Saturday , April 13 2024

Seful Uniunii Democrate a Ucrainenilor din Romania, urmarit penal pentru o teapa de 700.000 de euro

Dumitru Morhan
N Dumitru Morhan este acuzat c\, `n calitatea sa de manager al unei firme de construc]ii, a ]epuit o firm\ de leasing cu aproape 700.000 de euro [i a `nregistrat cheltuieli fictive de peste 10.000 de lei n practic, morhan este acuzat c\ falsific=nd situa]ia financiar\ a societ\]ii, `n martie 2009 a luat `n leasing de la o firm\ din Bucure[ti opt autovehicule – cinci autobasculante, un excavator, un înc\rc\tor frontal [i un picon n Morhan a refuzat s\ restituie cele opt autovehicule dup\ ce societatea de leasing a reziliat contractele, produc=nd un prejudiciu `n sum\ de 680.000 de euro n
Miercuri, la propunerea Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean (IPJ) Suceava, Parchetul de pe lâng\ Judec\toria Suceava a confirmat începerea urm\ririi penale fa]\ de Dumitru Morhan pentru comiterea infrac]iunilor de „în[el\ciune”, „uz de fals” [i „evaziune fiscal\”. Dumitru Morhan are 51 ani, domiciliul `n municipiul Suceava [i este pre[edintele Uniunii Democrate a Ucrainenilor din Rom=nia (UDUR). De asemenea, el are ac]iuni la mai multe firme [i activeaz\ de mai mult timp `n domeniul afacerilor, `ndeosebi cele legate de sectorul de construc]ii [i exploat\ri de balast.
În sarcina lui Dumitru Morhan s-a re]inut c\, în calitate de manager general al SC IRINEST COM PROD SRL Mili[\u]i, av=nd punct de lucru `n satul Slobozia Sucevei, din comuna Gr\nice[ti, a folosit mai multe documente contabile ale societ\]ii pentru perioada 2007 – 2008, „cunoscând c\ reflect\ o alt\ situa]ie financiar\ a societ\]ii, mult superioar\ fa]\ de realitate, în vederea încheierii a trei contracte de leasing financiar cu o societate de profil din Bucure[ti, în luna martie 2009, având ca obiect opt autovehicule – cinci autobasculante, un excavator, un înc\rc\tor frontal [i un picon. Dumitru Morhan a refuzat s\ restituie cele opt autovehicule dup\ ce societatea de leasing a reziliat contractele, produc=nd un prejudiciu `n sum\ de 680.000 de euro”. IPJ Suceava a mai precizat c\, `n anul 2008, b\rbatul a `nregistrat `n contabilitatea societ\]ii cheltuieli fictive, produc=nd un prejudiciu bugetului de stat `n sum\ de 11.068 lei iar, dup\ definitivarea cercet\rilor, dosarul va fi solu]ionat procedural.
Nu este `ns\ singurul dosar penal f\cut de autorit\]i lui Dumitru Morhan [i fa]\ de care s-a dispus `nceperea urm\ririi penale sau a fost trimis `n judecat\. Spre exemplu, Dumitru Morhan a fost trimis `n judecat\ de procurorii Parchetului de pe l=ng\ Tribunalul Suceava pentru s\v=r[irea a dou\ infrac]iuni de fals `n `nscrisuri sub semn\tur\ privat\ [i dou\ infrac]iuni de tentativ\ la `n[el\ciune, risc=nd pentru fiecare din infrac]iuni pedepse de la doi la 12 ani. Procurorii Parchetului de pe l=ng\ Tribunalul Suceava au finalizat rechizitoriul `n dosarul privind asa-zisele `mprumuturi de ordinul zecilor de mii de euro pe care Dumitru Morhan le-ar fi oferit defunctului pre[edinte al Uniunii Ucrainenilor din Rom=nia (UUR), {tefan Tcaciuc. Anchetatorii au stabilit c\ Dumitru Morhan a utilizat pentru confec]ionarea actelor fictive de `mprumut h=rtii cu antetul UUR, [tampila Uniunii [i semn\tura lui {tefan Tcaciuc, pe care le ob]inuse `n alb, `n campania electoral\ din anul 2000. Mai mult, au fost sesizate neconcordan]e grave pe care Dumitru Morhan nu le-a avut `n vedere. Astfel, el nu avea cum s\ [tie, de exemplu, c\ num\rul de telefon de pe a[a-zisul contract de `mprumut `ncheiat cu UUR `n 2003 fusese schimbat `nc\ din anul 2001. ~n fa]a anchetatorilor, p=n\ [i martorii determina]i de Dumitru Morhan s\ jure [i s\ spun\ `n fa]a instan]ei c\ au fost de fa]\ la `nt=lnirea dintre Dumitru Morhan [i {tefan Tcaciuc, c=nd acesta a `mprumutat banii, [i-au retras declara]iile. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Marcel Ciolacu: Valul de schimbare în Suceava a pornit

Preşedintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, şi-a exprimat, vineri, convingerea că partidul pe care …