Tuesday , April 13 2021

Scrisoare catre Mos Craciun, de la patru copii ramasi fara casa

F\r\ darurile [i iubirea lui Mo[ Crăciun, S\rb\torile nu exist\. F\r\ dragostea sfin]ilor [i `ngerilor, Cr\ciunul nu este Cr\ciun. Zăpada a bucurat inimile multora dintre noi. A readus zâmbetul pierdut cu ceva timp în urm\. ~n ciuda acestor schimb\ri, sunt multe locuri în jude]ul Suceava, unde se resimte triste]ea. Este [i cazul unei familii din comuna Ulma care `n urm\ cu 20 de zile a r\mas f\r\ un acoperi[ deasupra capului dup\ ce casa le-a fost mistuit\ de un incendiu devastator.
Drag\ Mo[ Cr\ciun,
~]i scriu din Bucovina, unde z\pada este tot at=t de mare ca `n Laponia sau }ara lui Mo[ Cr\ciun,de acolo de unde vii tu,`nc\rcat cu sania tras\ de reni,plin\ de daruri. Noi suntem 4 fra]i:Liliana,Loredana,Liviu [i Luciana,care am r\mas `mpreun\ cu p\rin]ii no[tri [i bunica noatsr\ sub cerul liber deoarece acum 20 de zile un incendiu devastator a mistuit `n doar o or\ casa [i gospod\ria noastr\.
Vreau s\ [tii c\ am avut o cas\ frumoas\, a[a cum sunt la noi `n Bucovina, regiune plin\ de oameni vrednici [i gospodari.Nu mai avem dormitorul unde ne odihneam [i aveam cele mai frumoase vise sau masa unde ne f\ceam temele, nu avem nicio carte de [coal\ ,nu avem nicio hain\ sau o juc\rie [i taote amintirile copil\riei noastre s-au spulberat `ntr-o clip\. A disp\rut [i grajdul unde mama noastr\ `ngrijea animale pentru hrana naostr\. A disp\rut atelierul unde tata lucra ac t=mplar [i dulgher pentru a ne purta la [coal\ [i a ne face un viitor. A disp\rut [i buc\t\ria unde ne `nt=lneam to]i mai ales la masa de sear\ [i ne bucuram `mpreun\.
Acum locuim la o vecin\ [i suntem 10 suflete `ntr-o singur\ camer\. Zeste foarte greu s\ ne obi[nuim cu noau situa]ie.Suntem cu to]i stresa]i numai la g=ndul fl\c\rilor ce au mistuit casa noastr\ [i dormim doar c=teva ore.
Situa]ia naostr\ [colar\ este deosebit\.to]i `nv\]\m bine [i suntem copii cumin]i.Liviu, elev `n clasa a –V- a merge `mpreun\ cu Luciana-surioara  mai mic\ de 5 ani la [coala din sat prin zapad\, v=nt [i viscol distan]\ de mai mul]i kilometri. De la cas\ p=n\ la [coal\ [i invers pe jos. Liliana [i Loredana sunt eleve de liceu `n clasa a IX a, parcurg=nd 15 km p=n\ `n centrul satului apoi 40 de km p=n\ la liceu. Suntem `n fiecare duminic\ la Biserica din satul nostru pentru c\ a[a am fost crescu]i.N\d\jduim `n ajutorul lui Dumnezeu [i spunem asemenea Dreptului Iov:”Domnul a dat Domnul a luat! Fie numele Domnului binecuv=ntat!”. Biserica din sat a f\cut colect\ pentru noi, s-a umblat din cas\ `n cas\ [i s-a adunat pentru reconstruc]ia casei, materiale sau bani ,s-a donat material lemnos pentru reconstruc]ia casei,materiale sau bani,fiecare dup\ posibilit\]i. {tim c\ ceea ce a fost nu mai poate fi reconstruit `n totalitate `ns\ ajutorul tuturor,pu]in c=te pu]in,trebuie s\ facem ceva.
N Drag\ Mo[ Cr\ciun,
Te rog mult, dac\ cite[ti scrisoarea nostr\, s\ te g=nde[ti c\ avem nevoie de tine. Orice dar din partea ta ne este folositar,oric`t de mic ar fi.
Ne g\se[ti `ntr-un sat de munte, M\gura, comuna Ulma, jude]ul Suceava.Po]i s\-l cau]i pentru detalii pe preotul nostru din sat Costel Lucian la telefon 0746063100 sau fax 0230574941.
Dac\ ai ni[te b\nu]i pentru noi po]i s\ ne trimi]i `n contul parorhiei: Parorhia ~n\l]area Domnului Ulma
Comuna Ulma, nr 65, jude]ul Suceava
Cod fiscal 10425475
CONT RO96RNCB0241023042380001BCR R\d\u]i
Drag\ Mo[ Cr\ciun,dorim ca aceste s\rb\tori s\ ne bucur\m `mpreun\ la Na[terea Domnului ,de Anul Nou [i de Botezul Domnului.~]i mul]umim Mult [i `]i ur\m un c\lduros “La mul]i ani!”

Cu drag, Liliana, Loredana, Liviu [i Luciana

Vezi si

Se reia în CJ scandalul împotriva festivalului rock de la Cetate. Petițiile au „suplimente” legate de „manipularea COVID”, „incendiul premeditat de la Palatul Administrativ” și „blocarea Zilelor Sucevei”

Cinci contestații s-au înregistrat la Consiliul Judetean Suceava până la data finalizării perioadei de consultare …