Friday , December 8 2023

Seful Inspectoratului Scolar cere directorilor de scoli sa fie prudenti in relatia cu ONG-urile

N „~[i urm\resc propriul interes. V-a[ ruga s\ fi]i mai aten]i c=nd semna]i vreun parteneriat”, le-a cerut Petru Carcalete directorilor unit\]ilor de `nv\]\m=nt sucevene, spun=nd c\, `n realitate, sunt multe funda]ii care nu [tiu ce se `nt=mpl\ `n sistemul educa]ional [i care sunt problemele de fond
Inspectorul [colar general al jude]ului Suceava, Petru Carcalete, nu este de acord cu multe dintre colabor\rile `ntre unit\]ile de `nv\]\m=nt sucevene [i unele funda]ii sau asocia]ii care deruleaz\ diverse programe sau proiecte `n sistemul de `nv\]\m=nt. De aceea, Petru Carcalete le-a cerut directorilor [colilor [i liceeelor sucevene, prezen]i la ultima [edin]\ referitoare la raportul privind starea `nv\]\m=ntului la nivelul jude]ului Suceava `n anul [colar 2009 – 2010, s\ fie mai aten]i, pruden]i [i selectivi atunci c=nd li se propun tot felul de parteneriate cu un ONG sau altul. „Sunt ONG-uri care nu [tiu ce se `nt=mpl\ `n `nv\]\m=ntul rom=nesc, dar ne dau nou\ teme. ~[i urm\resc doar propriul interes [i de aceea v-a[ ruga s\ fi]i mai aten]i c=nd semna]i un parteneriat”, le-a spus Petru Carcalete directorilor de [coli.
Pe de alt\ parte, [eful I{J Suceava le-a cerut directorilor s\ fie mai aten]i [i atunci c=nd vor s\ desf\[oare unele ac]iuni la care caut\ s\ atrag\ inspectoratul ca [i partener. Petru Carcalete s-a referit `ndeosebi la activit\]ile desf\[urate de unele unit\]i de `nv\]\m=nt `n afara [colii, spun=nd c\ nu [i-ar dori ca I{J Suceava s\ fie trecut ca partener la astfel de ac]iuni. (D.P.)

Vezi si

Flutur: Am semnat Autorizația de construire a reţelei  de gaze naturale pentru asocierea Boroaia – Fântâna Mare – Bogdănești

Președintele Consiliului Județean Suceava a explicat că este vorba despre un proiect în valoare de …