Sunday , April 11 2021

Singurul deputat PNTCD, Mircea Irimescu, ameninta cu retragerea din partid daca nu se va organiza un Congres unificator

N deputatul sucevean Mircea Irimescu, membru PNTCD, sus]ine c\ va demisiona din partid dac\ p=n\ `n 15 martie nu se va organiza Congresul unificator al PNTCD, apreciind c\ `n prezent, dup\ congresul organizat s=mb\t\, situa]ia pare s\ fie mai confuz\, de[i constat\ un curent puternic pentru unificare

Deputatul PN}CD de Suceava a declarat, duminic\, c\ Aurelian Pavelescu a convocat Congresul PN}CD de s=mb\t\ cu inten]ia de a-[i `nt\ri pozi]ia `n partid prin promovarea la conducere a unor persoane care s\-i fie de `ncredere, dar c\, printr-o manevr\ de culise, tipic bizantin\, “aripa” S=rbu a reu[it s\ ob]in\ de partea ei suficiente voturi `n BNC astfel `nc=t s\ impun\ mo]iunea unei persoane `n care are `ncredere, respectiv Eugen Moescu.  El a sus]inut c\, pentru a se asigura cvorumul de [edin]\ la congres, `n sal\ au fost foarte mul]i dintre adep]ii lui Radu S=rbu, `n condi]iile `n care foarte multe filiale ale “aripii” Milu] au boicotat manifestarea. “`n numele curentului unionist din partid am f\cut presiuni puternice pentru `ntocmirea unei mo]iuni comune unificatoare, demers refuzat de Radu S=rbu [i colegii s\i. Drept urmare, am refuzat participarea la congres”, a spus Irimescu. El consider\ c\ “episodul” de s=mb\t\ poate fi calificat ca o b\t\lie pentru `nl\turarea lui Pavelescu [i preluarea pre[edin]iei, deocamdat\ mascat, de “aripa” S=rbu. “Situa]ia rezultat\ este mai confuz\ ca `nainte, dar curentul care sprijin\ refacerea unit\]ii sub o nou\ conducere este mai puternic”, a spus deputatul ]\r\nist. El sus]ine c\ acum to]i liderii vorbesc doar despre unire [i fac pa[i concre]i `n aceast\ direc]ie, exemplific=nd cu acordul Pavelescu – Ciorbea [i runda de discu]ii prev\zut\ pentru sf=r[itul s\pt\m=nii viitoare la Sighetul Marma]iei. “Personal, dac\ p=n\ la 15 martie nu va avea loc Congresul unificator, m\ voi retrage din partid”, a conchis deputatul Mircea Irimescu.
Liderii ]\r\ni[ti Aurelian Pavelescu [i Victor Ciorbea, reprezentan]i ai celor dou\ aripi ale PN}CD, au semnat un acord politic de unificare a partidului, care prevede organizarea unui Congres extraordinar de unificare, `n 12 martie, la Bucure[ti. Potrivit unui comunicat transmis, s=mb\t\, de PN}CD Cluj, cele dou\ p\r]i au convenit s\ fie depus\ “o mo]iune unificatoare Victor Ciorbea – Aurelian Pavelescu” [i `ncetarea oric\ror litigii care privesc partidul [i membrii s\i, de natur\ civil\ sau penal\, `n momentul aprob\rii mo]iunii. “~n urma negocierilor, s-a convenit `ncheierea unui acord politic de unificare a PN}CD `ncheiat `ntre Aurelian Pavelescu, Lauren]iu Mandrea, Iulian Iord\chescu [i Vasile Toader, pe de-o parte, [i Victor Ciorbea, Lucian Filip, Radu Rizescu [i Liviu Petrina, pe de alt\ parte. P\r]ile au convenit convocarea Congresului Extraordinar de unificare a PN}CD `n 12 martie la Bucure[ti, iar la Congres s\ se depun\ o «mo]iune unificatoare Victor Ciorbea – Aurelian Pavelescu». Toate litigiile dintre p\r]i care privesc partidul [i membrii acestuia, de natur\ civil\ [i/sau penal\, `nceteaz\ de drept `n momentul aprob\rii mo]iunii”, se arat\ `n documentul citat. Acordul prevede c\ la Congres vor participa 800 de delega]i. Documentul semnat de Pavelescu [i Ciorbea este parafat de pre[edintele de onoare al PN}CD, Ion Diaconescu. “To]i cre[tin-democra]ii sunt chema]i s\ se implice `n procesul de unificare”, se mai arat\ `n acord.
Pre[edintele uneia dintre aripile din PN}CD, Radu S=rbu, consider\ c\ acordul privind unificarea partidului, `ncheiat `ntre Victor Ciorbea [i Aurelian Pavelescu, nu are nicio valabilitate, iar Congresul anun]at pentru 12 martie nu va avea loc. “Acordul `ncheiat `ntre Victor Ciorbea [i Aurelian Pavelescu nu are nicio valabilitate, fiind un demers personal al celor doi. Ciorbea a fost cooptat `n comisia de negociere cu aripa Pavelescu pentru a negocia demisia lui Pavelescu, [i nu a fost mandatat s\ `ncheie un astfel de acord de unificare a PN}CD. Victor Ciorbea este un simplu membru al partidului [i joac\ de partea lui Pavelescu dintr-o ambi]ie politicianist\ greu de `n]eles. [i-a compromis orice [ans\ de a deveni un lider informal al PN}CD. Congresul anun]at de c\tre cei doi pe 12 martie nu va avea loc”, a spus S=rbu. Potrivit acestuia, liderii ]\r\ni[ti din ambele aripi se vor `nt=lni `n 4 [i 5 februarie la Sighet, pentru a comemora moartea lui Iuliu Maniu, iar cu aceast\ ocazie se vor stabili pa[ii pentru unificarea PN}CD. ~n cursul zilei de s=mb\t\, a avut loc la Palatul Parlamentului un congres la care a fost ales pre[edinte al partidului Eugen Moescu, demersul nefiind considerat valabil de al]i lideri PN}CD, informeaz\ Mediafax.

Vezi si

Un flăcău din Vicovu de Sus, beat și fără permis, a ajuns în arest după ce a lovit o mașină, a făcut oleacă de scandal  și apoi a fugit

Vineri după-amiază, la ora 16:34, polițiștii din Gălăneștiau fost sesizați prin 112 de către un …

No comments

  1. ma intreb cine este acest irimescu si ce a facut el pt pntcd ???cat despre motiune un adevarat taranist nevopsit nu ar vota niciodata o astfel de motiune -nenea asta se vede unde este scolit ca si ciorbea ciuhandru sarbu bravi sustinatori ai comunistilor bolsevici iliescu ponta antonescu geoana tariceanu orban nastase