Thursday , March 23 2023

Sindicatele din IPJ si IJPF Suceava au votat pentru blocarea activitatii

N ieri, la adun\rile generale ale Sindicatului Na]ional al Poli]i[tilor [i Personalului Constactual – at=t la biroul sindical de la Poli]ie, c=t [i cel [i de la Poli]ia de Frontier\, s-a stabilit ca angaja]ii din cele dou\ structuri s\ protesteze prin blocarea activit\]ii dup\ modelul similar al magistra]ilor n o decizie `n acest sens trebuie luat\ dup\ centralizarea tuturor hot\r=rilor luate de filialale teritoriale ale sindicatului respectiv, nefiind exclus\ nici varianta unui miting la Bucure[ti [i, probabil, a unor ac]iuni prealabile de protest `n fa]a prefecturilor din ]ar\
Sindicali[tii din cadrul Poli]iei sucevene [i din Poli]ia de Frontier\ au votat pentru m\sura cea mai dur\ din „pachetul” de ac]iuni de protest avute `n vedere `n aceast\ toamn\ ca reac]ie la diminu\rile salariale ale angaja]ilor Ministerului Administra]iei [i Internelor. Este vorba de „blocarea activit\]ii”, m\sura fiind adoptat\ f\r\ niciun fel de re]inere at=t de delega]ii de la adunarea general\ a sindicali[tilor din Poli]ia sucevean\, c=t [i a celor de la Poli]ia de Frontier\.
Ieri, au avut loc adun\ri generale ale birourilor teritoriale sindicale ale poli]i[tilor [i ale poli]i[tilor de frontier\ sucevene din cadrul Sindicatului Na]ional al Poli]i[tilor [i Personalului Contractual (SNPPC). Respectivele adun\ri generale ale birourilor teritoriale sucevene fac parte dintr-o strategie na]ional\ a SNPPC privind organizarea de proteste prin care s\ se ia atitudine fa]\ de diminuarea cu 25% a salariilor [i de eventuale reorganiz\ri ale inspectroratelor de poli]ie [i de poli]ie de frontier\ care ar include [i disponibiliz\ri de personal.
Liderul sindical al poli]i[tilor suceveni, Vasile Anton, ne-a declarat c\ la [edin]a de ieri s-a stabilit ca sindicali[tii din Inspectoratul de Poli]ie (IPJ) Suceava afilia]i la SNPPC s\ sus]in\ „blocarea total\ a activit\]ii”. El a precizat c\ nu trebuie s\ se fac\ o confuzie `ntre conceptul de blocare a activit\]ii [i cel de grev\ general\, a[a cum este `n diverse `ntreprinderi. Potrivit lui Vasile Anton, prin blocarea activit\]ii se `n]elege un demers similar celui f\cut de magistra]i care atunci c=nd au protestat nu au renun]at la a judeca toate cazurile, ci numai o parte dintre ele. Pe acela[i principiu vor opta [i poli]i[tii suceveni, liderul lor sindical preciz=nd c\ urmeaz\ a se stabili la nivel central ce va face fiecare structur\ de poli]ie [i fiecare poli]ist `n parte.
O opinie similar\ a avut-o [i liderul sindical al poli]i[tilor de frontier\ suceveni, Florin R\d\cin\. El a declarat c\ tot `n cursul zilei de ieri s-a hot\r=t de c\tre delega]ii sindicali[tilor din cadrul Inspectoratului Jude]ean al Poli]iei de Frontier\ (IJPF) Suceava care au hot\r=t, de asemenea, s\ recurg\ la aceast\ form\ extrem\ de protest: „blocarea total\ a activit\]ii”. Totu[i, Florin R\d\cin\ a ]inut s\ precizeze c\ sindicali[tii de la IJPF Suceava au optat pentru ca anterior acestei bloc\ri a activit\]ii s\ aib\ loc un miting la nivel na]ional [i, eventual, acesta s\ fie precedat de proteste `n fa]a prefecturilor.
~n timp ce sindicali[tii de la IJPF spun c\ ar trebui s\ fie f\cut mai `nt=i un miting la nivel central [i apoi s\ fie blocat\ activitatea, cei de la IPJ spun `ns\ c\ „eventual, vom face un miting `n fa]a Prefecturii Suceava”. At=t Florin R\d\cin\, c=t [i Vasile Anton au confirmat `ns\ c\ nu au existat opinii contrare fa]\ de ideea privind blocarea activit\]ii la Poli]ia de Frontier\ [i, respectiv, la nivelul celei jude]ene.
Pe de alt\ parte, indiferent de ceea ce au stabilit la nivel jude]ean sindicali[tii de la IJPF [i cei de la IPJ, m\surile dorite de ei prin care se va duce la blocarea activit\]ii `n cele dou\ institu]ii nu vor putea fi duse la cap\t f\r\ un concens la nivel na]ional. „Deocamdat\ nu am stabilit c=nd se va face aceast\ blocare a activit\]ii, `n sensul datei la care va `ncepe. A[tept\m mai `nt=i ca toate jude]ele s\ se pronun]e [i s\ se cenralizeze hot\r=rile sindicale iar apoi, la nivel central se va lua o decizie de c\tre conducrea SNPPC care s\ ]in\ cont de majoritatea op]iunilor din teritoriu”, a explicat Vasile Anton. El sus]ine c\ este mai potrivit a se proceda `n acest fel deoarece nu este corect s\ se fac\ ac]iuni sindicale independente, la nivelul fiec\rui jude]e `n parte, ci s\ se fac\ un singur tip de ac]iune, la nivel de ]ar\. ~n schimb, Florin R\d\cin\ pare ceva mai „gr\bit” dec=t colegul s\u de la IPJ [i spune c\ ac]iunile de protest, chiar [i blocarea sistemului ar putea s\ aib\ loc chiar `ncep=nd cu aceast\ lun\, `ns\ din cea de-a doua jum\tate. Liderul sindical de la IJPF Suceava spune c\ la adun\rile generale au fost trimi[i [i reprezentan]i de la nivel central al SNPPC. Cum toate adunc\rile ale sindicali[tilor din teritoriu vor trebui s\ aib\ loc p=n\ `n data de 15 septembrie, celor de la SNPPC nu le va fi greu s\ centralizeze datele [i s\ ia „c=t mai repede” o decizie cu privire la ac]iunile de protest. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Grupul IULIUS a montat panouri fotovoltaice pe toate proprietăţile din portofoliu, inclusiv pe Iulius Mall Suceava, care vor produce 5.500 MWh anual, la nivel de grup

IULIUS este singura companie de pe piaţa de real estate din România care implementează în …

No comments

  1. Asa ca singurii disponibilizati vor fi pompierii si probabil jandarmii,ca astia n-au sindicat si deci cui sa se planga?!