Friday , December 9 2022

Smecheriile prin care a fost prejudiciat bugetul Primariei Radauti cu miliarde de lei

Zeci de societ\]i comerciale, printre care [i o banc\ pl\tesc la Prim\ria R\d\u]i impozite minuscule, av=nd sediul declarat `n locuin]e proprietate personal\ u  inspec]ia fiscal\ obligatorie prin lege, inexistent\ la Prim\ria R\d\u]i. Curtea de Conturi a constatat o sumedenie de nereguli la `ncasarea taxelor, care au prejudiciat bugetul prim\riei r\d\u]ene cu miliarde de lei vechi u inspectorii cur]ii de conturi l-au g\sit responsabil pentru multe din aceste neregul pe primarul municipiului, Aurel Ol\rean

Constat\rile inspectorilor de Curtea de Conturi `n urma auditului realizat `n luna mai a acestui an la Prim\ria R\d\u]i relev\, `n cele aproape 100 de pagini ale sale, at=t de multe nereguli `nc=t este greu s\ alegi care sunt mai importante dintre ele. Ast\zi vom prezenta o serie de aspecte privind modul `n care primarul municipiului R\d\u]i, Aurel Ol\rean [i subalternii s\i au `n]eles s\ se ocupe de `ncas\rile c\tre bugetul local, din taxele [i impozitele ce trebuie pl\tite de firme [i persoane fizice.
Un capitol importat `n raportul inspectorilor Cur]ii de Conturi `l reprezint\ auditarea veniturilor fiscale din impozite [i taxe locale, cu privire la constatarea [i stabilirea obliga]iilor fiscale `n cadrul contribuabililor persoane juridice cu sedii `n apartamente. Inspectorii Cur]ii de Conturi au aplicat proceduri de audit financiar asupra unui e[antion selectat din cadrul categoriei de opera]iuni venituri din impozite [i taxe locale, respectiv venituri din impozitul pe cl\diri datorat de persoanele juridice `n anul 2010, constat=nd c\ un num\r de 50 de agen]i economici din R\d\u]i au sediul declarat `n locuin]e proprietate personal\ [i nu au depus declara]iile de impunere pentru calculul impozitele [i taxelor locale [i nu s-a declarat valoarea contabil\ a spa]iilor `n care ace[ti agen]i economici `[i desf\[oar\ activitatea pentru calculul impozitului pe cl\diri. Acestea sunt declarate ca apar]in=nd unor persoane fizice [i astfel impozitul pe cl\diri pentru anul 2010 nu s-a calculat cu cota de impunere de 1% aferent\ persoanelor juridice, aprobat\ de Consiliul Local al municipiului R\d\u]i prin HCL 91 din 21.05.2009 privind aprobarea nivelului impozitelor [i taxelor locale pentru anul fiscal 2010. ~n dosarele fiscale ale contribuabililor persoane juridice din aceast\ categorie nu exist\ documente privind codul de `nregistrare fiscal\, documente privind situa]ia juridic\ a spa]iului `n care `[i desf\[oar\ activitatea societ\]ile comerciale, respectiv dac\ spa]iul este `n proprietatea societ\]ii sau este `nchiriat, nu exist\ balan]e de verificare  [i bilan]uri pentru a se verifica veridicitatea de]inerii spa]iilor. Astfel, din dosarele fiscale ale acestor persoane juridice, nu rezult\ dovada de]inerii cu titlu legal a spa]iului declarat ca sediu de c\tre acestea. ~n balan]ele de verificare [i `n bilan]urile contabile, depuse la prim\rie nu este `nregistrat\ valoarea spa]iilor destinate sediului acestor societ\]i comerciale.
~n aceste condi]ii, nu se poate delimita suprafa]a aferent\ spa]iilor de locuit de cele destinate sediilor de firm\, ceea ce a condus la diminuarea semnificativ\ a veniturilor la bugetul local al municipiului R\d\u]i pentru anul 2010 `n condi]iile neaplic\rii cotei de impozitare de 1%,  sau, pentru cazurile `n care nu s-a efectuat reevaluarea spa]iilor timp de trei ani consecutiv, cota de impozitare de 10%, prev\zut\ prin hot\r=rea de consiliu local mai sus amintit\, ce trebuie aplicat\ asupra valorii spa]iilor destinate sediilor societ\]ilor comerciale.
Inspectorii Cur]ii de Conturi nu au putut efectua o estimare a abaterii cu privire la stabilirea corect\ a impozitului pe cl\dire datorat de c\tre persoanele juridice cu sedii sociale declarate `n apartamente `ntruc=t este necesar\ efectuarea delimit\rii spa]iilor aferente [i evaluarea acestora.
Un caz `l reprezint\ chiar sediul unei sucursale bancare din municipiul R\d\u]i, ce s-a dezvoltat av=nd ca punct de plecare un apartament proprietate privat\, ce a fost `nchiriat iar la prim\rie impozitul se pl\te[te `n continuare ca [i c=nd `n perimetrul respectiv ar locui o familie, nicidecum o unitate bancar\.
N inspec]ia fiscal\ obligatorie prin lege, inexistent\ la prim\ria R\d\u]i
Un alt capitol al actului de control vizeaz\ neorganizarea activit\]ii de inspec]ie fiscal\ `n cadrul prim\riei municipiului R\d\u]i. Inspectorii Cur]ii de Conturi au constatat c\ la aceast\ institu]ie nu este organizat\ activitatea de inspec]ie fiscal\, potrivit prevederilor legale, prin `ntocmirea de acte de control care s\ ateste verificarea faptic\ [i documentar\ a bazelor de impunere, a legalit\]ii [i conformit\]ii declara]iilor fiscale, corectitudinii [i exactit\]ii `ndeplinirii obliga]iilor de c\tre contribuabili, etc., nefiind utilizate niciuna din procedurile de control fiscal prev\zute de lege.  Primarul Aurel Ol\rean, `n calitate de ordonator principal de credite avea obliga]ia aprob\rii planurilor anuale , trimestriale [i lunare de efectuare a acestor inspec]ii fiscale, consecin]a fiind c\ unele crean]e ale bugetului local s\ dep\[easc\ termenul de prescrip]ie f\r\ posibilitatea `ncas\rii acestora dar [i posibilitatea `ndrept\rii unor erori de declarare [i `ndeplinirii ale unor obliga]ii de c\tre contribuabili.
N alte nereguli la `ncasarea taxelor, care au prejudiciat bugetul prim\riei cu miliarde de lei
O alt\ neregul\ constatat\ vizeaz\ nestabilirea, ne`nregistrarea [i ne`ncasarea taxei pe cl\diri [i a redeven]ei aferente unor imobile sc\zute `n mod eronat din eviden]a contabil\. Este vorba despre punctele termice, a instala]iilor [i utilajelor aferente, f\r\ a exista o delimitare valoric\ `ntre acestea. Este vorba despre transferurile realizate `n cursul anului 2009, `n cadrul programului de utilit\]i [i mediu, prejudiciul total calcula prin ne`ncasarea acestor taxe [i a redeven]elor cuvenite fiind `n sum\ total\ de 1,89 miliarde de lei vechi. Primarul Aurel Ol\rean s-a sp\lat pe m=ini, spun=nd c\ responsabili sunt cei de la Bucovina Ecoterm Gaz [i Sc Servicii Comunale SA R\d\u]i. Numai c\ inspectorii Cur]ii de Conturi subliniaz\ c\ este vorba despre  punctele termice ce apa]in patrimoniului prim\riei R\d\u]i [i care au fost scoase `n mod eronat din eviden]a contabil\ a acestei institu]ii. Echipa de control a Cur]ii de Conturi a punctat [i nestabilirea, ne`nregistrarea [i ne`ncasarea impozitului pe cl\diri datorat de SC Servicii Comunale SA R\d\u]i, o valoare estimat\ a abaterii fiind de peste 300 de milioane de lei, responsabil fiind indicat de asemenea primarul Aurel Ol\rean [i Ovidiu Ursescu, `n calitate de [ef al serviciului impozite [i taxe.
C=t prive[te stabilirea, `nregistrarea [i `ncasarea major\rilor de `nt=rziere aferente taxei pe terenurile `nchiriate, inspectorii Cur]ii de Conturi au constatat [i aici calcule eronate, desigur, `n dezavantajul prim\riei, suma fiind mai mic\ – 26 de milioane de lei vechi.
Privind `ncasarea taxelor pentru eliberarea autoriza]iilor de construire [i regularizarea acestora, s-a constatat [i aici faptul c\ nu a fost regularizat\ valoarea taxei de autorizare `n construc]ii, rezult=md o diferen] de tax\ estimat\ la valoarea de 655 de milioane de lei vechi. ~n aceast\ situa]ie, `n sf=r[it, primarul Aurel Ol\rean recunoa[te abaterea consemnat\, declar=nd c\ prin direc]ia tehnic\ va `ncasa urgent taxa rezultat\ `n urma regulariz\rii construc]iilor. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Bărbat găsit mort într-o casă cuprinsă de flăcări, la Voievodeasa

Vineri dimineață a izbucnit un incendiu la o casă de locuit din satul Voievodeasa, comuna …

No comments

  1. Mai nene ! Sa nu crezi ca dalmatienii matale de la USD sunt mai breji . Toata trupa de politicieni are aceleasi obiceiuri pentru ca noi , astia fraierii , n-am stiut sa le dam peste degete . Adica sa sesizam organelor competente , asa ca-n Germania, orice abatere de la lege . Ia sa faceti asa si sa vedeti cum se mai diminueaza coruptia .

  2. Cand te gandesti ca un asemenea om a fost deputat………….. AM AVUT OCAZIA SA VORBESC CU EL DE CATEVA ORI. NU CRED CA A FACUT ATATEA MAGARII………………………… EU AM ALTA VARIANTA SI ANUME ,, ATATA IL DUCE CAPUL PE NENEA PRIMAR, e limitat rau…………………………, va dati seama cu ce creaturi este populat PARLAMENTUL . Tagma primarilor este una de bun simt. Acesta este o creatura ce are arealul de raspandire in palatul parlamentului, iar aclimatizarea la primaria RADAUTI se pare ca a fost un esec. ASA CA MARS INAPOI LANGA ROBERTA!!!!