Wednesday , November 30 2022

Scor final: USL – 12, ARD – 3, PPD – 1

USL a câ[tigat în jude]ul Suceava, cu peste 50 la sut\ din voturi, nou\ colegii de deputat [i trei de senator, iar în urma redistribuirii [i înfiin]\rii de dou\ noi posturi de deputat, ARD va ob]ine doi deputa]i [i un senator, în timp ce PPDD va ob]ine un post de deputat u Sanda Maria Ardeleanu – ARD [i Cezar Cioat\ de la PP-DD vor completa func]iile din Camera Deputa]ilor, al\turi de cei zece deputa]i repartiza]i anterior jude]ului Suceava, conform legii electorale u cu al]i doi deputa]i din partea minorit\]ilor – Ghervazen Longher (Uniunea Polonezilor) [i Mircea Grosaru (Asocia]ia Italienilor) [i `nc\ patru senatori, jude]ul Suceava va avea `n viitorul Parlament 18 reprezentan]i u este posibil `ns\ ca din procentele de la nivel na]ional s\ mai fie dat un mandat de parlamentar unui candidat al ARD Suceava

Potrivit datelor finale furnizate de Biroul Electoral Jude]ean (BEJ) Suceava, USL a câ[tigat la Camera Deputa]ilor 59,41 la sut\ din voturi, ARD a ob]inut 23,13 la sut\ din voturi, iar PPDD are 11,82 la sut\ din voturi, în timp ce la Senat USL a ob]inut 58,79 la sut\ din voturi, urmat\ de ARD, cu 26,52 la sut\ [i de PPDD cu 11, 49 la sut\.
Universitarul Sanda Maria Ardeleanu, care a candidat din partea ARD pentru o func]ie de deputat `n Colegiul 1 Suceava [i Cezar Cioat\, care a candidat din partea PP-DD pentru o func]ie `n Colegiul 9 de deputa]i din zona Dornelor, au prins locuri `n Parlament de[i nu au c=[tigat alegerile `n colegiile `n care au candidat. Pentru cei doi, legea electoral\ a intervenit, ace[tia ob]in=nd „duplicarea mandatului”. ~n acest fel, jude]ul Suceava va avea un num\r de 12 deputa]i, `n loc de zece, cum se stabilise ini]ial. Sanda Maria Ardeleanu a devenit deputat cu un num\r de 7500 de voturi `n vreme ce Cezar Cioat\, a devenit deputat cu 3700 de voturi `n colegiul de munte.
Celelalte mandate de deputa]i [i senatori au fost distribuite conform estim\rilor din num\r\torile paralele, cu precizarea c\ din jude]ul Suceava au mai fost ale[i, pe listele minorit\]ilor na]ionale, Ghervazen Longher, pre[edinte al Uniunii Polonezilor din Rom=nia – Dom Polski ca deputat al minorit\]ii poloneze [i Mircea Grosaru – din partea Asocia]iei Italienilor ROASIT, ca reprezentant al minorit\]ii italiene.
Conform datelor furnizate de Biroul Electoral Jude]ean, procentual, {tefan Alexandru B\i[anu a c=[tigat func]ia de deputat pentru USL, `n Colegiul 1 Suceava. Sanda Maria Ardeleanu, candidat al ARD – PDL va fi de asemenea deputat pentru colegiul `n care a candidat, dup\ principiul „duplic\rii mandatului”. Astfel, {tefan Alexandru B\i[anu a c=[tigat mandatul cu 61,22% din voturi, dar `n condi]iile `n care ARD a ob]inut la nivel de jude] peste 23% din sufragii pentru Camera Deputa]ilor, atunci aceast\ forma]iune politic\ ar fi trebuit s\ ob]in\ dou\ din cele zece mandate. Cum USL a c=[tigat cu peste jum\tate din voturi `n nou\ din cele zece colegii, atunci s-a aplicat principiul „duplic\rii mandatului” prin care unul din candida]ii ARD prime[te mandatul de deputat chiar dac\ a fost `nvins `n colegiul unde a candidat. Regula `n acest caz este ca „duplicarea mandatului” s\ se fac\ la candidatul de deputat care a ob]inut cel mai mare num\r de voturi iar acesta a fost Sanda Maria Ardeleanu. ~n colegiul unde a candidat ea a `ntrunit 26,83% din sufragii, dar a avut ca num\r efectiv de voturi peste [apte mii, iar din acest punct de vedere s-a clasat mai bine dec=t al]i opt candida]i ai ARD.
~n Colegiul 2 – cartierul Burdujeni al municipiului Suceava [i localit\]ile arondate, deputatul Ioan Balan, de la PDL va fi pentru `nc\ un mandat, deputat `n Parlamentul Rom=niei. El a c=[tigat 43,93% din total sufragii, fiind singurul candidat al ARD din jude] care s-a situat `n fa]a unui candidat al USL, dar fiindc\ nu a reu[it s\ ob]in\ peste 50% a ob]inut mandatul la redistribuire, fiind singurul candidat al ARD care a reu[it s\ ia, ca num\r de voturi, mai mult dec=t a ob]inut Sanda Maria Ardeleanu.
~n Colegiul 3 pentru Camera Deputa]ilor, Gavril M`rza, fost pre[edinte al Consiliului Jude]ean Suceava [i senator USL, a c=[tigat un mandat de deputat cu 52,51% din sufragii. Din acest colegiu fac parte localit\]ile Cajvana, Todire[ti, D\rm\ne[ti, {cheia, Moara, Bosanci, Horodniceni, Dr\goie[ti, Ciprian Porumbescu, Stroie[ti, Ili[e[ti, B\l\ceana, P=rte[tii de Jos, Com\ne[ti, Boto[ana [i Cacica.
Eugen Constantin Uricec a mai ob]inut un mandat de deputat `n Colegiul 4, ca reprezentant al USL. Din acest colegiu fac parte localit\]ile F\lticeni, Baia, Preute[ti, H=rtop, Bune[ti, Vulture[ti, Ude[ti, F`nt`nele, Liteni [i Vere[ti. Eugen Uricec a ob]inut 63,09% din voturi.
Ioan Stan a ob]inut un nou mandat `n colegiul 5, `n care a candidat din partea USL. El a ob]inut 73,6% din voturi, fiind procentul cel mai mare ob]inut de candida]ii USL la Camera Deputa]ilor. ~n acest colegiu sunt incluse localit\]ile Dolhasca, Dolhe[ti, For\[ti, Dr\gu[eni, Vadu Moldovei, Boroaia, F=nt=na Mare, Bogd\ne[ti, R=[ca, Cornu Luncii, R\d\[eni, M\lini, Berchi[e[ti, Valea Moldovei [i Slatina.
Constantin Galan s-a impus de asemenea `n colegiul `n care a candidat, `n zona R\d\u]i, ob]in=nd 53,69% din sufragii. ~n acest colegiu sunt incluse localit\]ile R\d\u]i, Fr\t\u]ii Vechi, Satu Mare, Mili[\u]i, Iaslov\], Burla, Arbore, Volov\] [i Horodnic de Jos.
Ovidiu Iane – candidat surpriz\ al USL l-a b\tut la voturi pe contracandidatul local Dumitru Mihalescul de la ARD. Ovidiu Iane, liderul Partidului Verde, a ob]inut nu mai pu]in de 52,79% din voturi. Localit\]ile arondate colegiului respectiv sunt: Solca, Poieni Solca, Marginea, Horodnic de Sus, Sucevi]a, Voitinel, Vicovu de Jos, G\l\ne[ti, Bilca, Vicovu de Sus, Putna, Straja, Brodina [i Ulma
Eugen Bejinariu, [i-a conservat statutul de deputat USL `n colegiul 8 – zona Siretului. El a ob]inut 67,08% din sufragii. Localit\]ile arondate sunt: ora[ul Siret [I comunele Gr\me[ti, Zamostea, Zvor`[tea, H=n]e[ti, Siminicea, Dumbr\veni, Calafinde[ti, {erb\u]i, Gr\nice[ti, B\lc\u]i, Dorne[ti, Mu[eni]a [i Fr\t\u]ii Noi.
Dumitru Pard\u a c=[tigat colegiul pentru deputa]i din bazinul Dornelor – colegiul 9. Rezultatul ob]inut de acesta a fost de 61,86%. Localit\]ile arondate colegiului sunt Vatra Dornei, Pojor=ta, Dorna Arini, Crucea, Stulpicani, Ostra, Bro[teni, Panaci, {aru Dornei, Dorna Candrenilor, Poiana Stampei, Co[na, Iacobeni, Cioc\ne[ti, C=rlibaba, Breaza, Moldova Suli]a, Izvoarele Sucevei [i Moldovi]a.
Mai trebuie de precizat faptul c\ `n colegiul 9, ar urma s\ fie desemnat `nc\ un deputat, Cezar Cioat\. Ca [i `n cazul Sandei-Maria Ardeleanu, el ajunge deputat `n baza prevederilor privind „duplicarea mandatului”. Diferen]a este c\ acesta este de la PP-DD, partid care nu a c=[tigat `n niciun colegiu, dar la nivel de jude] a ob]inut, ca total num\r de voturi pentru Camera Deputa]ilor, `n jur de 11%, ceea ce `ndrept\]ea forma]iunea respectiv\ la un mandat de deputat. Pe aceea[i regul\, a celui mai mare num\r de voturi ob]inute `ntr-un colegiu, s-a clasat Cezar Cioat\ care a ob]inut peste trei mii de voturi, procentajul pe colegiu fiind de 19%, devans=nd [i pe candidatul ARD.
~n zona Humorului [i a C=mpulungului – Colegiul 10, alegerile au fost c=[tigate de Radu Iulian Surugiu. El este pre[edintele Clubului Studen]ilor Liberali [i a ob]inut 60,36% din sufragii. Localit\]ile arondate acestui colegiu sunt: Gura Humorului, C=mpulung Moldovenesc, P\ltinoasa, Capu C=mpului, Frasin, M\n\stirea Humorului, Vama, Frumosu, Vatra Moldovi]ei, Sadova [i Fundu Moldovei.
Colegiul uninominal nr. 1 de Senat cuprinde colegiile 9 [i 10 pentru Camera Deputa]ilor [i a fost c=[tigat de Neculai Bereanu – USL (PSD) cu 59,97%.
Colegiul uninominal nr. 2 Suceava pentru Senat cuprinde colegiile 1, 2 [i 3 de la Camera Deputa]ilor [i a fost c=[tigat de Gheorghe Flutur care a candidat de la ARD [i s-a clasat pe locul al doilea, ob]in=nd 42,67% din voturi. A ob]inut, totu[i, mandatul la redistribuire pentru c\ Tiberius Marius Br\d\]an de la USL nu a `nchis cu 50%^1 din voturi colegiul, ob]in=nd doar 48,91%.
Colegiul uninominal nr. 3 F\lticeni pentru Senat cuprinde colegiile 4 [i 5 pentru Camera Deputa]ilor iar candidatul USL, Ovidiu Liviu Don]u, a ob]inut 70,46% din voturi. ~n colegiul uninominal 4 pentru Senat care cuprinde colegiile 6, 7 [i 8 pentru Camera Deputa]ilor a c=[tigat Mihai Neagu de la USL (PC) cu 59,89% din voturi.
De men]ionat c\ trei procente ale ARD [i un procent al PP-DD au fost incluse, la nivel na]ional, `ntr-o nou\ etap\ de repartizare de mandate `n c=teva jude]e, `n func]ie de un algoritm bine stabilit. Dac\ `n baza acestora calcule ar putea fi acordat un nou mandat, `n jude]ul Suceava, atunci cele mai mari [anse le-ar avea candidatul ARD pe colegiul 3 de deputat, Vasile Ilie care s-a situat pe locul al treilea num\r de voturi dintre candida]ii ARD la Camera Deputa]ilor, dup\ Ioan B\lan [i Sanda-Maria Ardeleanu. (D.P.)
 

Vezi si

80 de cadre medicale veterinare au solicitat vaccinare antirabică, după semnalarea a patru cazuri de turbare în doar 10 zile

Patru cazuri de rabie la câini din gospodării au fost raportate, în perioada 15 – …

No comments

  1. bacila argentina

    Doamne, ce adunatura in colegiul asta, daca au vazut in Balan singura lor sansa. Va meritati soarta! Stati si va uitati cum primarii lui Balan se imbogatesc.

  2. Ce pomanagii acestia de la PDL.Ce zici coane PAPILLON, coane ILIE,cum e sa stai cu mana intinsa? Pramatiilor.