Sectia de Urologie a Spitalului Judetean, modernizata la standarde europene

reportersite
28 ianuarie 2011, 22:24

N “]inem pasul cu modernizarea sec]iilor din Spitalul Jude]ean. Ast\zi a venit r=ndul sec]iei de Urologie”, a declarat pre[edintele Consiliului Jude]ean, Gheorghe Flutur n “am v\zut `n ]ar\ unit\]i spitalice[ti cu nume grele care nu se ridic\ nici pe departe la condi]iile oferite ast\zi de Spitalul Jude]ean”, a afirmat primarul Ion Lungu n “aceste lucr\ri s-au f\cut `n timpul s\rb\torilor de iarn\, c=nd toat\ lumea aprindea artificii”, a spus [eful sec]iei Urologie, doctorul Nicolae Dobromir

Ieri, la ora 12.00,  a avut loc la Spitalul Jude]ean de Urgen]\, inaugurarea sec]iei de urologie  modernizat\, `n prezen]a pre[edintelui Consiliului Jude]ean, Gheorghe Flutur, a primarului municipiului Suceava, Ion Lungu [i a unui num\r de consilieri jude]eni.

Sec]ia de urologie func]ioneaz\ la nivelul IV, `n corpul “C” din cadrul spitalului Jude]ean de Urgen]\ “Sf=ntul Ioan cel Nou de la Suceava.

Valoarea lucr\rii de reabilitare [i igienizare a fost de 273.126 lei (inclusiv TVA), de la consiliul local fiind aloca]i 135.514 lei iar de la consiliul jude]ean 137.712 lei.

Pre[edintele Consiliului Jude]ean a punctat implicarea administra]iei jude]ene `n transformarea, dup\ preluare, a Spitalului Jude]ean de Urgen]\ “Sf=ntul Ioan cel Nou”, `ntr-o unitate sptaliceasc\ respectat\ la nivel na]ional, mai ales c\ exist\ perspectiva “ridic\rii `n grad” a acesteia la rangul de spital clinic, un num\r de 16 doctori dob=ndind deja statutul de profesori asocia]i ai Universit\]ii de Medicin\ [i Farmacie din Ia[i, pentru instruirea medicilor reziden]i. Printre ace[tia, [i doctorul Nicolae Dobromir, [eful sec]iei de Urologie, acum modernizat\.

“Cum am promis, ]inem pasul cu modernizarea sec]iilor din Spitalul Jude]ean. Ast\zi a venit r=ndul sec]iei de Urologie, o sec]ie care din 1994 a evoluat foarte mult, care are acum 12 saloane cu 35 de paturi. Modernizarea a costat 2,7 miliarde de lei vechi, bani de la Consiliul Local [i Consiliul Jude]ean Suceava. Vreau s\ `i mul]umesc domnului doctor Nicolae Dobromir, domnilor doctori N\s\udeanu [i Stoica, echipei de asistente. Este o sec]ie foarte frecventat\, `n ambulatoriu 3200 de oameni consulta]i iar interna]i circa 1200 [i peste 1000 de interven]ii chirugicale. Suceava nu mai trimite `n alt\ parte pacien]i cu astfel de afec]iuni dec=t cazuri foarte grave, de trasnsplant, celelalte cazuri se rezolv\ aici. Am venit `n `nt=mpinarea solicit\rii de dotare a acestei sec]ii” a declarat Gheorghe Flutur care a apreciat participarea la inaugurare a consilierilor jude]eni din toate forma]iunile politice reprezentate, mul]umindu-le pentru faptul c\ `n urma votului din Consiliul Jude]ean, 37 de miliarde de lei vechi vor fi direc]ionate c\tre Spitalul Jude]ean, pentru investi]ii “de grad zero”. Este vorba despre cofinan]area pe blocul operator, izolare termic\ [i investi]ii `n celelalte sec]ii, cea dint=i enumerat\ fiind cea de Chirurgie.

Gheorghe Flutur a ]inut s\ mul]umeasc\ pentru eforturile f\cute managerului Spitalului, Vasile R`mbu, care “]ine pasul [i `n fiecare s\pt\m=n\ rezolv\ c=te ceva”. Pre[edintele Consiliului Jude]ean a amintit [i faptul c\ `n foarte scurt timp vor fi finalizate [i lucr\rile din cadrul Ambulatoriului Spitalului Jude]ean, investi]ie cu bani europeni.

N “Am v\zut `n ]ar\ unit\]i spitalice[ti cu nume grele, care nu se ridic\ nici pe departe la condi]iile oferite ast\zi de Spitalul Jude]ean”

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu a ar\tat c\ de[i unitatea spitaliceasc\ nu este `n subordine direct\ a Prim\riei, pe considerentul c\ aproximativ 40% dintre pacien]i provin din municipiul re[edin]\ de jude], exist\ obliga]ia moral\ de a sprijini Spitalul Jude]ean. “Anul trecut am alocat 11 miliarde de lei vechi, din care dou\ miliarde la Sec]ia Urologie. Anul acesta vom aloca alte 10 miliarde Spitalului [i Sta]iei de ambulan]\. A[tept\m din partea managerului o solicitare scris\ pentru lucr\rile pe care dore[te s\ le fac\ `n 2011. Acest spital arat\ foarte bine, am v\zut `n ]ar\ unit\]i spitalice[ti cu nume grele care nu se ridic\ nici pe departe la condi]iile oferite ast\zi de Spitalul Jude]ean. Apreciez efortul Consiliului Jude]ean, a pre[edintelui Gheorghe Flutur, a managerului Spitalului, Vasile R`mbu [i nu `n ultimul r=nd a doctorului Nicolae Dobromir, unul dintre marii speciali[ti `n urologie din Rom=nia”, a declarat primarul Ion Lungu.

N “Asistentele medicale, s\ fie a[a cum erau denumite odat\ – surori pentru pacien]i, s\-i `ngrijeasc\ la fel ca pe cineva din familie”, recomand\ managerul Spitalului, Vasile R`mbu

Managerul Spitalului Jude]ean, Vasile R`mbu, a mul]umit la r=ndul s\u conducerii Consiliului Jude]ean [i Prim\riei pentru sprijinul constant acordat `n scopul schimb\rii fe]ei spitalului jude]ean. “Particip\m `mpreun\ la modernizarea sec]iilor spitalului dar ne r\m=ne `n continuare responsabilitatea de a p\stra aceste condi]ii noi oferite. Nu numai nou\, ci [i pacien]ilor, vizitatorilor dar [i personalului care au acum posibilitatea de a lucra `n alte condi]ii”, a punctat managerul Vasile R`mbu, care a ad\ugat c\ se are `n vedere `n continuare cre[terea calit\]ii actului medical, medicii s\ fie `n permanen]\ la capul bolnavului iar personalul de `ngrijiri – asistentele medicale, s\ fie a[a cum erau denumite odat\ – surori pentru pacien]i, s\-i `ngrijeasc\ la fel ca pe cineva din familie. El a mai spus c\ `n perioada urm\toare, se are `n vedere amenajarea la parterul Spitalului a unui laborator de radiologie [i imagistic\ care s\ corespund\ standardelor actuale.

Doctorul Nicolae Dobromir, [eful Sec]iei Urologie, acum modernizat\ a mul]umit de asemenea conducerii Consiliului Jude]ean [i a Prim\riei, dar [i colegilor, “de la ultima infirmier\ [i p=n\ la doctorul N\s\udeanu, `ntreg colectivul care a muncit pentru ca modernizarea sec]iei s\ devin\ realitate [i `n mod deosebit domnului manager care nu a avut nici noapte nici zi [i a stat l=ng\ noi, ca s\ termin\m lucr\rile `n pimp util [i s\ demonstr\m altora c\ dac\ vrei se poate [i cu oameni energici ca domnul Flutur, domnul Lungu [i domnul R`mbu, cu un colectiv la fel de energic, se pot realiza multe lucruri. Toate aceste lucr\ri s-au f\cut `n timpul s\rb\torilor de iarn\, c=nd toat\ lumea aprindea artificii. Urologia sucevean\ a f\cut un pas mare ast\zi [i acesta ne oblig\ la performan]e noi. Trebuie s\ [tii ce vrei [i s\ [i realizezi ceea ce `]i propui”, a declarat doctorul Nicolae Dobromir. (Neculai RO{CA, Alexandru PARASCA)

secretarasite

2 Comentarii pe acest subiect. Spune-ti parerea!

  1. justitiarul 29/01/2011 la ora 12:12 -

    d-le FLUTUR aveti curajul sa va opereze DOBROMIR ?

  2. virgil 29/01/2011 la ora 8:23 -

    O noua taiere de panglica care nu poate fi facuta fara Omul Care Scrie cu Oi (Flutur) si aghiotantul sau (Lungu). Ce se mai tot lauda, ca tot din banii publici s-a realizat aceasta investitie. Multumim d-nului Doctor IRIMIE si d-nului Doctor DOBROMIR.Normal ca ai vazut in tara spitale care nu au dotarile sectiei din spitalul Suceava, d-nule Lungu. dar cele de la Suceava nu sunt meritul tau sau al lui Flutur. Voi nici nu ar trebui sa vorbiti in prezenta unor OAMENI precum d-nul Doctor DOBROMIR.