Friday , September 30 2022

Se extinde santierul din centrul Sucevei

N lucr\rile privind consolidarea zonei unde se vor face cele dou\ parc\ri subterane se vor amplifica, urm=nd a se face s\p\turi [i `n zona unde sunt trotuarele, dup\ ce `n perioada imediat urm\toare este planificat\ ridicarea bradului de Cr\ciun amenajat `n centrul Sucevei, al\turi de mutarea statuii lui Petru Mu[at

{antierul din centrul municipiului Suceava se va extinde tot mai mult `n perioada imediat urm\toare, autorit\]ile locale av=nd deja un plan foarte bine pus la punct pentru a se `nmul]i [an]urile [i gropile din aceast\ zon\ a ora[ului. La [edin]a de comandament care a avut loc, ieri, la Prim\ria Suceava cu privire la lucr\rile de consolidare a zonei respective s-au discuta [i o serie de pa[i care trebuie f\cu]i `n perioada imediat urm\toare. Primarul Ion Lungu a insistat la constructori `n ce prive[te gr\birea lucr\rilor, astfel `nc=t p=n\ la sf=r[itul lunii aprilie s\ fie consolidat\ `ntreaga zon\ [i `n acest fel s\ poat\ s\ fie `nceput\ construc]ia a dou\ parc\ri subterane. Unul din pa[ii imedia]i ce au `nceput, de altfel, s\ fie f\cu]i, este extinderea gardului [antierului actual pe unul din trotuare, urm=nd ca pe m\sur\ ce `nainteaz\ lucr\rile s\ se extind\ [antierul [i pe cel\lalt trotuar [i apoi `n zona celei de-a doua parc\ri subterane ce va fi amenajat\ `ntre Casa de Cultur\ [i sediul E.On. Pentru aceasta, primarul Ion Lungu a anun]at c\ se are `n vedere ca la finele acestei s\pt\m=ni s\ fie ridicat Bradul de Cr\ciun din centrul Sucevei iar, ulterior, s\ fie mutat\ [i statuia domnitorului Petru Mu[at din zona Casei de Cultur\ `n incinta Muzeului de Istorie. ~n zona unde se fac lucr\ri vor fi men]inute, `n continuare, echipaje de poli]i[ti comunitari iar `n condi]iile extinderii [antierului sunt posibile restric]ii de circula]ie. Reamintim c\ Prim\ria a ob]inut o finan]are european\ nerambursabil\ de circa opt milioane de euro pentru construirea a dou\ parc\ri subterane [i reamenajarea esplanadei Sucevei, at=t a zonei pietonale, c=t [i a celei carosabile. Ulterior, s-a constatat c\ este necesar\ efectuarea unor lucr\ri de consolidare `n zona respectiv\, motiv pentru care de la bugetul local s-au alocat sume considerabile `n vederea turn\rii a peste 500 de pilo]i secan]i cu arm\tur\ `n zona unde vin construite cele dou\ parc\ri subterane. Licita]ia de consolidare a zonei a fost c=[tigat\ de asocierea `ntre firma sucevean\ General Construct [i alte dou\ societ\]i bucure[tene iar la licita]ia pentru amenajarea celor dou\ parc\ri subterane a depus ofert\ doar firma General Construct. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Leii ucraineni refugiați la Rădăuți au ajuns în Africa de Sud

Simba și Mir, cei doi lei care luni au fost preluați de la Grădina Zoologică …

No comments

  1. relive arheologice

    Numai sa nu gaseasca ceva relicve arheologice pe acolo ca va dura lucrarea cel putin de 3 ori mai mult.