Tuesday , January 31 2023

Seful Politiei Rutiere Suceava, suparat pe sirenele ambulantelor

N comisarul Liviu Sfichi, [eful Serviciului Rutier Suceava, se arat\ deranjat de [oferii de ambulan]\ care abuzeaz\ de dot\rile autospecialelor n o aten]ie deosebit\ va fi acordat\ `n acest an, de poli]i[tii rutieri, autoturismelor `nmatriculate `n Bulgaria [i `n alte ]\ri ale UE

Poli]i[tii din cadrul Serviciului Rutier Suceava au `nregistrat `n anul 2010, 848 de infrac]iuni comise la regimul rutier, pentru care au fost re]inute 390 de permise pentru o perioad\ de 90 zile [i au fost anulate prin hot\r=ri judec\tore[ti, alte 363 permise de conducere.
Alcoolul la volan a fost `n anul 2010, una din cele mai des `nt=lnite infrac]iuni pe drumurile publice din jude]ul Suceava, un num\r de 364 persoane fiind depistate de poli]i[ti `n timp ce conduceau un autovehicul, cu o concentra]ie alcoolic\ `n s=nge mai mare dec=t 0,80 mg/l, ceea ce denot\ faptul c\ poli]i[tii rutieri au oprit c=te un [ofer b\ut `n fiecare zi din an.
“Am constatat in aceast\ perioad\ scurt\ de timp de c=nd sunt [eful Serviciului Rutier din cadrul Poli]iei municipiului Suceava, c\ majoritatea celor care comit abateri de la regimul rutier sunt persoane tinere, cu v=rste cuprinse `ntre 18 [i 30 de ani care dau dovad\ de total\ incon[tien]\ `n momentul `n care se urc\ la volan, f\c=nd exces de vitez\ [i av=nd o conduit\ agresiv\, risc=nd astfel via]a celorlal]i participan]i la trafic” a declarat comisarul Liviu Sfichi, [eful Serviciului Poli]iei Rutiere Suceava. Acesta s-a ar\tat bucuros [i a ]inut s\ salute deciziile luate de magistra]ii tuturor instan]elor de judecat\ sucevene din R\d\u]i, C=mpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, F\lticeni [i Suceava care spre sf=r[itul anului 2010 au pronun]at hot\r=ri definitive [i irevocabile de condamnare a persoanelor care au fost depistate `n trafic conduc=nd sub influen]a b\uturilor alcoolice.
La `nceput de an, comisarul Liviu Sfichi a punctat c=teva din obiectivele pe care [i le-a propus pentru urm\toarea perioad\, enun]=nd c\ `n trafic, o aten]ie deosebit\ va fi acordat\ autoturismelor `nmatriculate `n alte ]\ri din spa]iul Uniunii Europene [i a celor `nscrise `n Bulgaria, despre care sunt informa]ii c\ adev\ra]ii proprietari nu mai au asigur\rile obligatorii valabile pentru accidente produse ter]ilor iar o parte din aceste autoturisme fiind chiar radiate din Bulgaria, `n unele cazuri f\r\ ca a[a zisul “utilizator” din Rom=nia s\ aib\ cuno[tin]\ de acest lucru.
Un alt subiect pe care comisarul Liviu Sfichi l-a discutat, a fost comportamentul unor [oferi de ambulan]\ care deseori fac abuz de dot\rile speciale acustice [i luminoase, pe parcursul deplas\rilor care nu impun folosirea acestora. Comisarul a ar\tat c\ [oferii care efectueaz\ transporturi cu caracter prioritar, trebuie s\ ias\ pe poarta Serviciului de Ambulan]\ cu sistemele de avertizare pornite [i s\ se `ntoarc\ `n acela[i mod [i nu s\ le porneasc\ pe parcursul traseului.
Comisarul Liviu Sfichi, s-a mai ar\tat deranjat [i de atitudinea arogant\ [i uneori chiar violent\ a participan]ilor la trafic `n momentul `n care sunt opri]i de un agent de poli]ie rutier\, aceasta fiind o caracteristic\ a tinerilor, dar [i a cet\]enilor rom=ni care lucreaz\ `n str\in\tate. {eful Poli]iei Rutiere a f\cut cunoscut faptul c\ agen]ii din cadrul Serviciului Rutier sunt instrui]i periodic s\ adopte un comportament [i un limbaj civilizat, calm [i respectuos, indiferent dac\ sunt sau nu provoca]i s\ poarte discu]ii `n contradictoriu cu [oferii pe care `i opresc `n trafic. (Cezar P|UN)

Vezi si

Februarie începe cu o oprire de apă la Rădăuți

În data de 1 februarie începând cu ora 08.00 în zona Şcolii gimnaziale „Ion Pintilie” …

No comments

  1. politia rutiera poate face regula cu maxi taxi de mihoveni sau nu vrea?bilete nu,cate 45 de oameni pe 16 locuri da,cine ia spaga pentru nebunia din masina de mihoveni?daca nu se face ceva in acest sens vom fi obligati sa apelam la organe cu grade mai mari. rusine.

  2. alucai sorin niculai

    buna la toti ar trebui ,pentru alcoool o amenda de cel putin 10000lei si retinerea permisului de conducere pe 5 sau 10 ani .va multumesc din inima sorin barcelona zis cosasu