Friday , December 9 2022

Senatul USV a validat alegerea lui Valentin Popa `n functia de rector. Contestatia lui Burciu a fost respinsa

Comisia desemnat\ de Senatul USV a considerat contesta]ia depus\ de Aurel Burciu `n data de 23 februarie ca fiind tardiv formulat\, ne`ntemeiat\ [i nefondat\ N Senatul USV a validat alegerile [i a transmis Ministerului Educa]iei documenta]ia de confirmare în func]ia de rector a prof. univ. dr. ing. Valentin Popa
Noul Senat din cadrul universit\]ii “{tefan cel Mare” a desemnat `n cursul zilei de mar]i o comisie format\ din cinci membri, patru cadre didactice [i un student, comisie ce a analizat [i a solu]ionat contesta]ia depus\ de Aurel Burciu `n data de 23 februarie. ~n [edin]a Senatului ce a avut loc ieri, contesta]ia formulat\ de prof. univ. dr. Aurel Burciu, privind alegerile pentru func]ia de rector al Universit\]ii “{tefan cel Mare”, a fost apreciat\ ca fiind nefondat\ [i tardiv\, fiind respins\. Ca urmare a solu]ion\rii contesta]iei, Senatul a procedat la validarea alegerilor [i a transmiterii documenta]iei de confirmare în func]ia de rector a prof. univ. dr. ing. Valentin Popa c\tre MECTS.
“În data de 29 februarie a fost aprobat\ Propunerea Comisiei de analiz\ a Contesta]iei nr. 3013/ 23.02.2012 privind “înc\lcarea cadrului legal [i a normelor etice ce au stat la baza procesului electoral pentru alegerea Rectorului în mandatul 2012-2016 la nivelul tuturor universit\]ilor din România, inclusiv care ar fi trebuit s\ fie respectat riguros pentru alegerea Rectorului Universit\]ii „{tefan cel Mare” din Suceava” formulat\ de prof. univ. dr. Aurel Burciu, în sensul respingerii, ca tardiv formulat\, [i pe fondul cauzei, ca neîntemeiat [i nefondat\”, au precizat reprezentan]ii USV.
La o zi de la anun]area rezultatelor alegerilor pentru func]ia de rector, Aurel Burciu a depus la Biroul Electoral un document de 13 pagini prin care contesta `nc\lcarea cadrului legal [i a normelor etice ce au stat la baza procesului electoral din cadrul USV, aduc=ndu-i `n mod repetat o serie de acuze rectorului Adrian Graur pe care l-a `nvinuit de abuz `n serviciu. Burciu l-a acuzat pe Adrian Graur c\ ar fi sprijinit `n mod v\dit un singur candidat, respectiv pe Valentin Popa [i c\ a exercitat presiuni psihologice asupra tuturor membrilor Biroului Electoral Central. Ca urmare a unor serii de aspecte eviden]iate de Aurel Burciu `n contesta]ia sa, acesta l-a acuzat „`n mod public, direct [i explicit pe dl. Adrian Graur de s\v=r[irea infrac]iunii de „abuz `n serviciu, motiv pentru care `mi revine obliga]ia academic\/moral\ de a sesiza imediat organele de cercetare penal\. Dispun de probe [i m\rturii c\ domnia sa a dat dovad\ de abuz `n serviciu `n form\ continu\, pe parcursul a circa o lun\ [i jum\tate, ceea ce a condus la vicierea rezultatului informal al scrutinului din data de 17 februarie prin fapte precum: dispunere, comandare, solicitare, exercitare presiune, interpretare tenden]ioas\ a legii, utilizare infrastructur\ USV, demonstrare de pozi]ii „de for]\”, intimidare electori, manipulare direct\ [i prin interpu[i”, se arat\ `n textul contesta]iei lui Burciu.
Finalizarea raportului privind alegerile structurilor de conducere [i alegerea rectorului [i transmiterea acestui raport la Ministerul Educa]iei, Cercet\rii, Tineretului [i Sportului în vederea confirm\rii rectorului desemnat în urma alegerilor reprezint\ ultima procedur\ a alegerilor USV.
N Diferen]\ de 19 voturi `ntre cei doi contracandida]i
Rezultatele oficiale ale scrutinului desf\[urat vineri la Universitatea “{tefan cel Mare”, alegeri ce au avut drept miz\ desemnarea celui care va prelua [efia USV l-au desemnat drept c=[tig\tor pe prof. univ. dr. Ing. Valentin Popa, [eful catedrei de Calculatoare [i Automatiz\ri din cadrul Facult\]ii de Inginerie Electric\ [i {tiin]a Calculatoarelor. Scorul a fost unul foarte str=ns, Popa reu[ind s\ ob]in\ cu 19 voturi mai mult dec=t contracandidatul s\u, Aurel Burciu. 183 dintre voturile electorilor au fost `n favoarea lui Popa `n timp ce 163 dintre universitarii suceveni au ales s\ pun\ [tampila pe numele lui Burciu. O situa]ie sintetic\ prezentat\ de reprezentan]ii USV privind prezen]a la urne [i num\rul de voturi valabil exprimate relev\ faptul c\ din cei 381 de electori, s-au prezentat pentru a-[i exercita dreptul la vot 353 dintre ace[tia. Opt buletine de vot au fost anulate iar 345 au fost declarate valabile. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Bărbat găsit mort într-o casă cuprinsă de flăcări, la Voievodeasa

Vineri dimineață a izbucnit un incendiu la o casă de locuit din satul Voievodeasa, comuna …