Saturday , November 26 2022

Slujba de pomenire a maestrului Ion Irimescu, oficiata la Muzeul de Istorie

N ceremonia religioas\ a fost oficiat\ `naintea deschiderii unei expozi]ii din cadrul unui concurs na]ional ce poart\ numele maestrului Ion Irimescu

Ieri, la Muzeul de Istorie, a avut loc un eveniment cultural dedicat maestrului Ion Irimescu, dup\ ce, `n prealabil, a fost oficiat\ o slujb\ de pomenire a maestrului. Ceremonia religioas\ a fost oficiat\ de un preot `nso]it de c=]iva seminari[ti `ntr-un spa]iu de la etajul Muzeului de Istorie. Slujba a durat circa un sfert de or\ [i la aceasta au asistat c=teva zeci de persoane – participan]i ai festivalului na]ional dedicat maestrului Ion Irimescu, dar [i mai mul]i oameni de cultur\. Nu au lipsit de la acest eveniment nici directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu, iar din partea oficialit\]ilor a participat vicepre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Vasile Ilie.
Dup\ slujba de pomenire, a urmat deschiderea expozi]iei cu lucr\rile celei de-a IV-a edi]ii a Concursului Na]ional de Art\ Plastic\ „Ion Irimescu” [i a avut loc festivitatea de premiere, diplomele fiind `nm=nate de Vasile Ilie. De altfel, concursul a fost organizat sub egida CJ Suceava, de c\tre Centrul Cultural Bucovina, cu prec\dere de {coala de Arte „Ion Irimescu” reprezentat\ la eveniment de directorul Petre Horvat.
Concursul s-a desf\[urat pe trei sec]iuni: pictur\, grafic\ [i sculptur\. La edi]ia din acest an au participat un num\r de 64 de concuren]i din 16 jude]e, num\rul total al lucr\rilor jurizate fiind de peste 100. Dup\ cum a explicat Petre Horvat, au fost selectat din lips\ de spa]iu, sub coordonarea juriului, doar 70 de lucr\ri care au fost expuse la Muzeul de Istorie. Men]ion\m c\ juriul a fost alc\tuit din criticul de art\ Valentin Ciuc\ (Ia[i) [i arti[tii plastici Arcadie R\ileanu (Piatra Neam]) [i C\t\lin Alexandru Chifan (Suceava).
La sec]iunea Pictur\, premiul I a fost c=[tigat de Carmel Georgescu, premiul II i-a revenit Florinei Mih\il\ – ambii din Suceava – iar premiul III a fost c=[tigat de Ovidiu Marian Sl\tineanu din Piatra Neam], `n vreme ce premiul special a fost ob]inut de clujeanca Ana Irime[ [i de Ana Elida Rotaru din Piatra Neam]. La sec]iunea Grafic\, premiul I a fost obinut de suceveanca Andreea R\ileanu, pe locul II situ=ndu-se boto[\neanul Ion Zai] iar pe locul III ie[eanul Radu Zonda, const\n]eanul Eugeniu Albu primind un premiu special. La sec]iunea sculptur\ primit Premiul I clujeanul Claudiu Ioan Ciberea. (D.P.)

Vezi si

Uniunea Națională a Barourilor din România a donat trei ambulanțe noi, complet utilate, către instituții spitalicești din Ucraina

La 25 noiembrie 2022, la sediul spitalului din localitatea Ciudei, Ucraina, a avut loc predarea …