a-]i promova ce ai tu tradi]ional, ce ai tu original [i ce trebuie s\ consum\m noi, rom=nii. {i Bucovina este o zon\ care are produse tradi]ionale excep]ionale”, a spus `n deschiderea t=rgului pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur n

Oana Boc, so]ia primului ministru al Rom=niei, Emil Boc, s-a num\rat printre clujenii care, `n acest weekend, [i-au f\cut cump\r\turile la T=rgul de Toamn\ „Produs `n Bucovina”, organizat `n parcarea Iulius Mall din Cluj-Napoca. Oana Boc a venit pentru a asista la deschiderea T=rgului de Toamn\ „Produs `n Bucovina”. ~nso]it\ de pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, de actorul Florin Piersic [i de alte oficialit\]i clujene, so]ia premierului a vizitat standurile, degust=nd din produsele expuse. Dintre m=nc\rurile tradi]ionale bucovinene servite de oficialit\]ile prezente la Cluj, la T=rgul de Toamn\ „Produs `n Bucovina”, au fost balmo[ul, hribii cu sm=nt=n\, pastrama `mpreun\ cu un sortiment aparte de dulcea]\ de afine. Atractive pentru cei din Cluj au fost [i unele preparate de pe[te, `ndeosebi p\str\v, cum ar fi p\str\v la cobz\ [i p\str\vul la gr\tar. ~n ce prive[te cump\r\turile, so]ia premierului a preferat s\ cumpere, `n special, br=nzeturi [i alte produse tradi]ionale din lapte, `ns\ s-a ar\tat interesat\ [i de produse din carne [i mai ales de re]etele acestor produse tradi]ionale. Merele expuse au fost apreciate de c\tre Oana Boc [i de Camelia Ti[e, so]ia pre[edintelui CJ Cluj, Alin Ti[e. Dup\ ce a umplut plasele cu produse de la T=rgul de Toamn\ „Produs `n Bucovina”, Oana Boc a fost `ndemnat\ de unii produc\tori s\-i trimit\ o parte din produsele cump\rate [i so]ului s\u, spun=ndu-i c\ `l pot face mai puternic pentru a reu[i s\ scoat\ Rom=nia din criz\.
Potrivit unui bilan] provizoriu realizat, ieri, la edi]ia de la Cluj-Napoca a T=rgului de Toamn\ „Produs `n Bucovina” au participat `n jur de 60.000 de persoane, v=nz=ndu-se circa 8,5 tone de produse din carne, [ase tone de mere [i 4,5 tone de br=nzeturi.
Men]ion\m c\ `n deschiderea evenimentului au rostit discursuri, din partea produc\torilor bucovineni, Gheorghe Ni]\ care a venit `mbr\cat `n costum popular [i Alexandru Scheul. Din partea administra]iei jude]ene sucevene a rostit un discurs pre[edintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, purt=nd, de asemenea, un suman. „O criz\ nu se combate dec=t cu ini]iativ\, inclusiv ini]iativa de a-]i promova ce ai tu tradi]ional, ce ai tu original [i ce trebuie s\ consum\m noi, rom=nii. {i Bucovina este o zon\ care are produse tradi]ionale excep]ionale. Ve]i vedea aici de la ca[cavalul [i [vai]erul de Dorna, p=n\ la cobza afumat\ de pe Valea Putnei, preparatele de carne excep]ionale ale procesatorilor pe care `i ve]i g\si aici. Le mul]umesc tuturor. Vreau s\ v\ spun c\ nu ne vom opri aici. Aici r\m=nem cu un magazin „Produs `n Bucovina”, pentru a putea cump\ra produse proaspete de la noi, dup\ care vom merge la Bucure[ti, Timi[oara. Am fost la Ia[i [i la Bruxelles [i dorim s\ mergem [i `n alte zone, pentru c\ trebuie s\ facem o campanie sus]inut\ produselor noastre. Consum\m prea mult din import” a declarat Gheorghe Flutur.
Pre[edintele Consiliului Jude]ean Cluj, Alin Ti[e, a spus c\ este bucuros s\ fie gazda celor de la Suceava. „Cu invidie o spun c\, iat\, dumneavoastr\, Consiliul Jude]ean Suceava, reu[i]i s\ face]i un astfel de t=rg [i pentru asta v\ felicit [i a[ vrea acum s\ spun ceea ce deja am stabilit: dorin]a mea este s\ `ncepem [i de la Cluj o astfel de ini]iativ\, urmare a discu]iilor cu domnul Flutur: „Produs `n Cluj”. S\ `ncerc\m un traseu spre Suceava [i s\ ne `nt=lnim undeva la mijlocul traseului cu dumneavoastr\, cei care veni]i din Moldova, pentru a promova produsele noastre”, a spus, printre altele, Alin Ti[e, ad\ug=nd c\ [i `n Cluj sunt o serie de branduri cu care oamenii se pot m=ndri.
T=n\rul viceprimar al municipiului Cluj – Napoca, Radu Moisin, [i-a `nceput discursul ur=ndu-le oaspe]ilor un c\lduros „Bine a]i venit!” [i ad\ug=nd c\, recent, a f\cut o vizit\ `n zona Bucovinei, `ndeosebi la Suceava, Humor [i Vorone]. ~n opinia viceprimarului municipiului Cluj – Napoca, infrastructura jude]ului Suceava „arat\ absolut superb, irepro[abil”. „O zon\ superb\, dar s\ [ti]i, domnule pre[edinte (Gheorghe Flutur – n.red.) c\ [i `n Cluj sunt zone cel pu]in la fel de frumoase [i asta nu ne `mpiedic\ s\ mergem `n Bucovina [i dac\ dumneavoastr\ promova]i la Cluj turismul `n Bucovina, cred c\ [i noi ar trebui s\ promov\m `n Bucovina turismul la Cluj”, a declarat viceprimarul Radu Moisin, ad\ug=nd, printre altele, c\ un circuit turistic `n nordul ]\rii care s\ includ\ jude]ene Cluj, Maramure[ [i Suceava poate fi un stimulent pentru foarte mul]i turi[ti pentru a sta `n Rom=nia mai mult timp [i nu numai una sau dou\ zile.
Ulterior, Gheorghe Flutur a precizat c\ `mpreunu\ cu pre[edintele CJ Cluj „am hot\r=t s\ pornim o caravan\ de la Suceva [i de la Cluj pentru a ne `nt=lni pe Tihu]a [i a stabili acolo mai multe coordonate”. ~n opinia lui Gheorghe Flutur, Suceava va veni cu ce are tradi]ional, iar Clujul „este o zon\ respectabil\ [i cu care suntem compatibili” [i de aceea este convins c\ vor ie[i lucruri foarte bune.
Actorul Florin Piersic  a avut un discurs plin de umor, descre]ind frun]ile celor prezen]i la eveniment. „Mi-a f\cut mare pl\cere s\ vin special de la Bucure[ti `n Clujul meu drag, la ardelenii mei, ca s\ m\ `nt=lnesc cu bucovinenii mei, pe care `i cunosc din clipa `n care am `nceput s\ umblu `n Bucovina cu p\rin]ii mei”, a `nceput cuv=ntarea Florin Piersic, dup\ care a continuat felicit=ndu-i pe organizatori, at=t pe gazde, c=t [i pe oaspe]i. „Voi `ncheia cu ceva despre ceea ce spunea domnul pre[edinte Flutur: „M=nca]i s\n\tos”. Marele actor a ]inut s\ spun\ celor prezen]I [I un banc, plec=nd de la acest slogan: So] [i so]ie din Bucovina ajung `n Rai [i ea spune: “Extraordinar, ce frumos este aicea, ce p\s\ri [i ce flori [i ce m=ncare. Cum de nu am venit mai devreme?” La care el spune: „Tu e[ti vinovat\! Tot timpul spuneai s\ m=nc\m s\n\tos, m=nc\m s\n\tos. De asta am `nt=rziat [i aici `n Rai”, a spus Florin Piersic, unul dintre invita]ii speciali ai edi]iei de la Cluj – Napoca a T=rgului de Toamn\ „Produs `n Bucovina”. Ini]ial, el anun]ase c\ st\ doar la deschiderea oficial\ a t=rgului, `ns\ `n cele din urm\ s-a al\turat oficialilor suceveni `n turul standurilor [i, `mbr\cat `ntr-un suman din Bucovina, a gustat din produsele tradi]ionale sucevene, i-a `ndemnat pe clujeni s\ le cumpere [i a amestecat balmo[ul `n ceaun cot la cot cu ciobanii. (Dan PRICOPE)

Vezi si

O bătrână de 82 de ani a murit într-un incendiu izbucnit într-o casă din Drăgușeni

Duminică, în jurul orei 13.30, a afost anunțată izbucnirea unui incendiu la o casă din …