Sunday , March 3 2024

Se extinde santierul din centrul Sucevei

N lucr\rile privind consolidarea zonei unde se vor face cele dou\ parc\ri subterane se vor amplifica, urm=nd a se face s\p\turi [i `n zona unde sunt trotuarele, dup\ ce `n perioada imediat urm\toare este planificat\ ridicarea bradului de Cr\ciun amenajat `n centrul Sucevei, al\turi de mutarea statuii lui Petru Mu[at

{antierul din centrul municipiului Suceava se va extinde tot mai mult `n perioada imediat urm\toare, autorit\]ile locale av=nd deja un plan foarte bine pus la punct pentru a se `nmul]i [an]urile [i gropile din aceast\ zon\ a ora[ului. La [edin]a de comandament care a avut loc, ieri, la Prim\ria Suceava cu privire la lucr\rile de consolidare a zonei respective s-au discuta [i o serie de pa[i care trebuie f\cu]i `n perioada imediat urm\toare. Primarul Ion Lungu a insistat la constructori `n ce prive[te gr\birea lucr\rilor, astfel `nc=t p=n\ la sf=r[itul lunii aprilie s\ fie consolidat\ `ntreaga zon\ [i `n acest fel s\ poat\ s\ fie `nceput\ construc]ia a dou\ parc\ri subterane. Unul din pa[ii imedia]i ce au `nceput, de altfel, s\ fie f\cu]i, este extinderea gardului [antierului actual pe unul din trotuare, urm=nd ca pe m\sur\ ce `nainteaz\ lucr\rile s\ se extind\ [antierul [i pe cel\lalt trotuar [i apoi `n zona celei de-a doua parc\ri subterane ce va fi amenajat\ `ntre Casa de Cultur\ [i sediul E.On. Pentru aceasta, primarul Ion Lungu a anun]at c\ se are `n vedere ca la finele acestei s\pt\m=ni s\ fie ridicat Bradul de Cr\ciun din centrul Sucevei iar, ulterior, s\ fie mutat\ [i statuia domnitorului Petru Mu[at din zona Casei de Cultur\ `n incinta Muzeului de Istorie. ~n zona unde se fac lucr\ri vor fi men]inute, `n continuare, echipaje de poli]i[ti comunitari iar `n condi]iile extinderii [antierului sunt posibile restric]ii de circula]ie. Reamintim c\ Prim\ria a ob]inut o finan]are european\ nerambursabil\ de circa opt milioane de euro pentru construirea a dou\ parc\ri subterane [i reamenajarea esplanadei Sucevei, at=t a zonei pietonale, c=t [i a celei carosabile. Ulterior, s-a constatat c\ este necesar\ efectuarea unor lucr\ri de consolidare `n zona respectiv\, motiv pentru care de la bugetul local s-au alocat sume considerabile `n vederea turn\rii a peste 500 de pilo]i secan]i cu arm\tur\ `n zona unde vin construite cele dou\ parc\ri subterane. Licita]ia de consolidare a zonei a fost c=[tigat\ de asocierea `ntre firma sucevean\ General Construct [i alte dou\ societ\]i bucure[tene iar la licita]ia pentru amenajarea celor dou\ parc\ri subterane a depus ofert\ doar firma General Construct. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Cetatea de Scaun a fost redeschisă pentru vizitare. Lucrările de restaurare continuă 

Cetatea de Scaun a Sucevei, a fost redeschisă pentru vizitare, vineri, 1 martie, după mai …

No comments

  1. relive arheologice

    Numai sa nu gaseasca ceva relicve arheologice pe acolo ca va dura lucrarea cel putin de 3 ori mai mult.