Tuesday , August 16 2022

Sistemul sucevean de asigurari de sanatate a inregistrat in 2010 un deficit de peste 100 milioane lei

N structura pe categorii socio-profesionale este motivul pentru care numai 30% dintre suceveni contribuie la fondul pentru asigur\ri de s\n\tate, `n condi]iile `n care exist\ peste 700.000 de persoane care beneficiaz\ de servicii medico-farmaceutice `n regim de asigura]i

Pe anul 2010, bugetul alocat sistemului de asigur\ri sociale de s\n\tate `n jude]ul Suceava pentru asigurarea asisten]ei medicale [i farmaceutice a fost de 277.129.280 lei. Cu ace[ti bani au fost pl\ti]i pentru serviciile prestate 716 furnizorii de servicii medico-farmaceutice care au `ncheiat contract cu CAS Suceava, dintre care: 286 pentru asisten]\ medical\ primar\, 120 pentru asisten]\ medical\ ambulatorie de specialitate pentru specialit\]i clinice [i paraclinice, 92 pentru asisten]\ dentar\, 114 pentru acordarea medicamentelor `n farmacii, 61 pentru acordarea dispozitivelor medicale, 5 pentru `ngrijiri la domiciliu [i 1 pentru dializ\.
Pe l=ng\ faptul c\ bugetul pe anul 2010 a fost mai mic cu 9 procente fa]\ de cel alocat `n 2009 (`n valoare de 303.475.730 lei), Casa de Asigur\ri de S\n\tate Suceava [i ANAF Suceava au `nregistrat, `n urma colect\rii pe anul 2010 a veniturilor de la contribuabili, un deficit bugetar de 100.615.355 lei (veniturile `ncasate au fost `n cuantum de 161.353.749 lei).
Din situa]ia furnizat\ de CAS Suceava reiese c\ veniturile `ncasate exclusiv de c\tre aceast\ institu]ie au fost de 8.446.260 de lei, adic\ cu 5% mai mult dec=t `n anul 2009, `n condi]iile `n care Casa de Asigur\ri nu `ncaseaz\ dec=t contribu]iile persoanelor fizice asigurate facultativ sau prin efectul legii, altele dec=t cele cu calitate de angajat. Prin urmare, la alineatul “Contribu]ia datorat\ de alte persoane asigurate” CAS Suceava a `nregistrat o realizare de 141,60% peste bugetul aprobat de CNAS.
~n ceea ce prive[te veniturile `ncasate de ANAF Suceava, deficitul a ap\rut la categoria de “Contribu]ii individuale de asigur\ri sociale de s\n\tate pentru persoanele aflate `n concediu pentru cre[terea copilului” [i la categoria “Contribu]ii de asigur\ri de s\n\tate pentru persoanele beneficiare de ajutor social”, categorii ale c\ror contribu]ii sunt suportate fie de bugetul de stat, fie prin subven]ii de la alte administra]ii.
Per total, deficitul `nregistrat de sistemul de asigur\ri de s\n\tate din Suceava se datoreaz\ `n principal structurii popula]iei jude]ului pe categorii socio-profesionale, care face ca dintr-un num\r de 726.000 de asigura]i, numai 216.725 de persoane au obliga]ia de a contribui la fondul unic de asigur\ri sociale de s\n\tate, adic\ un procent de 30% din totalul popula]iei. Coasigura]ii, persoanele cu disabilit\]i, copiii [i tinerii sunt categorii de asigura]i care nu contribuie. De asemenea, dintre cei 202.090 pensionari din jude]ul Suceava, numai 32.286 sunt obliga]i s\ contribuie, av=nd un venit peste nivelul impozabil.
Din aceast\ cauz\, veniturile anuale `ncasate de FNUASS (Fondul Na]ional Unic de Asigur\ri Sociale de S\n\tate), la nivelul jude]ului Suceava, sunt `n deficit fa]\ de cheltuielile efectuate c\tre furnizori medicali [i farmaceutici din anul 2006. Astfel, pe anul 2006 deficitul a fost de peste 11 milioane lei, pe anul 2007 de peste 59 milioane lei, `n anul 2008 de peste 117 milioane lei, iar `n anul 2009 de peste 101 milioane lei. (Andreea DIACONU)

Vezi si

Cod galben de inundații până marți noapte în județul Suceava, pe râurile Moldova, Bistrița și Suceava

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, luni, o atenţionare Cod …

No comments

  1. se duce de ripa totul