Friday , May 24 2024

Sindicatele din IPJ si IJPF Suceava au votat pentru blocarea activitatii

N ieri, la adun\rile generale ale Sindicatului Na]ional al Poli]i[tilor [i Personalului Constactual – at=t la biroul sindical de la Poli]ie, c=t [i cel [i de la Poli]ia de Frontier\, s-a stabilit ca angaja]ii din cele dou\ structuri s\ protesteze prin blocarea activit\]ii dup\ modelul similar al magistra]ilor n o decizie `n acest sens trebuie luat\ dup\ centralizarea tuturor hot\r=rilor luate de filialale teritoriale ale sindicatului respectiv, nefiind exclus\ nici varianta unui miting la Bucure[ti [i, probabil, a unor ac]iuni prealabile de protest `n fa]a prefecturilor din ]ar\
Sindicali[tii din cadrul Poli]iei sucevene [i din Poli]ia de Frontier\ au votat pentru m\sura cea mai dur\ din „pachetul” de ac]iuni de protest avute `n vedere `n aceast\ toamn\ ca reac]ie la diminu\rile salariale ale angaja]ilor Ministerului Administra]iei [i Internelor. Este vorba de „blocarea activit\]ii”, m\sura fiind adoptat\ f\r\ niciun fel de re]inere at=t de delega]ii de la adunarea general\ a sindicali[tilor din Poli]ia sucevean\, c=t [i a celor de la Poli]ia de Frontier\.
Ieri, au avut loc adun\ri generale ale birourilor teritoriale sindicale ale poli]i[tilor [i ale poli]i[tilor de frontier\ sucevene din cadrul Sindicatului Na]ional al Poli]i[tilor [i Personalului Contractual (SNPPC). Respectivele adun\ri generale ale birourilor teritoriale sucevene fac parte dintr-o strategie na]ional\ a SNPPC privind organizarea de proteste prin care s\ se ia atitudine fa]\ de diminuarea cu 25% a salariilor [i de eventuale reorganiz\ri ale inspectroratelor de poli]ie [i de poli]ie de frontier\ care ar include [i disponibiliz\ri de personal.
Liderul sindical al poli]i[tilor suceveni, Vasile Anton, ne-a declarat c\ la [edin]a de ieri s-a stabilit ca sindicali[tii din Inspectoratul de Poli]ie (IPJ) Suceava afilia]i la SNPPC s\ sus]in\ „blocarea total\ a activit\]ii”. El a precizat c\ nu trebuie s\ se fac\ o confuzie `ntre conceptul de blocare a activit\]ii [i cel de grev\ general\, a[a cum este `n diverse `ntreprinderi. Potrivit lui Vasile Anton, prin blocarea activit\]ii se `n]elege un demers similar celui f\cut de magistra]i care atunci c=nd au protestat nu au renun]at la a judeca toate cazurile, ci numai o parte dintre ele. Pe acela[i principiu vor opta [i poli]i[tii suceveni, liderul lor sindical preciz=nd c\ urmeaz\ a se stabili la nivel central ce va face fiecare structur\ de poli]ie [i fiecare poli]ist `n parte.
O opinie similar\ a avut-o [i liderul sindical al poli]i[tilor de frontier\ suceveni, Florin R\d\cin\. El a declarat c\ tot `n cursul zilei de ieri s-a hot\r=t de c\tre delega]ii sindicali[tilor din cadrul Inspectoratului Jude]ean al Poli]iei de Frontier\ (IJPF) Suceava care au hot\r=t, de asemenea, s\ recurg\ la aceast\ form\ extrem\ de protest: „blocarea total\ a activit\]ii”. Totu[i, Florin R\d\cin\ a ]inut s\ precizeze c\ sindicali[tii de la IJPF Suceava au optat pentru ca anterior acestei bloc\ri a activit\]ii s\ aib\ loc un miting la nivel na]ional [i, eventual, acesta s\ fie precedat de proteste `n fa]a prefecturilor.
~n timp ce sindicali[tii de la IJPF spun c\ ar trebui s\ fie f\cut mai `nt=i un miting la nivel central [i apoi s\ fie blocat\ activitatea, cei de la IPJ spun `ns\ c\ „eventual, vom face un miting `n fa]a Prefecturii Suceava”. At=t Florin R\d\cin\, c=t [i Vasile Anton au confirmat `ns\ c\ nu au existat opinii contrare fa]\ de ideea privind blocarea activit\]ii la Poli]ia de Frontier\ [i, respectiv, la nivelul celei jude]ene.
Pe de alt\ parte, indiferent de ceea ce au stabilit la nivel jude]ean sindicali[tii de la IJPF [i cei de la IPJ, m\surile dorite de ei prin care se va duce la blocarea activit\]ii `n cele dou\ institu]ii nu vor putea fi duse la cap\t f\r\ un concens la nivel na]ional. „Deocamdat\ nu am stabilit c=nd se va face aceast\ blocare a activit\]ii, `n sensul datei la care va `ncepe. A[tept\m mai `nt=i ca toate jude]ele s\ se pronun]e [i s\ se cenralizeze hot\r=rile sindicale iar apoi, la nivel central se va lua o decizie de c\tre conducrea SNPPC care s\ ]in\ cont de majoritatea op]iunilor din teritoriu”, a explicat Vasile Anton. El sus]ine c\ este mai potrivit a se proceda `n acest fel deoarece nu este corect s\ se fac\ ac]iuni sindicale independente, la nivelul fiec\rui jude]e `n parte, ci s\ se fac\ un singur tip de ac]iune, la nivel de ]ar\. ~n schimb, Florin R\d\cin\ pare ceva mai „gr\bit” dec=t colegul s\u de la IPJ [i spune c\ ac]iunile de protest, chiar [i blocarea sistemului ar putea s\ aib\ loc chiar `ncep=nd cu aceast\ lun\, `ns\ din cea de-a doua jum\tate. Liderul sindical de la IJPF Suceava spune c\ la adun\rile generale au fost trimi[i [i reprezentan]i de la nivel central al SNPPC. Cum toate adunc\rile ale sindicali[tilor din teritoriu vor trebui s\ aib\ loc p=n\ `n data de 15 septembrie, celor de la SNPPC nu le va fi greu s\ centralizeze datele [i s\ ia „c=t mai repede” o decizie cu privire la ac]iunile de protest. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Drum proaspăt asfaltat în Siret. Cum a întors Flutur în favoarea lui o ”glumiță” de campanie care a făcut valuri pe Internet

Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, și primarul orașului Siret, Adrian Popoiu, au trimis o fotografie …

No comments

  1. Asa ca singurii disponibilizati vor fi pompierii si probabil jandarmii,ca astia n-au sindicat si deci cui sa se planga?!