Severin Tcaciuc cautat la domiciliu pentru a fi reincarcerat

reportersite
25 februarie 2011, 17:07

Severin Tcaciuc

N dup\ ce a fost pus `n libertate `n ziua de 8 februarie
2011, Tcaciuc, care a anun]at c\ va pleca `n ziua
urm\toare s\ se trateze `n str\in\tate pentru afec]iunile
pe care le are, a fost c\utat acas\ de lucr\torii poli]iei
judiciare pentru a din nou arestat n poli]i[tii au aflat
c\ Severin Tcaciuc mai are de executat o pedeaps\
de trei ani [i jum\tate de `nchisoare din suita de
condamn\ri din care a sc\pat basma curat\

P=n\ acum c=teva zile, subiectul Severin Tcaciuc
p\rea `nchis. Afaceristul sucevean care a fost dovedit
c\ a s\v=r[it evaziune fiscal\ `n anii 2000 – 2001 [i a
fost condamnat `n mai multe dosare penale, fiind
condamnat, `n acela[i interval pentru ultraj, furt [i alte
infrac]iuni care l-au transformat, la un moment dat, `n
cel mai c\utat sucevean are din nou probleme. Acum
c=teva zile, la domiciliul s\u de pe strada Armeneasc\,
s-au prezentat doi lucr\tori ai Serviciului Judiciar al
Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean, c\ut=ndu-l pe
Severin Tcaciuc. Ace[tia au transmis celor din curte,

rude a afaceristului din Bosanci pentru a-i transmite
un nou mandat de executare a unei pedepse cu
`nchisoarea. Ar fi vorba despre executarea restului de
pedeaps\ din condamnarea de trei ani [i [ale luni ce
nu a f\cut obiectul extr\d\rii [i implicit, nici a sentin]elor
`n baza c\ruia a fost pus `n libertate, `n data de 8
februarie a acestui an. Membrii familiei Tcaciuc ar fi
fost `ntreba]i c=nd are de g=nd Severin s\ vin\ s\
execute diferen]a de pedeaps\, p=n\ la `mplinirea
celor trei ani [i jum\tate de condamnare. “Nu au spus
despre ce pedeaps\ este vorba, iar membrii familiei
au comunicat poli]i[tilor c\ Sevewrin Tcaciuc a fost
pus `n libertate [i nu exist\ nicio m\sur\ legal\ care s\ `i
retrag\ vreun drept, el fiind de altfel plecat la
tratament `n Austria”, a declarat juristul Drago[
Cremene, care se ocup\ de afacerile familiei
Tcaciuc. “Din punct de vedere al situa]iei sale, ne
surprinde total lipsa de cuno[tin]e at=t `n ceea ce
prive[te situa]ia de fapt c=t [i a celei de drept, `n care
se afl\ Severin Tcaciuc. Pentru acest motiv, chiar `n
cursul acestei s\pt\m=ni, am transmis c\tre Biroul
Execut\ri Penale a Judec\toriei Suceava dar [i IPJ
Suceava situa]ia `n care se afl\ Severin Tcaciuc,
ata[=nd hot=r=rile de punere `n libertate [i cele de
anulare a mandatelor de executare a pedepselor care
`l vizeaz\, precum [i textele din lege `n baza c\rora

aceste hot\r=ri au fost pronun]ate. Am pus totodat\ `n
vedere c\ `n cazul `n care asemenea demersuri se
vor repeta, nu vom adresa cu pl=ngere penal\ la
Parchet, pentru s\v=r[irea infrac]iunii de abuz `n
serviciu”, a mai punctat Drago[ Cremene.
Severin Tcaciuc a plecat din ]ar\ cu trei zile `nainte ca
poli]i[tii suceveni s\ vin\ la u[a lui pentru a-i cere s\ se
re`ntoac\ `n penitenciar. (Neculai RO{CA)

1 Comentariu pe acest subiect. Spune-ti parerea!

  1. Mihai 25/02/2011 la ora 18:54 -

    Asta e de rasul curcii……..cum naiba, astia nu s-au gandit sa il mai tina in inchisoare atunci iar dupa ce l-au eliberat il mai cauta sa ii spuna ca mai are de executat pedeapsa? Pai cand i-au dat drumul anticipat la ce naiba au analizat?