Saturday , October 8 2022

Sediul nou al Primariei orasului Salcea, inaugurat de BunaVestire

investi]ia s-a ridicat la 900.000 de lei doar în ce prive[te cl\direa propriu-zis\, mobilierul fiind ob]inut din sponsoriz\ri, dupa cum a explicat primarul Ilie Lungu, întruc=t legisla]ia este restrictiva în privin]a acestor achizi]ii publice unul din pu]inele obiecte de mobilier vechi adus în noul sediu al Prim\riei este un ceas cu pendula confiscat de comuni[ti de la bunicul primarului Ilie Lungu

Prim\ria ora[ului Salcea s-a mutat în casa nou\. Ieri, la ora 12.00, a avut loc ceremonia oficiala prin care s-a inaugurat noua cl\dire în care va func]iona administra]ia local\. Imobilul este construit în imediata vecin\tate a vechiului sediu al Prim\riei. Noua cl\dire are un aspect modern, este structurata pe trei nivele [i, încep=nd de vineri, va deservi activitatea Prim\riei ora[ului Salcea. La inaugurarea de ieri au participat, în calitate de invita]i, pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur [i primarul municipiului Suceava, Ion Lungu. Primarul ora[ului Salcea, Ilie Lungu, a fost cel care s-a ocupat de modul în care s-au derulat activitatea de inaugurare. Nu au lipsit de la eveniment nici func]ionari, consilieri locali, precum [i [eful Poli]iei ora[ului Salcea.
Dupa t\ierea pamblicii, a urmat vizitarea de c\tre invita]i a înc\perilor din noua Prim\rie a ora[ului, apoi o slujba oficiata de doi preo]i. Ceremonia religioasa de sfin]ire a sediului noii prim\rii a avut loc în sala de [edin]e amenajata la ultimul etaj al cl\dirii.
Investi]ia realizata la Salcea este, dupa cum a spus primarul Ilie Lungu, în valoarea de noua sute de mii de lei. Lucr\rile au fost f\cute de c\tre Petrobel [i au inclus doar construirea propriu zisa a imobilului întruc=t mobilarea [i utilarea acestuia s-a f\cut, în buna m\sur\, din sponsoriz\ri. Ilie Lungu a explicat ca nu s-a putut cump\ra mobila noua întruc=t legisla]ia privind achizi]iile publice a fost foarte restrictiv\. De aceea, în buna m\sura a fost nevoie sa se apeleze la dona]ii [i sponsoriz\ri din partea unor funda]ii sau societ\]i comerciale.
Pe de alta parte, una din pu]inele piese de mobilier aduse în noul sediu este un ceas mare, vechi prev\zut cu o pendula [i despre care primarul Ilie Lungu a povestit ca a apar]inut bunicului s\u, dar apoi a fost confiscat de comuni[ti cu mai bine de jum\tate de secol în urm\. Primarul ora[ului Salcea a spus ca de[i are acte cu care sa dovedeasca faptul ca acest ceas vechi a apar]inut bunicului s\u, nu a vrut sa îl revendice, singura condi]ie fiind aceea ca acest obiect de valoare sa r\m=na la Prim\rie, ca simbol. De altfel, Ilie Lungu a spus ca de c=nd este el primar au venit oameni interesa]i sa cumpere ceasul respectiv, oferind diverse sume de bani, de regula în euro, dar el a refuzat ferm ofertele, fiindca este vorba de un obiect care are [i o valoare sentimental\, nu doar patrimonial\.

Noua Prim\rie a fost finalizata în doi ani [i jum\tate

Ilie Lungu, Gheorghe Flutur si Ion Lungu au inaugurat, ieri, noul sediu al Primariei Salcea
Conform celor spuse de primar, suma de noua sute de mii de lei c=t s-a cheltuit pentru construirea sediului nou al Prim\riei ora[ului Salcea este doar din venituri de la bugetul local [i o astfel de investi]ie s-a justificat din cauza ca în vechiul sediu nu era spa]iu suficient. Dupa cum a explicat primarul, în cl\direa în care Prim\ria a func]ionat mai multa vreme vor func]iona Po[ta, serviciile de ap\, salubrizare [i, peste c=teva luni probabil, un serviciu de eviden]a a popula]iei. De asemenea, o alta înc\pere ar urma sa fie destinata pentru o banca ce va dori sa î[i înfiin]eze o agen]ie proprie în ora[ul Salcea. „Noi aveam p=na acum servicii care func]ionau prin tot felul de cl\diri. Acum vor func]iona serviciul de apa [i canalizare, în alte doua camere din fostul sediu al prim\riei va func]iona un post al Romtelecom iar în partea din spate Po[ta Rom=n\. Cl\direa fostei Prim\rii pare ca este mare, la prima vedere, dar de fapt era destul de restr=nsa în raport cu activitatea pe care o aveam. Avem de înfiin]at [i un birou de eviden]a a popula]iei, mai vrem sa înfiin]\m [i o agen]ie bancara care sa func]ioneze cu chirie la parterul fostei cl\diri a Prim\riei. În condi]iile acestea, birourile care mai r\m=neau erau insuficiente [i de aceea am optat pentru construirea unui nou sediu în care sa func]ioneze doar Prim\ria”, a declarat primarul Ilie Lungu. Suprafa]a desf\[urata a noului sediu al Prim\riei ora[ului Salcea este de 580 de metri p\tra]i iar cl\direa s-a realizat în termen de 30 de luni. Dupa cum a precizat primarul Ilie Lungu, aparatul propriu al administra]iei locale este foarte restr=ns, fiind vorba de numai 13 angaja]i la circa zece mii de locuitori.

Gheorghe Flutur a declarat ca va sus]ine în continuare proiectele Prim\riei ora[ului Salcea
Pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, a ]inut sa felicite pe primar, pe ceilal]i angaja]i ai Prim\riei [i Consiliul Local al ora[ului Salcea pentru ca s-a reu[it ducerea la bun sf=r[it a acestei investi]ii. Potrivit celor spuse de [eful administra]iei jude]ene, în ultimele luni este a doua inaugurare de investi]ie f\cuta din fonduri proprii dupa sta]ia de epurare inaugurata tot cu fonduri de la bugetul local în data de 16 decembrie 2010. De aceea, Gheorghe Flutur a spus ca se are în vedere ca Prim\ria ora[ului Salcea sa primeasca fonduri suplimentare la buget pentru ca a demonstrat ca poate realiza unele lucruri [i f\ra sa stea doar cu m=na întins\. „Asta ne obliga sa mai deschidem punga c\tre dumneavoastra pentru ca acolo unde Prim\ria administreaza corect banul public [i face ceva pentru comunitate merita sa le d\m [i noi (de la CJ Suceava – n.red.) ceva în plus, lucru care l-am f\cut [i o s\-l mai facem. Sunt convins ca aceasta Prim\rie va fi un loc unde oamenii vor veni sa î[i rezolve problemele lor”, a declarat Gheorghe Flutur. El a f\cut trimitere la poten]ialul economic al ora[ului Salcea, ar\t=nd ca exista unele perspective de dezvoltare a locurilor de munca în industria alimentara [i cea textil\, dar [i cu privire la proiecte de dezvoltare a transportului în comun sau de modernizare [i extindere a re]elelor de apa [i de canalizare pentru care s-au alocat de la Uniunea Euopeana aproximativ zece milioane de euro.
Consiliul Local Salcea a votat asocierea cu municipiul Suceava în cadrul zonei metropolitane
Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a spus ca a venit cu bucurie la acest eveniment deosebit din via]a ora[ului Salcea [i considera ca sunt pa[i clari f\cu]i în direc]ia moderniz\rii acestei localit\]i, demersuri care vor continua. De asemenea, Ion Lungu a ]inut sa felicite administra]ia ora[ului salcea ca a reu[it în vreme de criza sa duca la cap\t aceasta investi]ie importanta [i anume construirea unui nou sediu pentru Prim\rie. „Ora[ul Salcea este foarte important [i în ce prive[te dezvoltarea acestei axe Suceava – Boto[ani, dupa cum spune domnul pre[edinte Gheorghe Flutur. Personal, sunt convins ca ora[ul Salcea va deveni o localitate puternic [i civilizat. Trebuie sa facem un front comun în vederea identific\rii de solu]ii pentru a dezvolta zona, de a crea locuri de munc\. Este [i acest proiect de asociere tip zona metropolitana între Suceava [i localit\]ile limitrofe care nu afecteaz\, ci dimpotriv\, dezvolta toate localit\]ile. Sunt [anse reale de a dezvolta acest ora[, chiar daca [tim ca Salcea a fost f\cut ora[ la apelul de sear\, se vede ca de la o zi la alta localitatea se transforma în bine”, a declarat Ion Lungu.
Pe de alta parte, primarul ora[ului Salcea l-a informat pe primarul municipiului Suceava ca în [edin]a de ieri a Consiliului Local al ora[ului Salcea s-a adoptat în unanimitate proiectul de hot\r=re privind asocierea de tip zona metropolitan\. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Școala Gimnazială Berchișești, câștigătoarea concursului de proiecte de voluntariat și implicare comunitară derulate în școlile din județ

Inspectoratul Școlar Județean Suceava a organizat, miercuri, 5 octombrie, de Ziua Educației, Forumul proiectelor din cadrul …