Wednesday , December 7 2022

Schimbarea legislatiei achizitiilor publice este necesara pentru absorbtia fondurilor UE

N consider\ pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorge Flutur, el fiind de p\rere c\ trebuie redus\ mult [i birocra]ia

Pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, ieri, c\ pentru accelerarea absorb]iei fondurilor europene ar trebui modificat\ legisla]ia `n ceea ce prive[te achizi]iile publice, dar [i redus num\rul organismelor care verific\ [i filtreaz\ modul `n care se cheltuiesc aceste fonduri. Gheorghe Flutur, care a participat la o `nt=lnire regional\ organizat\ la Suceava de Autoritatea Na]ional\ pentru Reglementarea [i Monitorizarea Achizi]iilor Publice (ANRMAP) privind reforma achizi]iilor publice `n contextul absorb]iei fondurilor structurale, a spus c\ se `nregistreaz\ `nt=rzieri mari la implementarea unor proiecte europene din cauza birocra]iei [i legisla]iei. „Pe achizi]ii publice, de foarte multe ori, birocra]ia [i legisla]ia te fac s\ pierzi timpul, chiar ani de zile, pentru c\ te contest\ unii `n instan]\ [i nu po]i `ncepe o lucrare, `n special pe bani europeni”, a spus Gheorghe Flutur.
El a ar\tat c\ a cerut [i cere public s\ se g\seasc\ o solu]ie de modificare a Legii achizi]iilor publice. „S\ ne g=ndim ce fac polonezii [i alte ]\ri `n sensul de analiz\ de ofert\, o form\ de licita]ie simplificat\ p=n\ la o anumit\ valoare, de exemplu cinci milioane de euro pentru proiectele europene. ~n felul acesta, vom putea face absorb]ia banilor europeni mai eficient [i mai repede”, a spus Gheorghe Flutur. El a mai ar\tat c\ sunt de reglementat [i situa]iile privind subcontractan]ii, dar [i contractan]ii care c=[tig\ licita]ii oferind pre]uri la jum\tate dec=t valoarea proiectului. „Ne-am trezit c\ vin unii contractan]i cu oferte la 50-60 la sut\ din valoarea unui proiect. De aici [i proasta calitate a lucr\rilor. Trebuie s\ fim foarte aten]i, pentru c\ unii, dornici s\ intre pe pia]\, subliciteaz\ [i vin cu valori care nu le pot permite s\ vin\ cu lucr\ri de calitate”, a spus Gheorghe Flutur.
El a ar\tat c\ `n acest sens cazuistica ar trebui s\ duc\ la modificarea legisla]iei [i s\ fie g\site solu]ii pentru perioada urm\toare. De asemenea, Gheorghe Flutur a mai spus c\ este nevoie [i de o reducere a organismelor implicate `n verificarea [i filtrarea fondurilor europene. „Sunt 75 de organisme ce verific\ [i filtreaz\ banii europeni. Suntem de acord c\ banii europeni trebuie cheltui]i corect, dar [i cu 75 de organisme avem o mare problem\. {i autorit\]ile care se ocup\ de aceste fonduri cred c\ sunt prea multe. De aici ar trebui s\ g\sit\ o strategie na]ional\ coerent\, eficient\, pentru accelerarea absorb]iei fondurilor europene”, a declarat Gheorghe Flutur. (D.P.)

Vezi si

Daniel Cadariu, ministrul Turismului, îi îndeamnă pe români să nu mai meargă la schi în Austria. ”Sunt țări unde condițiile ar putea fi chiar și mai bune”  

Ministrul Turismului, Constantin Daniel Cadariu, a declarat la Digi24 că numărul românilor care merg anual …