Friday , July 19 2024

Serviciile funerare, probabil cea mai sigura afacere la ora actuala

N firmele de servicii funerare abordeaz\ poten]ialii clien]i, rudele celui decedat, chiar la morga spitalului n antreprenorii de pompe funebre modific\ pre]urile pachetelor de servicii `n func]ie de cererile familiei n chiar dac\ pre]urile la produse [i servicii au mai sc\zut `n ultimii doi ani, pre]ul locurilor de veci a r\mas neschimbat

Dac\ nu e o banc\ sau o farmacie, sigur e un magazin de servicii funerare. At=t de multe [i dese sunt acestea, `nc=t ai impresia ca de pe aproape orice strad\ din ora[ te p=nde[te o coroan\ sau o cruce. Numai `n acest an au fost `nfiin]ate `n jude]ul Suceava peste 80 de asemenea firme, unele cu multiple depozite de prezentare [i desfacere, care au luat locul magazinelor de alimente sau [i-au g\sit spa]ii `n apartamentele de bloc. Locuitorii municipiului se pl=ng de faptul c\ aceste magazine ofer\ o imagine sinistr\ zonelor `n care sunt amplasate, unii dintre ei spun=nd c\ va veni o vreme `n care trec\torii vor fi nevoi]i chiar s\ ocoleasc\ sicriele expuse pe trotuare.
~n cazul `n care ai parte de un eveniment trist [i esti nevoit s\ apelezi la serviciile unei firme de profil, trebuie s\ fii preg\tit s\ ]i se fac\ o ofert\ dup\ modul `n care e[ti `mbr\cat. Firmele de servicii funerare cresc [i scad pre]urile `n func]ie de client. Dac\ iei un sicriu mai scump, unele firme `]i ofer\ [i ceva `n plus, o coroan\ sau ni[te lum=n\ri, `n func]ie de ce au pe stoc [i nu se prea vinde.
La cimitirul Pacea, cel mai mare cimitir al Sucevei po]i avea parte de acela[i tratament. „Noi nu avem o list\ de pre]uri, eu nu zic omului c=t s\ dea.” declar\ preotul Gliga, care este v\zut de enoria[i mai degrab\ ca un prestator de servicii dec=t ca un p\rinte spiritual. „Pacea” ofer\ solu]ii [i `ndrumare pentru toate situa]iile si ofer\ o gam\ larg\ de servicii: camere mortuare, pr\znicar, ateliere de lucru unde po]i comanda tot felul de monumente funerare sau lucr\ri `n cimitire, rame, cripte cavouri [i chiar un preot capabil s\ oficieze oric=t de multe slujbe de `nmorm=ntare ar avea.
Administratorii de pompe funebre se pl=ng `ns\ c\ [i pe pia]a serviciilor funerare, afacerile merg prost. Media pachetelor de servicii a sc\zut `n ultimii doi ani la aproape jum\tate de pre] [i oamenii prefer\ produsele mai ieftine. Dac\ la unele firme, un pachet care include sicriu, transportul persoanei decedate, praznicul [i pachetele oferite la sf=r[itul ceremoniei cost\ `n jur de 3.000 lei, la altele ajunge [i la cinci sau chiar 6.000 de lei. Unii antreprenori de pompe funebre s-au orientat [i [i-au creeat rela]ii la morga spitalului jude]ean, de unde persoanele care ajung s\-[i ridice rudele decedate sunt `ndrumate c\tre firmele lor de servicii funerare.
Mul]i suceveni, `ns\, nu-[i permit s\ apeleze la profesioni[ti, ei aleg=nd s\-[i cumpere singuri cele trebuincioase [i apeleaz\ la rude sau cuno[tin]e pentru a g\ti m=ncarea oferit\ la praznic. „Lum=n\rile [i prosoapele sunt destul de ieftine `n bazar [i de colaci po]i da comand\ la o brut\rie ca s\ ie[i mai ieftin” spune Ovidiu Babicioc `n v=rst\ de 58 ani din Suceava.
Comparativ cu perioada de dinainte de criz\, c=nd oamenii cheltuiau `n ne[tire, oamenii cump\ra acum numai strictul necesar [i caut\ cele mai ieftine produse, mul]i nefiind interesa]i de servicii complete din partea firmelor de specialitate. Pre]urile la locurile de veci sunt singurele care au r\mas b\tute `n cuie, chiar dac\ `n jude] s-au alocat noi spa]ii pentru cimitire.
Desi criza economic\ influen]eaz\ puternic [i domeniul serviciilor funerare, viitorul acestor afaceri nu se arat\ deloc `ntunecat. Datele statistice spun c\ rata mortalit\]ii este `n cre[tere `n Rom=nia, ajung=nd la 12,5 decese la mia de locuitori `n primul semestru al acestui an, fa]\ de 11,7 `nregistrate `n anul 2007. (Cezar P|UN)

Vezi si

Haos la nivel global, la companii aeriene, bănci şi mass-media, provocat de o pană informatică a sistemului Microsoft

O pană informatică la sistemul Microsoft la nivel global provoacă probleme la numeroase companii, între …