Saturday , December 9 2023

Schimbarea legislatiei achizitiilor publice este necesara pentru absorbtia fondurilor UE

N consider\ pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorge Flutur, el fiind de p\rere c\ trebuie redus\ mult [i birocra]ia

Pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, ieri, c\ pentru accelerarea absorb]iei fondurilor europene ar trebui modificat\ legisla]ia `n ceea ce prive[te achizi]iile publice, dar [i redus num\rul organismelor care verific\ [i filtreaz\ modul `n care se cheltuiesc aceste fonduri. Gheorghe Flutur, care a participat la o `nt=lnire regional\ organizat\ la Suceava de Autoritatea Na]ional\ pentru Reglementarea [i Monitorizarea Achizi]iilor Publice (ANRMAP) privind reforma achizi]iilor publice `n contextul absorb]iei fondurilor structurale, a spus c\ se `nregistreaz\ `nt=rzieri mari la implementarea unor proiecte europene din cauza birocra]iei [i legisla]iei. „Pe achizi]ii publice, de foarte multe ori, birocra]ia [i legisla]ia te fac s\ pierzi timpul, chiar ani de zile, pentru c\ te contest\ unii `n instan]\ [i nu po]i `ncepe o lucrare, `n special pe bani europeni”, a spus Gheorghe Flutur.
El a ar\tat c\ a cerut [i cere public s\ se g\seasc\ o solu]ie de modificare a Legii achizi]iilor publice. „S\ ne g=ndim ce fac polonezii [i alte ]\ri `n sensul de analiz\ de ofert\, o form\ de licita]ie simplificat\ p=n\ la o anumit\ valoare, de exemplu cinci milioane de euro pentru proiectele europene. ~n felul acesta, vom putea face absorb]ia banilor europeni mai eficient [i mai repede”, a spus Gheorghe Flutur. El a mai ar\tat c\ sunt de reglementat [i situa]iile privind subcontractan]ii, dar [i contractan]ii care c=[tig\ licita]ii oferind pre]uri la jum\tate dec=t valoarea proiectului. „Ne-am trezit c\ vin unii contractan]i cu oferte la 50-60 la sut\ din valoarea unui proiect. De aici [i proasta calitate a lucr\rilor. Trebuie s\ fim foarte aten]i, pentru c\ unii, dornici s\ intre pe pia]\, subliciteaz\ [i vin cu valori care nu le pot permite s\ vin\ cu lucr\ri de calitate”, a spus Gheorghe Flutur.
El a ar\tat c\ `n acest sens cazuistica ar trebui s\ duc\ la modificarea legisla]iei [i s\ fie g\site solu]ii pentru perioada urm\toare. De asemenea, Gheorghe Flutur a mai spus c\ este nevoie [i de o reducere a organismelor implicate `n verificarea [i filtrarea fondurilor europene. „Sunt 75 de organisme ce verific\ [i filtreaz\ banii europeni. Suntem de acord c\ banii europeni trebuie cheltui]i corect, dar [i cu 75 de organisme avem o mare problem\. {i autorit\]ile care se ocup\ de aceste fonduri cred c\ sunt prea multe. De aici ar trebui s\ g\sit\ o strategie na]ional\ coerent\, eficient\, pentru accelerarea absorb]iei fondurilor europene”, a declarat Gheorghe Flutur. (D.P.)

Vezi si

„Fii bun, nu doar de Crăciun”, iar Iulius Mall te premiază!

La Iulius Mall Suceava ai parte de o întreagă experiență senzorială, în special în această …