Saturday , March 2 2024

Seful Diviziei Investitii al Erste Bank a vizionat locurile din judetul Suceava unde pot sa fie incheiate parteneriate cu autoritatile locale

„Peste trei – patru s\pt\m=ni, un board l\rgit al b\ncii urmeaz\ s\ vin\ din nou la Suceava ca s\ analizeze fiecare proiect `n parte”, a declarat pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur n unul din proiectele prezentate este cel de modernizare a E 85 de la Siret la Roman, iar printre solu]iile avute `n vedere fiind [i construirea `n parteneriat public – privat a unei autostr\zi n printre celelalte zone vizitate se num\r\ aeroportul de la Salcea, Spitalul Jude]ean de Urgen]\ [i complexul turistic de la Arini[
{eful Diviziei Investi]ii al Erste Bank, Werner Weiss Raabl, a vizionat, `n cursul zilei de ieri, mai multe oportunit\]i de investi]ii `n parteneriat cu autorit\]i din jude]ul Suceava, `n special `n infrastructur\. „Peste trei – patru s\pt\m=ni, un board l\rgit al b\ncii urmeaz\ s\ vin\ din nou la Suceava ca s\ analizeze fiecare proiect `n parte”, a declarat pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur. Potrivit acestuia, [eful Diviziei Investi]ii al Erste Bank, Werner Weiss Raabl, a sosit `n Suceava `mpreun\ cu doi speciali[ti pe probleme tehnice din acest grup, dup\ care au vizionat mai multe oportunit\]i de investi]ii `n jude] `n colaborare cu autorit\]i sucevene.
Una dintre oportunit\]ile de investi]ii este un viitor parteneriat public – privat pentru dezvoltarea Spitalului Jude]ean de Urgen]\ „Sf=ntul Ioan cel Nou” Suceava, prin modernizarea unor sec]ii [i investi]ii `n laboratoare, dar [i colabor\ri cu alte spitale din jude]. Delega]ia de la Erste Bank a vizitat apoi Complexul turistic Arini[ situat l=ng\ Vorone] [i unde, conform celor spuse de pre[edintele CJ Suceava, s-a discutat cu privire la oportunitatea unei colabor\ri cu Prim\ria ora[ului Gura Humorului privind regularizarea r=ului Moldova, a construc]iei unei minihidrocentrale (MHC) [i amenajarea malurilor r=ului Moldova pentru agrement. Pe de alt\ parte, Gheorghe Flutur a mai spus c\ s-a discutat posibilitatea realiz\rii de investi]ii `n construc]ia de MHC-uri pe r=urile Bistri]a, Moldova [i Suceava sau pe unii afluen]i ai acestor cursuri de ap\.
El a ar\tat c\ printre proiectele discutate au fost cele privind turismul cultural, religios [i rural pentru persoane de v=rsta a treia.
Autorit\]ile sucevene au prezentat [i oportunit\]ile de investi]ii `n infrastructura rutier\ `n ceea ce prive[te modernizarea drumului european E 85 pe distan]a dintre municipiul Roman [i ora[ul Siret, propun=nd construc]ia unei autostr\zi, dar [i modernizarea drumurilor jude]ene care leag\ ora[ul Frasin de ora[ul Bro[teni prin pasul Puzdra, drum care face leg\tura `ntre valea r=ului Moldova [i valea r=ului Bistri]a. Un alt drum care s-a avut `n vedere este cel care face leg\tura dintre Suceava [i Ia[i, accentul `n discu]ii pun=ndu-se mai mult pe tronsonul din zona localit\]ii ie[ene Lespezi, situat\ la c=]iva kilometri distan]\ de ora[ul sucevean Dolhasca. Un interes din partea autorit\]ilor sucevene s-a manifestat [i cu privire la drumul jude]ean din zona Co[na.
Potrivit lui Gheorghe Flutur, reprezentantului Erste Bank i s-au prezentat [i oportunit\]i de investi]ii `n zona Aeroportului Suceava `n vederea modernizarea acestuia, dar [i a Centrului Economic Bucovina din apropiere ce poate fi folosit de partenerii de afaceri din re]eaua acestui grup. (Dan PRICOPE)

Vezi si

La Zvoriștea se va construi un pod nou, pe DN 29A, pe drumul spre Dorohoi

Peste Siret, la Zvoriștea un pod nou se va construi în locul celui existent actualmente …