Friday , April 19 2024

Sef nou la Casa de Asigurari de Sanatate

Noul presedinte director general al Casei de Asigurari de Sanatate Suceava, Victor Cristi Bleortu

N dup\ demiterea Cristinei Iord\chel, noul pre[edinte director general al Casei de Asigur\ri de S\n\tate Suceava este Victor Cristi Bleor]u, directorul  executiv economic al CAS Suceava n el va de]ine aceast\ func]ie cu delega]ie, p=n\ la organizarea unui concurs n „vom pune la dispozi]ia organelor abilitate orice informa]ie solicitat\ `n vederea clarific\rii aspectelor sesizate” a declarat noul pre[edinte director general al CAS Suceava

Anun]ul f\cut de ziarul Obiectiv cu o zi `n urm\, privind revocarea din func]ia de pre[edinte director general a CAS Suceava  a doctorului Cristina Iord\chel, a fost confirmat ieri at=t de prefectul Sorin Popescu, c=t [i de reprezentan]ii Casei de Asigur\ri de S\n\tate jude]ene. Mai mult, s-a aflat c\ pre[edintele Casei Na]ionale de Asigur\ri de S\n\tate CNAS) a [i numit un `nlocuitor, `n persoana fostului director executiv economic al institu]iei, Victor Cristi Bleor]u.
Faptul c\ ordinul semnat de pre[edintele CNAS joi, 4 noiembrie a.c. nu a fost f\cut public, a fost pus pe seama faptului c\ acesta a ajuns la Suceava abia vineri dup\ amiaz\. Iar faptul c\ ordinul de numire a lui Cristi Bleor]u `n func]ia r\mas\ vacant\, semnat vineri, 5 noiembrie a.c. de pre[edintele CNAS nu a fost f\cut de asemenea public a fost argumentat chiar de c\tre noul pre[edinte director general prin aceea c\ adresa privin ordinul de numire a venit chiar ieri diminea]\.
Casa de Asigur\ri de S\n\tate Suceava a trimis ieri [i un comunicat de pres\ `n care se arat\ c\ prin adresa nr. 49090 din 05.11.2010 a fost primit Ordinul nr. 783/4.11.2010 al Pre[edintelui CNAS prin care a fost revocat mandatul de Pre[edinte- director general al doctorului Cristina Iord\chel. Conform Ordinului, revocarea este justificat\ de imposibilitatea Cristinei Iord\chel de a-[i exercita mandatul încredin]at de CNAS, fiind în incapacitate temporar\ de munc\ pe o perioad\ mai mare de 60 de zile în anul 2010.
Ulterior, prin  Ordinul Pre[edintelui CNAS nr. 785/5.11.2010, înregistrat la CAS Suceava `n data de 08.11.2010, a fost numit în func]ia de pre[edinte- director general cu delega]ie, pân\ la ocuparea postului prin concurs, economistul Victor Cristi Bleor]u, director executiv economic al CAS Suceava.
Noul pre[edinte director general al Casei de Asigur\ri de S\n\tate sucevene a ar\tat c\ Cristina Iord\chel se afl\ `n concediu medical `nc\ de la sf=r[itul lunii august a acestui an iar s\pt\m=na trecut\ a depus la Cas\ o prelungire a concediului medical, p=n\ pe data de 15 noiembrie. De aceea, el nu se pronun]\ dac\ decizia pre[edintelui CNAS a venit `n urma anchetei penale anun]ate `n pres\, declan[ate pe numele predecesoarei sale ori pur [i simplu s-a pus `n aplicare prevederea con]inut\ `n regulamentul Casei Na]ionale de Asigur\ri de S\n\tate care spune c\ dac\ un pre[edinte director general absenteaz\ pe motive medicale de la serviciu mai mult de 60 de zile, acesta va fi revocat din func]ie. Desigur, acesta din urm\ a fost motivul legal invocat `n ordinul de revocare.
Noul pre[edinte director general al Casei de Asigur\ri de S\n\tate Suceava, Victor Cristi Bleor]u a declarat c\ nu s-a primit p=n\ acum nicio solicitare de informa]ii de la Poli]ie sau de la Parchet `n leg\tur\ cu aspectele semnalate privind activitatea fostului pre[edinte director general. „Noi am informat conducerea CNAS `nc\ din momentul `n care a ap\rut primul articol pe aceast\ tem\. Ei au luat la cuno[tin]\, dar nu ne-au comunicat nimic ca r\spuns. Institu]ia noastr\ este interesat\ ca informa]iile ce privesc asigura]ii, c=t [i furnizorii de servicii medicale s\ fie aduse la cuno[tin]a acestora. De asemenea, vom pune la dispozi]ia organelor abilitate orice informa]ie solicitat\ `n vederea clarific\rii aspectelor sesizate, care privesc Casa de Asigur\ri de S\n\tate Suceava”, a declarat pre[edintele director general al Casei de Asigur\ri de S\n\tate Suceava, Victor Cristi Bleor]u.
N {ase miliarde de lei vechi sco[i din banii contribuabililor cu re]ete falsificate
~n cursul anului 2009, `mpotriva doctorului Cristina Iord\chel, pre[edinte director general a Casei de Asigur\ri de S\n\tate Suceava a fost depus\ o pl=ngere penal\ pentru deturnare de fonduri [i falsificare de acte oficiale,  care a z\cut prin sertare mai bine de un an, la Parchetul de pe l=ng\ Judec\toria Suceava. ~n luna august a acestui an, luna `n care brusc, Cristina Iord\chel a intrat `n concediu medical, sesizarea penal\ a fost scoas\ de la sertar [i pus\ pe masa anchetatorilor. Procurorii Parchetului de pe l=ng\ Judec\toria Suceava au declinat atunci competen]a `n favoarea Parchetului de pe l=ng\ Tribunal, dat\ fiind valoarea mare a prejudiciului invocat `n pl=ngerea penal\. Dosarul a primit aici num\r unic [i a fost direc]ionat c\tre serviciul de Investigare a Fraudelor din Inspectoratul de Poli]ie al Jude]ului Suceava, pentru finalizarea cercet\rilor. Munca este laborioas\ pentru c\ vor trebui s\ fie audiate sute de persoane a c\ror nume se reg\sesc pe re]ete medicale compensate sau gratuite  falsificate [i care ar fi fost folosite pentru ob]inerea de bani consisten]i din bugetul public al  Casei Na]ionale de Asigur\ri de S\n\tate. Procurorii [i poli]i[tii ancheteaz\  posibilitatea ca pre[edintele director general al Casei de Asigur\ri de S\n\tate, Cristina Iord\chel s\ fi falsificat re]ete, beneficiind de bazele de date ale farmaciilor OFICINALIS [i GALENICA, pentru a ob]ine decont\ri din bugetul asigur\rilor de s\n\tate de circa 6 miliarde de lei vechi. Ziarul Obiectiv de Suceava a prezentat a exclusivitate înca de acum mai bine de o luna acest caz, oferind exemple  concrete din care ar rezulta deturnarea de fonduri invocat\, modul în care s-a ac]ionat, dar [i ce cred autorii pl=ngerii penale c\ ar fi f\cut cu banii astfel ob]inu]i doctori]a Cristina Iord\chel, acum aflat\ `n concediu medical prelungit. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Bucură-te de „Egg-straordinary Easter”, la Iulius Mall Suceava!

Poți câștiga un voucher de 1.000 de euro la ABAU – metal decor –, un …