Monday , December 5 2022

Simpozion international la Eco-Scoala “Dimitrie PAcurariu” din Scheia

La eveniment au contribuit profesori [i elevi ai unor [coli din ]ar\ [i din strainatate, reprezentan]i ai autorit\]ilor locale, Inspectoratului {colar Jude]ean [i Agen]ia pentru Protec]ia Mediului Suceava
Duminic\, 5 iunie, {coala General\ “Dimitrie P\curariu” din {cheia a g\zduit cea de-a doua edi]ie a Simpozionului Interna]ional ”Natura- O carte deschis\ spre s\n\tate”, eveniment ce se înscrie în seria activit\]ilor dedicate‚ Zilei Mondiale a Mediului’, organizat `n parteneriat cu Inspectoratul {colar al Jude]ului în colaborare cu Agen]ia regional\ de protec]ie a mediului Suceava prin ing. Ilu]\ Cocri[ [i cu Casa Corpului Didactic „George Tofan”.
Activit\]ile derulate `n cadrul simpozionului au fost  divizate `n dou\ sec]iuni, respectiv Referate [i comunic\ri [tiin]ifice [i Proiecte [i parteneriate Eco. La ac]iune au participat proiecte ale unit\]ilor [colare din Craiova, Constan]a, Hunedoara, Roman, Zal\u, Ia[i, Teleorman, Br\ila, V=lcea, iar ca partenerii interna]ionali s-au eviden]iat ]\rile Turcia, Republica Moldova, Anglia [i Ucraina.
“~ncep=nd cu anul 1972, comunitatea interna]ional\ a marcat aceast\ zi printr-o palet\ larg\ de actvit\]i `ntreprinse, cu caracter ecologic. Natura a fost darnic\ cu jude]ul nostru, `ns\ se pot puncta o serie de nereguli precum defri[\rile, alunec\rile de teren, pulberile de suspensie, managementul [i gestionarea defectuas\ a de[eurilor, re]eaua de ap\ [i canalizare. Toate aceste insuficien]e sunt repersursiuni ale neglijen]ei oamenilor fa]\ de mediul `nconjur\tor”, a declarat [eful Agen]iei Jude]ene pentru Protec]ia Mediului, ing. Ilu]\ Cocri[.
Toate eseurile participante la concurs, ale elevilor [i profesorilor din `ntreaga ]ar\ [i din cele patru ]\ri colaborante, au fost reunite `ntr-o culegere de proiecte, comunic\ri [tiin]ifice [i materiale auxiliare pe teme ecologice, coordonat\ de inst. Mariana D`rja [i prof. Beatrice Filipiuc, directoarea {colii „Dimitrie P\curariu” din {cheia.
Activit\]ile s-au adresat cadrelor didactice din `nv\]\m=ntul preuniversitar, elevilor din clasele I-XII [i chiar pre[colarilor. Evenimentul a fost sus]inut [i finan]at [i de c\tre de primarul comunei {cheia, Vasile Andriciuc.
„Sper ca `n viitorul apropiat [colile s\ se axeze pe ac]iuni focalizate strict pe mediu [i natur\ [i nu neap\rat desf\[urate `ntr-o sal\ de clas\. Consider c\ ac]iunile concrete, lucrurile aplicative centrate pe problemele naturii vor aduce mai multe beneficii mediului natural al jude]ului nostru”, a declarat Vasile Monacu, inspector general adjunct `n cadrul IPJ Suceava, prezent [i el la eveniment.
Ceremonia de deschidere a simpozionul de duminic\ s-a `ncheiat cu un recital al ansambului “Mugurelul” (foto) alc\tuit din talenta]ii elevi ai clasei a IV-a din {cheia, coordona]i de Prof. Ioan Boghean.
N Ziua mediului- s\rb\torit\ [i la Colegiul Tehnic “Petru Mu[at”
Ziua Mediului a fost marcat\ [i la Colegiul Tehnic „Petru Mu[at” prin organizarea celei de-a XIII-a edi]ii a Concursului Na]ional „Proiecte de mediu”- faza jude]ean\, eveniment înscris în Calendarul Activit\]ilor Educative Extra[colare al Inspectoratului  {colar al Jude]ului Suceava.
Concursul face parte din Programul Na]ional “Educa]ia de mediu în înv\]\mântul preuniversitar” [i din programul na]ional “Educa]ia pentru s\n\tate în [coala româneasc\” [i se desf\[oar\ în colaborare cu mai multe institu]ii na]ionale de profil, în baza protocoalelor de colaborare. Comisia de Evaluare a concursului a avut fost prezidat\ de ing. Ilu]\ Cocri[ de la APM Suceava, vicepre[edin]i – insp. [colar prof. Mariana Drumea, insp. [colar prof. Tatiana Vîntur, evaluatori – prof. Valerica Ign\tescu, prof. Oltea Savin, membri – prof. Marica Anichitei, prof. Niculina Ciosnar.
„La concurs au participat elevi de la [coli generale, colegii na]ionale [i tehnice din jude]ul Suceava precum [i de la Clubul Copiilor [i Elevilor din F\lticeni [i Câmpulung Moldovenesc. Proiectele prezentate în concurs au dovedit implicarea tinerii genera]ii în ac]iuni de identificare [i rezolvare a problemelor de mediu specifice comunit\]ilor în care tr\iesc”, a declarat prof. Marica Anichitei de la  Colegiul Tehnic „Petru Mu[at” Suceava. Dup\ deliber\ri juriul a acordat mai multe premii elevilor de la {coala cu clasele I-VIII Bosanci (premiul II, sec]iunea gimnaziu), Clubul Copiilor [i Elevilor F\lticeni (premiul I), Colegiul Na]ional „Drago[ Vod\” Câmpulung Moldovenesc (premiul I), la Colegiul Tehnic „Petru Mu[at” Suceava (premiul II), Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza”  Suceava (premiul II, sec]iunea liceu), Colegiul Silvic „Bucovina” Câmpulung Moldovenesc (premiul III), Grupul {colar Iacobeni (men]iune) [i Clubul Copiilor [i Elevilor Câmpulung Moldovenesc (men]iune).  (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Tânăr de 20 de ani, prins drogat la volan în Rădăuți

În perioada 30 noiembrie – 04 decembrie 2022, polițiștii suceveni au acționat zilnic pe drumurile …