Wednesday , May 25 2022

Sindicatele sustin ca peste 2800 de profesori suceveni risca sa nu-si primeasca salariile pe ianuarie

N liderii sindicatelor “Pro Educa]ia” [i ai Sindicatului Independent Înv\]\mânt “Bucovina” R\d\u]i sus]in c\ s-a ajuns la o stare conflictual\ privind plata salariilor angaja]ilor din înv\]\mântul preuniversitar, în condi]iile în care unele [coli nu au putut pl\ti salariile angaja]ilor lor întrucât Trezoreriile nu au virat sumele aferente unit\]ilor care nu aveau statele de plat\ avizate de ISJ Suceava

Peste 2.800 de cadre didactice sucevene risc\ s\ nu-[i primeasc\ salariile aferente lunii ianuarie întrucât Trezoreriile la care sunt arondate unele [coli refuz\ s\ primeasc\ statele de plat\ ale [colilor dac\ nu au avizul Inspectoratului {colar Jude]ean Suceava.
Liderii sindicatului “Pro Educa]ia” [i Sindicatului Independent Înv\]\mânt “Bucovina” R\d\u]i, Traian P\dure] [i Gheorghe {orodoc, au declarat, luni, într-o conferin]\ de pres\, c\ ISJ Suceava [i Trezoreria Suceava au primit adrese de la Ministerul Educa]iei, respectiv Ministerul de Finan]e în care se arat\ c\ plata cheltuielilor de personal [i contribu]iilor aferente acestora se face pe baza statelor de personal [i de plat\ avizate/validate de inspectoratele [colare.
{orodoc a explicat c\ în urma acestor adrese s-a ajuns la o stare conflictual\ privind plata salariilor angaja]ilor din înv\]\mântul preuniversitar în condi]iile în care unele [coli nu au putut pl\ti salariile angaja]ilor lor întrucât Trezoreriile nu au virat sumele aferente unit\]ilor care nu aveau statele de plat\ avizate de ISJ Suceava.
El a precizat c\ statele de personal sunt avizate la începutul anului [colar de ISJ Suceava, respectiv în luna septembrie 2010, iar statele de plat\ sunt întocmite de directorii unit\]ilor [colare, care sunt ordonatori ter]iari de credite [i angajatori.
Liderul Sindicatului Independent Înv\]\mânt “Bucovina” R\d\u]i a spus c\ adresele Ministerului Educa]iei [i Ministerului Finan]elor fac referire fie la documente legislative abrogate, fie la legisla]ie declarat\ neconstitu]ional\.
{orodoc a mai spus c\ o mare parte din cadrele didactice sucevene au ob]inut hot\râri definitive [i irevocabile privind reîncadrarea conform c\rora sunt îndrept\]ite s\ primeasc\ salariile conform Legii 330/2009, ]inându-se cont de prevederile Legii 221/2008, iar pentru o alt\ parte a cadrelor didactice procesele sunt înc\ pe rolul instan]elor.
El a subliniat c\ adresa Ministerului Educa]iei nr.896 din 3 februarie este “f\r\ suport juridic”.
{orodoc a mai declarat c\, potrivit acestei adrese, reîncadrarea personalului începând cu data de 1 ianuarie 2011 se face conform articolului nr.33 al Legii 284/2010 privind salarizarea unitar\ a personalului pl\tit din fonduri publice [i articolului nr.4 din Legea 285/2010 privind salarizarea în 2011 a personalului pl\tit din fondurile publice, dar [i în conformitate cu ordinul comun nr. 42/77/ 2011 al ministerelor Muncii [i Finan]elor Publice, iar salariile de încadrare la data de 31 decembrie 2010 care stau la baza reîncadr\rii sunt cele calculate potrivit articolului 5(6) din OUG nr.1/2010.
Liderul sindical a explicat c\ salariile de încadrare din decembrie 2010 au fost pl\tite conform OUG nr. 1 din 2010, ce completeaz\ Legea 330, care prevede c\ salariile din înv\]\mânt în 2010 trebuie s\ se calculeze conform Ordonan]ei 41 din 2009.
“Numai c\ OUG 1/2010 este abrogat\ prin apari]ia Legii 285, iar Ordonan]a 41 a fost declarat\ neconstitu]ional\. În acest moment se fac trimiteri în a aplica legisla]ia care este fie abrogat\, fie neconstitu]ional\”, a precizat {orodoc.
El a ar\tat c\ salariile din luna octombrie 2010 au fost pl\tite în conformitate cu hot\rârie judec\tore[ti definitive [i irevocabile, potrivit Legii 330.
Liderul sucevean a mai spus c\, dup\ consultarea cu liderii grupelor sindicale din zona R\d\u]i vor fi depuse, în cursul acestei s\pt\mâni, plângeri penale împotriva semnatarilor acelor adrese, dar [i împotriva directorilor trezoreriilor la care sunt arondate [colile [i care au refuzat s\ vireze sumele de bani aferente salariilor [colilor care nu aveau avizul ISJ Suceava, informeaz\ Mediafax.
La rândul s\u, liderul “Pro Educa]ia” Suceava, Traian P\dure] a spus c\ sindicali[tii nu solicit\ diferen]e salariale, ci o reîncadrare corect\ a personalului din înv\]\mânt, ]inându-se cont de sentin]ele judec\tore[ti definitive [i irevocabile.
P\dure] a mai spus c\, prin adresele Ministerelor Educa]iei [i Finan]elor Publice, ISJ Suceava [i Trezoreria sunt puse ” în situa]ii hilare”. (O.S.)

Vezi si

Sylvia Hoișie, cunoscută ca „mama Polidinului”, a murit la vârsta de 94 de ani

Cercetătoarea s-a nascut în Câmpulung Moldovenesc într-o familie modestă şi a fost supraviețuitoare a Holocaustului. …