Friday , September 30 2022

Silvicultorii suceveni au vanat 20 de mistreti

N taxa de `mpu[care pentru v=n\torii str\ini [i rom=ni este cuprins\  `ntre 250-1500 euro pentru un singur v=n\tor n vân\toarea de mistre]i la goan\ este metoda cea mai frecvent utilizat\ n vân\torii str\ini [i rom=ni mai pot împu[ca 120 de mistre]i pe fondurile de v=n\toare care apar]in institu]iei silvice, întrucât cota de recolt\ `n acest sezon de vân\toare este de 140

Potrivit [efului Biroului Vânătoare din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, Cristi Tomniuc, pân\ `n prezent au fost v=na]i 20 de mistre]i pe fondurile de v=n\toare care apar]in Direc]iei Silvice , astfel c\ se mai pot `mpu[ca înc\ peste  o sut\, pân\ pe data de 15 februarie, când se `nchide sezonul.  {apte din cele 20 de exemplare au fost `mpu[cate `n p\durile din Moldovi]a.
Mistre]ul se vâneaz\ la apropiere, la pând\ [i în goan\, cu gonaci sau câini dup\ ce, `n prealabil, a fost achitat\ o tax\ de organizare [i de `mpu[care la institu]ia silvic\. Pentru a participa la o astfel de ac]iune, un vân\tor trebuie s\ achite dou\ sau trei taxe. Tarifele sunt acelea[i [i pentru români [i pentru str\ini. Excep]ie de la plat\ are personalul silvic. Pentru v=nat mistre] adult taxa de `mpu[care este cuprins\  `ntre 250-1.500 euro `n func]ie de metoda de v=n\toare.  Cea mai mic\ tax\ de  `mpu[care  este la purcelul mistre] – 100 euro.
V=n\torii mai trebuie s\ achite [i contravaloarea unei taxe de organizare, care este de 100 euro/v=n\tor, iar `n cazul `n care nu se asigur\ v=nat, aceasta este de  50 de euro pentru un singur v=n\tor.
Chiar dac\ `n acest sezon de v=n\toare au mai fost [i v=n\tori spanioli, ace[tia  nu au avut norocul ca `n ]eava pu[tii s\ le apar\ mistre] sau ur[i. Direc]ia Silvic\ Suceava organizeaz\ `ns\ `n data de 24 ianuarie 2011, o partid\ de v=n\toare la care vor participa at=t v=n\tori rom=ni c=t [i str\ini.
{eful Biroului  V=n\toare ne-a dest\inuit [i c=teva din tainele `mpu[c\rii mistre]ului. “Oricare ar fi metoda adoptat\, mistre]ul se oche[te `n torace. Nu se trage din fa]\, deoarece este greu de nimerit, iar exemplarul r\nit moare la dep\rtare de locul împu[c\rii, fiind greu de g\sit [i extrem de periculos. Vân\toarea de mistre]i la goan\ este metoda cea mai frecvent utilizat\. ~nainte de începerea v=n\torii, se stabile[te `n ce zon\ sta]ioneaz\ mistre]ii `n ziua respectiv\. Acest lucru se realizeaz\ prin `nconjurarea diferitelor zone [i urm\rirea urmelor l\sate de mistre]i: urme l\sate de copite, urme l\sate prin frecarea lor de arbori, prezen]a culcu[urilor [i resturilor de mâncare. Vân\torii trebuie s\ cunoasc\ trec\torile mis­tre]ilor [i direc]ia în care ei î[i g\sesc refugiul atunci când sunt deranja]i. Trec\torile trebuie s\ fie ocupate de vân\tori în lini[te. Dac\ vân\toarea are loc la munte trebuie avut în vedere direc]ia vântului, ca acesta s\ bat\ de la vânat spre vân\tor. În zonele de munte, pentru a atrage mistre]ii, zona respectiv\ trebuie momit\ cu mâncare”, ne-a mai spus Cristi Tomniuc.
Mistre]ul este vânatul care se altereaz\ cel mai repede

Chiar [i la valorificarea v=natului sunt anumite metode. Mistre]ul împu[cat este vânatul care se altereaz\ cel mai repede. Eviscerarea trebuie f\cut\ imediat, dup\ care animalul se atârn\ de bot de o pr\jină, pentru scurgerea sângelului. Toracele se deschide, sprijinindu-l cu un b\] pentru a se r\ci [i aerisi mai repede. Dac\ mistre]ii sunt atârna]i de picioarele din spate, atunci s=ngele s-ar aduna în co[ul pieptului, acceler=nd alterarea. Când se împu[c\ mai mul]i mistre]i, la transport nu se pun unul peste altul. Trofeul la mistre] este constituit din col]ii-arm\, col]ii ascu]itori, p\rul lung din coam\ [i pielea preparat\ covor, cu capul montat întreg. Deoarece col]ii-arm\ intr\ adânc în maxilar, botul se taie cu 20 cm în dosul col]ilor, pentru a nu se atinge r\d\cina. La prepararea covorului din piele, se acord\ aten]ie p\rului din coam\, s\ nu fie smuls, cum se întâmpl\ de multe ori. În cazul unor trofee de valoare, la prepararea covorului din piele, col]ii se scot [i se înlocuiesc cu al]ii de calitate inferioar\ sau cu col]i fal[i. Din p\rul de pe coam\ se confec]ioneaz\ trofee pentru p\l\rii vân\tore[ti.
Trebuie reamintit c\ cea mai mare partid\ de v=n\toare din jude]ul Suceava organizat\ de silvicultorii suceveni, de p=n\ acum, a fost `n toamna anului trecut. Atunci, [apte vân\tori din Spania, `nso]i]i de doi vân\tori rom=ni, au participat la o ac]iune de vân\toare de anvergur\, `n intervalul 27 – 29 noiembrie 2009 , `n p\durile de la Marginea, Breaza, Bro[teni, Moldovi]a [i Pojor=ta. Coordonatorul acestei ac]iuni de v=n\toare , Cristi Tomniuc,  a reamintit c\ dup\ trei zile  au fost “recolta]i “ 40 de mistreţi. Silvicultorii suceveni au b\gat `n pu[culi]a institu]iei din acea ac]iune peste un miliard de lei vechi. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Leii ucraineni refugiați la Rădăuți au ajuns în Africa de Sud

Simba și Mir, cei doi lei care luni au fost preluați de la Grădina Zoologică …

No comments

  1. Vanatorul sucevean

    Cacat in traista!