Tuesday , October 4 2022

Sindicatele au somat ISJ Suceava sa nu mai avizeze state de plata pentru ca procedura e ilegala

N [eful ISJ Suceava a fost avertizat, joi, de sindicate s\ interzic\ avizarea statelor de plat\, în caz contrar urmând s\ depun\ plângeri penale pentru obstruc]ionarea aplic\rii hot\rârilor judec\tore[ti privind încadrarea corect\ a personalului didactic, iar conducerea ISJ a sistat aceste aviz\ri

Într-o adres\ transmis\ ISJ Suceava, semnat\ de liderul Sindicatului Liber [i Independent “Bucovina” R\d\u]i, Gheorghe {orodoc, se precizeaz\ c\ statele care au fost avizate au fost cele întocmite conform OUG nr.41/2009, act declarat neconstitu]ional prin decizii succesive ale Cur]ii Constitu]ionale a României.
“V\ reamintim c\ acest lucru este ilegal [i nu face]i decât s\ respecta]i adrese ale MECTS [i MF care se refer\ la OUG nr.1/2010 abrogat\ prin Legea 285/2010, care face trimitere la OUG 41/2009, despre care am amintit mai sus. Conform HG 1395/2010, singurul document care trebuie avizat de c\tre ISJ Suceava este cel prev\zut de art.4 (5) [i care prevede : Plata cheltuielilor cu salariile stabilite conform legii [i contribu]iile aferente acestora se face pe baza statelor de personal avizate de c\tre inspectoratele [colare jude]ene/Inspectoratul {colar al Municipiului Bucure[ti”, se precizeaz\ în adresa sindicatului.
În document se mai precizeaz\ c\ acelea[i prevederi se reg\sesc [i în adresa nr.15472 a Ministerului Finan]elor Publice, din data de 4 februarie 2011, care este semnat\ de secretarul de stat Gheorghe Gherghina [i în care se face referire “de trei ori la no]iunea de stat de personal”.
“Dac\ practica de pân\ acum va continua, sindicatul nostru va depune plângere penal\ atât pentru dumneavoastr\, cât [i pentru [eful serviciului salarizare normare din cadrul ISJ Suceava, motivul acestora fiind obstruc]ionarea aplic\rii hot\rârilor judec\tore[ti irevocabile referitoare la o încadrare corect\ a personalului didactic [i personalului didactic auxiliar”, se mai arat\ în document.
Inspectorul Scolar General al jude]ului Suceava, Petru Carcalete, a declarat, joi, c\ a primit, miercuri, dou\ astfel de solicit\ri din partea Sindicatului Liber [i Independent “Bucovina” R\d\u]i [i al Sindicatului ProEduca]ia Suceava.
Carcalete a spus c\ institu]ia semneaz\, începând de miercuri, doar statele de personal pentru unit\]ile de înv\]\mânt care nu le aveau vizate sau pentru cele la care s-a modificat încadrarea de personal.
“Începând de ieri (miercuri – n.r.) nu am vizat decât statele de personal conform HG 1395/2010 [i nu mai viz\m statele de plat\, pentru c\ nu intr\ în atribu]iile noastre. Dac\ Trezoreria nu respect\ legisla]ia în vigoare [i ne cere s\ aviz\m statele de func]ii sau statele de plat\, eu nu vreau s\ m\ trezesc cu dosar penal”, a spus Carcalete.
Sute de plângeri penale au fost depuse, miercuri, la Parchetul Judec\toriei R\d\u]i, de c\tre cadre didactice [i lideri sindicali din [coli, împotriva a doi secretari de stat, Iulia Adriana Oana Badea [i Gyorgy Andras Kiraly, [i a trei directori, Ioana Mih\il\, George Ghelmez [i Mihai P\unic\, din Ministerul Educa]iei, precum [i împotriva unor directori de trezorerii la care sunt arondate [colile respective acuza]i de abuz privind reîncadrarea personalului [i plata salariilor.
Liderul Sindicatului “Bucovina” R\d\u]i, Gheorghe {orodoc, a explicat c\ în plângerile penale depuse la Parchet cele cinci persoane sunt acuzate c\ au semnat o not\ a Ministerului Educa]iei din 3 februarie 2011, privind avizarea statelor de personal ale unit\]ilor de înv\]\mânt pre[colar de c\tre inspectoratele [colare, f\r\ s\ se informeze asupra bazei legale care s\ sus]in\ nota respectiv\ [i nu au luat în considerare sentin]ele judec\tore[ti r\mase definitive [i irevocabile ob]inute de cadrele didactice.
Potrivit sursei citate, aplicarea prevederilor din aceast\ not\ a Ministerului Educa]iei determin\ sc\derea cuantumului salariului lunar pentru fiecare angajat din unit\]ile [colare care au ob]inut, prin hot\râre judec\toreasc\, definitiv\ [i irevocabil\, reîncadrarea salarial\ în baza Legii 330/2009, informeaz\ Mediafax.
{orodoc a declarat c\ în cursul zilei de joi cadrele didactice din jude] au mai depus 131 de plângeri penale, num\rul total al plângerilor penale fiind de peste trei sute.
El a spus c\ plângerile care au fost depuse, joi, sunt de la [coli din Sucevi]a, Voievodeasa, Voitinel, M\neu]i [i de la o [coal\ din municipiul R\d\u]i.
{orodoc a men]ionat c\ în urma unei discu]ii cu prim-procurorul Parchetului de pe lâng\ Judec\toria R\d\u]i s-a convenit s\ fie depus\ o plângere colectiv\ pentru fiecare [coal\, [i nu individuale, pentru a nu se perturba activitatea institu]iei în condi]iile în care plângerile penale au acela[i obiect.
Liderul sindical a mai spus c\ fiecare [coal\ va depune câte o plângere penal\ [i va avea anexat un tabel cu to]i cei care au calitatea de reclamant. (O.S.)

Vezi si

Școlile din județul Suceava, apreciate pentru performanța în educația pentru mediu

”Palmaresul obținut de județul Suceava în cadrul programelor de educație pentru mediu este unul de …