Saturday , October 1 2022

Sectia si compartimentele de chirurgie ale Spitalului Judetean vor fi inaugurate pe 1 decembrie

Din data de 1 decembrie, pacien]ii care sufer\ interven]ii chirurgicale `n Spitalul Jude]ean de Urgen]\ Suceava vor putea beneficia de condi]ii mult mai bune de cazare n conducerea unit\]ii a anun]at c\ la mijlocul lunii decembrie vor fi finalizate [i ultimele patru s\li de opera]ii ale Blocului Operator n `n urma lucr\rilor de modernizare, sucevenii sunt invita]i s\ respecte igiena [i normele de conduit\ pe perioada spitaliz\rii
Spitalul Jude]ean de Urgen]\ Suceava urmeaz\ `n scurt timp s\-[i inaugureze sec]iile de chirurgie, reabilitate [i aduse la standardele [i la cerin]ele europene, precum [i cele patru s\li de opera]ie la care lucr\rile `nc\ se mai desf\[oar\ la momentul actual. Purt\torul de cuv=nt al unit\]ii spitalice[ti jude]ene, medicul urgentist Tiberiu Br\d\]an, a declarat c\ sec]ia de chirurgie general\ [i cele de chirurgie vascular\, chirurgie plastic\ [i neurochirurgie vor deveni func]ionale la capacitate maxim\ [i cu dotare de ultim\ genera]ie de pe data de 1 decembrie. Pentru renovarea sec]iei [i a compartimentelor de chirurgie, Spitalul Jude]ean de Urgen]\ a investit `n jur de 700.000 lei.
~n cazul Blocului Operator, lucr\rile vor mai dura estimativ p=n\ la jum\tatea lunii decembrie. “Sunt lucr\ri de mare anvergur\ care se desf\[oar\ la cele patru s\li de opera]ie r\mase nerenovate [i nu dorim s\ facem nici un fel de rabat la calitate. S\lile vor fi dotate cu aparatur\ de cea mai bun\ calitate, la fel ca [i primele patru care au fost deja inaugurate”, a declarat Br\d\]an. Pentru finalizarea lucr\rilor la ultimele patru s\li de opera]ie, Spitalul Jude]ean Suceava a mai primit un sprijin financiar din partea Ministerului S\n\t\]ii, dup\ rectificarea bugetar\. Este vorba despre suma de 15 miliarde lei vechi, bani care vor fi canaliza]i `ndeosebi c\tre achizi]ionarea de aparatur\ performant\. Blocul Operator al Spitalului Jude]ean func]ioneaz\ cu 67 de angaja]i, iar interven]iile chirurgicale sunt realizate de 37 de medici chirurgi, speciali[ti `n obstretic\ ginecologie, urologie, chirurgie general\, chirurgie toracic\, neurochirurgie, chirurgie vascular\, chirurgie plastic\ [i reparatorie, chirurgie [i ortopedie pediatric\ [i ortopedie [i traumatologie. Numai `n anul 2010, `n cele nou\ s\li de opera]ii ale Blocului au fost realizate nu mai pu]in de 8.815 interven]ii chirurgicale, cele mai multe pe sec]ia chirurgie general\ (2.634), urmat\ de sec]ia de obstretic\ ginecologie (1.991).
Ca urmare a lucr\rilor de modernizare desf\[urate `n Spitalul Jude]ean de Urgen]\, conducerea unit\]ii apeleaz\ la sucevenii pentru p\strarea normelor de conduit\ pe perioada intern\rii. “Toate investi]iile au fost f\cute pe bani publici, deci din taxele pe care le pl\tim fiecare dintre noi, [i au fost f\cute pentru cet\]eni. Din aceast\ cauz\, `i rug\m s\ respecte normele de conduit\ `n spa]iile amenajate [i igiena `n grupurile sanitare. Pe l=ng\ eforturile personalului de a `ntre]ine aceste spa]ii, trebuie s\ vin\ [i cet\]enii `n `nt=mpinarea noastr\. Nu vrem, spre exemplu, s\ mai existe cazuri de grupuri sanitare vandalizate sau l\sate `n dezordine, cum s-a mai `nt=mplat”, a mai spus purt\torul de cuv=nt al spitalului. (Andreea DIACONU)

Vezi si

Săptămâna Europeană a Sportului la Grădinița ”Țăndărică” Suceava

Grădinița cu Program Normal ”Țăndărică” Suceava a derulat  în perioada 23-30 septembrie a.c. Săptămâna Europeană …