Wednesday , April 21 2021

Scoli din 28 de localitati sucevene primesc peste trei milioane de lei

N Gheorghe Flutur a ]inut s\ precizeze c\ nu este vorba de o alocare de fonduri pe criterii politice [i a justificat acest pucnt de vedere ar\t=nd c\ opt dintre localit\]ile unde s–au alocat fonduri sunt conduse de primari ai PSD

Guvernul Rom=niei a aprobat alocarea sumei de 3,15 milioane de lei pentru finan]area lucr\rilor de modernizare [i reparare la mai multe [coli din jude]ul Suceava. Este vorba, potrivit pre[edintelui Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, despre repararea [i modernizarea [colilor din 28 de localit\]i. Banii sunt aloca]i din bugetul Ministerului Educa]iei [i Cercet\rii [i vor ajunge `n unit\]i de `nv\]\m=nt respective. Din cele 3,15 milioane de lei alocate de Guvern, cea mai mare sum\ ajunge la Colegiul Na]ional „{tefan cel Mare”, respectiv 400.000 de lei. De asemenea, [coala din satul Solone]ul Nou, comuna Cacica prime[te 250.000 de lei, iar c=te 200.000 de lei primesc trei gr\dini]e, una din Vicovu de Jos, una din Poieni Solca [i una din Bilca.
Potrivit lui Gheorghe Flutur, opt dintre cele 28 de localit\]i, cu [coli aflate `n proces de modernizare, au primari care apar]in PSD, fapt care ar demonstra `n opinia [efului administra]iei jude]ene sucevene c\ banii nu au fost `mp\r]i]i discre]ionar, pe criterii politice, doar la primarii membri ai acelor forma]iuni din arcul de guvernare. „~mi pare r\u c\ adversarii politici aduc critici. V\d c\ sunt [i opt primari PSD care primesc fonduri. Nu ne intereseaz\ culoarea politic\, ci s\ finaliz\m o parte din lucr\ri sau s\ d\m obiective `n func]iune. Sau s\ cumpere centrale termice pentru a da c\ldur\ la copii”, a spus Gheorghe Flutur. El a precizat c\ oricum nu sunt suficien]i ace[ti bani [i a cerut Guvernului cinci milioane de lei pentru alte urgen]e, d=nd ca exemplu `nc\lzirea la {coala Probota [i finalizarea gr\dini]ei de la Calafinde[ti. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Criza de medici de familie se va adânci în județul Suceava

La finalul anului trecut, opt medici de familie s-au pensionat, iar după patru luni încă …