Saturday , December 3 2022

Sef nou la Termica SA

N „pentru societatea Termica sunt dou\ provoc\ri majore: asigurarea `n urm\torii ani, `n condi]ii de eficien]\, a furniz\rii energiei termice c\tre popula]ia Sucevei [i sprijinirea proiectelor de construire a unui CET nou, dar [i de continuare a demersurilor de modernizare a actualului CET”, ne-a declarat Silviu Gem\nari, noul director general al SC Termica SA Suceava n fostul director general, Constantin Pl\cint\, este cel care se va ocupa de proiectul construirii unui nou CET [i spune c\ sunt [anse mari ca `n prima parte a lunii aprilie s\ fie semnat contractul cu Prim\ria, iar din var\ s\ demareze lucr\rile care ar trebui finalizate `n doi ani n colaborarea cu Prim\ria Suceava reprezint\ [i pentru noul director general al Termica un reper `n ce prive[te solu]iile ce se vor impune, mai ales `n viitorul apropiat, cu privire la schema de func]ionare n directorul de marketing Doina Oic\ a precizat c\ aceast\ decizie va fi luat\, cel mai probabil, `n luna mai [i va ]ine cont `ndeosebi de schemele de bonusare pe care societatea le poate primi de la nivel central [i de evolu]ia pre]urilor la combustibilii utiliza]i pentru producerea energiei temice

Perspectiva construirii unei nou centrale electrice de termoficare (CET) pentru asigurarea necesarului de energie termic\ `n urm\toarele decenii `n municipiul Suceava prinde tot mai mult contur. Constantin Pl\cint\, cel care a fost p=n\ luni director general al SC Termica SA Suceava, sus]ine c\ exist\ [anse mari ca noul contract `n vederea construirii unui CET nou s\ fie semnat de firma ADREM Invest [i de Prim\ria municipiului Suceava `n prima parte a lunii aprilie. De altfel, Constantin Pl\cint\ va fi cel care va coordona lucr\rile la noul CET, motiv pentru care a fost necesar\ schimbarea sa din func]ia de director la actuala societate de termoficare a ora[ului, cea care de]ine un CET ce func]ioneaz\ pe c\rbune [i `nc\ o central\ termic\ (CT2) `n zona industrial\ Burdujeni care func]ioneaz\ pe p\cur\ [i gaz metan.
Astfel, `n [edin]a de luni, membrii Adun\rii Generale a Ac]ionarilor (AGA) de la SC Termica SA Suceava au hot\r=t ca `n func]ia de pre[edinte al Consiliului de Administra]ie a societ\]ii s\ fie numit Silviu Gem\nari, cel ce a fost timp de nou\ ani director tehnic de produc]ie la CET. ~n consecin]\, `n [edin]a de luni a CA, s-a hot\r=t ca noul pre[edinte al acestei structuri s\ `l `nlocuiasc\ pe Constantin Pl\cint\ [i `n func]ia de director general al societ\]ii. Constantin Pl\cint\ urmeaz\ s\ r\m=n\ `ntr-o func]ie de consiliere p=n\ la data de 1 aprilie a.c.
„Am trecut `ntr-o zon\ de consiliere [i de rpedare efectiv\ a atribu]iilor p=n\ la data de 1 aprilie. Apoi voi merge la ADREM pentru a coordona lucr\rile la noul CET. Am convenit s\ r\m=n `n fucn]ia de director general al SC Termica p=n\ la ie[irea din iarn\. ~ntre timp, s-au clarificat tot mai multe lucruri. Pot s\ spun c\ la ora actual\ promovarea contractului ce va sta la baza construirii unui nou CET se afl\ `n stadiu final [i estimez c\ va fi semnat dup\ data de 1 aprilie”, ne-a declarat Constantin Pl\cint\.
Cel care va conduce destinele societ\]ii sucevene de termoficare `n urm\torii doi, cel mult trei ani p=n\ la data la care ar trebui finalizat noul CET, Silviu Gem\nari, sus]ine c\ `n continuare va colabora cu ceilal]i membri din conducerea Termica, a[a cum a fost [i p=n\ acum. „Sunt convins c\ nu va fi nicio problem\, av=nd `n vedere c\ [i p=n\ acum a fost o conducere de echip\ [i c\ [i de acum `ncolo va r\m=ne o conducere de echip\. Voi lua, probabil, `n perioada urm\toare o decizie cu privire la persoana care ar putea s\ fie director tehnic la CET”, ne-a declarat, ieri, directorul general Silviu Gem\nari. El a ad\ugat c\ strategia de termoficare va trebui s\ fie implementat\ `n continuare `n contextul `n care accentul va fi pus tot pe sistemul centralizat de furnizare a energiei termice [i a dat asigur\ri c\ se va colabora cu to]i factorii implica]i `n dezvoltarea proiectelor at=t pe sectorul de termoficare, c=t [i cu privire la proiectele legate de capacit\]ile de produc]ie ale energiei termice [i electrice.
N Doina Oic\: „Investi]ia `ntr-o nou\ central\ de cogenerare de `nalt\ eficien]\ este o mare oportunitate pentru Suceava”
De altfel, aceasta include [i o colaborare cu cei de la societatea ADREM Invest [i, implicit, fostul director general Constantin Pl\cint\ ale c\rui birouri vor fi, cel pu]in `n primele luni, tot `n cl\direa unde se afl\ sediul [i la ora actual\ sediul administrativ al SC Termica SA Suceava. „Vom colabora `n continuare. Scopul e [i cel de sus]inere a proiectului pentru construirea noului CET. Colectivul de conducere de la SC Termica este unul profesionist [i a sus]inut acest proiect. {tim ceea ce avem de f\cut [i vom colabora, ca de altfel [i p=n\ acum, cu domnul primar Ion Lungu `n sensul g\sirii celor mai bune solu]ii tehnice [i financiare. De fapt, pentru societatea Termica sunt dou\ provoc\ri majore `n perioada care va urma: asigurarea `n urm\torii ani, `n condi]ii de eficien]\, a furniz\rii energiei termice c\tre popula]ia Sucevei [i sprijinirea proiectelor de construire a unui CET nou, dar [i de continuare a demersurilor de modernizare a actualului CET”, ne-a declarat Silviu Gem\nari.
Un numitor comun `n ce prive[te viziunea de lucru a actualei [i fostei conduceri este cel privind demersurile pentru construirea noului CET, func]ionarea la parametri optimi a actualelor capacit\]i de producere a energiei termice, dar [i modernizarea CET-ului actual, o provocare foarte mare `n contextul economic actual. „Investi]ia `ntr-o nou\ central\ de cogenerare de `nalt\ eficien]\ este o mare oportunitate pentru Suceava [i vor fi create condi]ii favorabile livr\rii energiei termice la un pre] atractiv”, ne-a declarat Doina Oic\, directorul de marketing al SC Termica SA Suceava.
„Proiectul noului CET cuprinde dou\ entit\]i care vor putea acoperi curba de sarcin\ necesar\ aliment\rii cu energie termic\ a municipiului Suceava. Prima dintre aceste entit\]i – grupuri de capacit\]i de produc]ie – va fun]iona pe biomas\ iar cea de-a doua va func]iona pe gaz metan. Aceste dou\ capacit\]i de producere a energiei termice [i electrice `n cogenerare de `nalt\ eficien]\ vor func]iona `mpreun\, optimiz=nd costurile de produc]ie astfel `nc=t s\ poat\ fi ob]inut cel mai mic pre] la gardul CET-ului, pre] care a fost asumat prin procedura de licita]ie”, a declarat Constantin Pl\cint\.
N Deocamdat\, doar Constantin Pl\cint\ a plecat de la Termica pentru a contribui la realizarea unui nou CET al Sucevei
Pre]ul de producere asumat de ADREM Invest este de 116 lei f\r\ TVA pentru o gigacalorie, `n condi]iile `n care, dup\ cum a spus Constantin Pl\cint\, pre]ul mediu la gardul actualului CET este de 207 lei pe gigacalorie, la care se adaug\ [i costurile cu transportul [i distribu]ia de energie termic\ `n Suceava. La ora actual\, pre]ul total de produc]ie, transport [i distribu]ie trece de 300 de lei pe gigacalorie, `n condi]iile `n care popula]ia pl\te[te doar 185 de lei, cu tot cu TVA, pe gigacalorie. Asta `nseamn\ c\ diferen]ele trebuie subven]ionate iar p=n\ `n anii trecu]i acestea erau acoperite din v=nzarea de energie electric\ `n sistemul na]ional, din subven]ii de la bugetul de stat [i abia `n al treilea r=nd din subven]ii de la bugetul local. Cantitatea de energie electric\ a fost diminuat\ cu mai bine de 50%, prin urmare veniturile au sc\zut sim]itor, subven]iile de la bugetul de stat au fost eliminate iar formulele auxialiare de acordare a diverselor ajutoare sunt [i acestea dificil de ob]inut iar bugetul local, dup\ cum a recunoscut [i primarul Ion Lungu, nu poate s\ suporte `ntreaga diferen]\ de pre]. Prin urmare, varianta unui nou CET mai eficient [i dimensionat pe capacitatea actual\ a ora[ului a fost luat\ `n calcul tot mai mult.
~n condi]ii de criz\, g\sirea unui investitor a fost destul de greu a fost dificil\. Cu c=teva luni `n urm\, firma bucure[tean\ ADREM Invest a f\cut o ofert\ [i astfel a `nceput demersul pentru construirea noii centrale electrice de termoficare. Potrivit celor spuse de Constnatin Pl\cint\, noul CET se va construi `ntr-un interval de doi ani, lucr\rile fiind estimate a demara din var\. Astfel, de la data semn\rii  contractului urmeaz\ parcurgerea formalit\]ilor necesare pentru autorizarea construc]iei, estimate a se finaliza p=n\ la var\. Dac\ lucrurile decurg a[a cum s-a planificat, atunci este posibil, dup\ cum a spus Constantin Pl\cint\, ca o parte din instala]iile de la noul CET s\ fie finalizate [i puse `n func]iune chiar din iarna 2012 – 2013.
Pe de alt\ parte, `nc\ nu exist\ o g=ndire 100% exact\ cu privire la num\rul final al personalului ce va deservi viitorul CET. Completarea echipei de lucru se va face `n mod treptat, `n func]ie de activit\]ile ce vor fi `ncepute. Pentru acest moment, `n afar\ de Constantin Pl\cint\ nu mai pleac\ nimeni de la Termica, dar este posibil ca pe viitor s\ fie angaja]i speciali[ti de la societatea de termoficare sucevean\, lucru recunoscut de fostul director general.
N Silviu Gem\nari: „Centralele de apartament nu constituie o solu]ie”

Silviu Gemanari, noul director general al SC Termica SA Suceava
De altfel, noul director general Silviu Gem\nari sus]ine c\ noul proiect nu trebuie s\ sperie pe nimeni [i c\ termoficarea centralizat\ r\m=ne solu]ia de viitor pentru Suceava, indiferent de criticile care ar putea s\ vin\ dintr-o parte sau alta. „Centralele de apartament nu constituie o solu]ie”, a declarat Silviu Gem\nari. De altfel, opinia sa este similar\ cu cea a fostului director general al SC Termica SA Suceava. Constantin Pl\cint\ a sus de mai multe ori c\ `n blocurile de locuin]e nu este o solu]ie de viitor montarea de centrale termice. „P=n\ la punerea `n func]iune a noului CET, consumatorii vor fi alimenta]i din actualele instala]ii de termoficare care asigur\ o satisfacere integral\ a cererii de c\ldur\ a ora[ului, indiferent de decizia care va fi luat\ cu privire la schema de func]ionare a societ\]ii Termica `n urm\torii doi ani. Din absolut toate datele pe care le de]in, exist\ o siguran]\ maxim\ asupra faptului c\ sistemul centralizat va func]iona bine [i `n urm\torii doi ani c=t [i dup\ aceast\ perioad\, c=nd se estimeaz\ c\ va fi pus `n func]iune noul CET. De aceea, sistemul cenrtalizat de termoficare r\m=ne `n continuare cea mai bun\ op]iune pentru consumatorii individuali, at=t `n urm\torii doi ani, c=t [i dup\ ce va fi dat `n folosin]\ noul CET”, a declarat Constantin Pl\cint\.
Directorul de marketing al societ\]ii, Doina Oic\, sus]ine c\ nu este oportun ca `n perioada urm\toare s\ fie o tendin]\ masiv\ de debran[are [i de montare de centrale de apartament. At=t Doina Oic\, dar [i Constantin Pl\cint\ au atras aten]ia asupra unor iminente cre[teri ale pre]ului la gaz metan, foarte greu de suportat de c\tre popula]ie. „Tendin]a pe pia]a na]ional\ [i mondial\ este cea de `ncurajare [i de extindere a producerii de energie termic\ [i electric\ `n sistem de cogenerare de `nalt\ eficien]\ cu aliniere la condi]iile de mediu impuse de UE, cum este cazul la noul CET. Cogenerarea de `nalt\ eficien]\ asociat\ cu sistemul centralizat de termoficare este solu]ia optim\ pentru limitarea emisiilor poluante. Variantele alternative de `nc\lzire individual\ reprezint\ costuri suplimentare pentru popula]ie, dar [i factori poluan]i importan]i”, ne-a declarat Doina Oic\.
N O decizie privind schema de func]ionare pentru acest an a societ\]ii Termica a fost am=nat\ p=n\ `n luna mai sau chiar iunie
C=t prive[te personalul actual din CET, o decizie final\ `nc\ nu s-a luat. De altfel, cu privire la varianta avansat\ de primarul Ion Lungu privind renun]area de la iarna urm\toare la actualul CET `n favoarea CT 2 `nc\ sunt o serie de discu]ii. Cei din fosta [i actuala conducere a societ\]ii Termica spun c\ CT 2 poate face fa]\ cu brio unei ierni cum a fost aceasta, `ntruc=t moderniz\rile f\cute `n ultima vreme au f\cut ca la aceasta s\ poat\ fi produs\ o cantitate de energie termic\ de peste dou\ ori mai mare dec=t a fost cosumul `nregistrat `n iarna 2010 – 2011. Pe de lat\ parte, un prim motiv pentru care `nc\ nu s-a luat o hot\r=re este legat de trecerea de perioada grea din acest sezon rece 2010 – 2011 `n actuala formul\ care include [i CET-ul `ntruc=t era `nc\ posibil\ ob]inerea unor venituri [i din v=nzarea de energie electric\. Alt motiv `l constituie, dup\ cum sus]ine at=t actualul, c=t [i fostul director general, un r\gaz de timp `n care s\ poat\ fi luate `n calcul [i alte aspecte ce pot afecta `n mod direct sau indirect buna func]ionare a societ\]ii. Potrivit Doinei Oic\, `n ceea ce prive[te num\rul de persoane care va mai lucra `n urm\torii doi ani la Termica nu va fi luat\ o decizie mai devreme de luna mai [i decizia care se va lua va ]ine cont `ndeosebi de schemele de bonusare pe care societatea le poate primi de la nivel central [i de evolu]ia pre]urilor la combustibilii utiliza]i pentru producerea energiei temice. Silviu Gem\nari [i Constantin Pl\cint\ au `n vedere chiar [i luna iunie ca fiind perioada posibil\ p=n\ la care se va lua o decizie. Ei au explicat c\ este vorba de calcule ce se vor face ]in=nd cont de evolu]ia reglement\rilor privind contractele de v=nzare a energiei electrice, sprijinul acordat de reglementator (ANRE) pentru producerea `n cogenerare la actualul CET a energiei termice [i electrice, evolu]ia pre]ului la gaz [i c\rbune, asigurarea finan]\rii pentru `ntocmirea stocului de combustibil. Totodat\, Silviu Gem\nari a men]ionat [i strategia pentru g\sirea unui investitor la actualul CET, ar\t=nd c\ demersurile continu\ prin promovarea de studii `n vederea atragerii unui investitor. „~n momentul `n care va fi un interes real pentru o astfel de investi]ie pe care noi ne-o dorim c=t mai cur=nd, atunci noi vom continua demersurile de a o pune `n practic\”, a spus Silviu Gem\nari.
N Constantin Pl\cint\: „Numirea lui Silviu Gem\nari `n func]ia de director general este o op]iune fireasc\”
Noul director general al SC Termica SA Suceava este un bun specialist, cu mult\ experien]\ `n spate. Provine din sistem [i a lucrat de la data la care a terminat studiile superioare [i p=n\ acum la CET, parcurg=nd etapele de preg\tire de care are nevoie cineva pentru a putea face fa]\ cerin]elor pe care le impune func]ia de director general. Absolvent a dou\ facult\]i, Silviu Gem\nari are 45 de ani, este c\s\torit, are un copil, locuie[te `n Gura Humorului, ora[ `n care, de altfel, s-a [i n\scut. ~n anul 1989 a absolvit Facultatea de Energetic\ din cadrul Institutului Politehnic Bucure[ti, fiind angajat prin reparti]ie guvernamental\ la Suceava, fiind de altfel din ultima promo]ie angajat\ pe acest sistem. Interesant este c\ a absolvit aceea[i sec]ie – Energetic\ Nuclear\ – ca [i Constantin Pl\cint\. De altfel, [i parcursul carierei lui Silviu Gem\nari este asem\n\tor din multe privin]e cu cel al lui Constantin Pl\cint\. Astfel, p=n\ `n anul 1991 a fost inginer stagiar la CET. Din 1991 [i p=n\ `n 2002, Silviu Gem\nari a lucrat la dispeceratul din CET, ca de altfel [i Constantin Pl\cint\. ~n acest interval de timp, actualul director general al societ\]ii de termoficare a fost adjunct al dispecerului [ef de tur\ pe CET apoi dispecer [ef de tur\ [i apoi dispecer coordonator peste to]i dispecerii [efi de tur\. ~ntre timp, `n anul 1996 Silviu Gem\nari a absolvit cursurile celei de-a doua facult\]i [i anume cea de matematic\ din cadrul Universit\]ii Bucure[ti. ~n anul 2002, odat\ cu preluarea de la SC Termoelectrica SA la Prim\rie a CET-ului [i a CT2 [i `nfiin]area societ\]ii Termica, se pune o nou\ conducere iar op]iunea lui Constantin Pl\cint\ a fost ca director tehnic al CET s\ fie Silviu Gem\nari. El a fost cel care a r\mas `n aceast\ func]ie p=n\ `n anul 2002, fiind cel care `i ]inea locul lui Constantin Pl\cint\ atunci c=nd acesta era plecat fie `n delega]ie, fie `n concediu. „Numirea lui Silviu Gem\nari `n func]ia de director general este o op]iune fireasc\. Consider c\ este o schimbare potrivit\, o persoan\ competent\ ce cunoa[te sistemul, nu cineva din afar\ care s\ aib\ lacune”, ne-a declarat, ieri, Constantin Pl\cint\ despre succesorul s\u. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Foresta încheie anul cu o deplasare dificilă la Bacău

  “Galben-verzii” joacă pe terenul celei de-a doua clasate sâmbătă, de la ora 14.00 Foresta …

No comments

  1. obedienta la directorii de la cet fata de primar ca a trepadusilor de pe vremea lui ceausescu.ct2 nu poate da caldura iarna.instsalatiile de acolo sunt varza, curg pe toate inchieturile daca se face o proba de presiune serioasa, merg din avarie in avarie, dar daca primarul zice ca-s bune noi de ce sa-l contrazicem?

  2. Dati informatii incomplete. CET-ul functioneaza pe carbune, pacura si gaz. Sunteti duplicitari, care vinzator ar spune ca marfa e proasta. Ar trebui sa impartiti costul la giga si apa calda in doua. Cel dat de CT2 care ajunge pe la 700 lei/ giga si cel dat de CET. Voi rostogoliti pretul enorm de la CT2 la CET faceti o medie si gata. Domnul primar zicea de 360 lei acum cateva zile deci iar va prinde in ofsaid. Nu vad de ce sa merg cu CT2 vara si costurile sa le bag iarna mai ales cand lumea si-a pus boylere vara fiind satula de atitea opriri. Eficienta negativa, ca tot e la moda si cu anvelopa salariala e bine sa le misti cat mai repede, inainte de a trece de masa critica daca tot ai terminat nucleara . CT2 conservat pentru totdeauna, externalizare reparatii si combustibili, servicii de IT si arhivare, trecut la flexibilizarea programelor de lucru, luati model EGGER. Schimba de urgenta injectorii de pacura la cazanele mari si incearca varianta cu lignit. Lumea ar trebui sa fie constienta ca nu se poate altfel si oricum pleaca cu un pumn de bani de acolo. Aviz calaretului, sa-si regleze inaltimea nasului, sa socializeze cu oameni, sa nu-si puna in cap sefii de sectie, si un sfat bun sau rau e intotdeauna binevenit.

  3. Disperarea cu care toate termitele de la Termica indeamna populatia sa nu se debranseze si sa nu-si puna centrala proprie,ma determina sa fac tot posibilul sa-mi pun centrala de apartament.Cu siguranta e cea mai buna solutie,am vazut toti ca schimbarea conductelor a dus la avarii mai multe,ca reparatiile la canalizare au facut ca orasul sa duhneasca a rahat…S-o creada mutu ca va veni un investitor sa-si bage banii si sa va dea gigacaloria cu cat mananca bureti Lungu…Cine investeste vrea amortizare,vrea profit,trebuie sa dea spagi la toti grasunii din administratia locala…