Sunday , April 21 2024

Scade numarul autorizatiilor de constructie pentru case, creste `nsa numarul locuintelor finalizate

Conform datelor Direc]iei Jude]ene de Statistic\, `n primul semestru al acestui an s-a `nregistrat o u[oar\ sc\dere, comparativ cu perioada similar\ a anului trecut, a num\rului celor care vor s\ `[i ridice o locuin]\, `ns\ mai mul]i suceveni au reu[it s\ `[i finalizeze lucr\rile la cas\ `n primele [ase luni ale acestui an, dec=t au reu[it `n ianuarie – iunie 2010
Mai pu]ine autoriza]ii de construc]ii pentru case au fost eliberate de autorit\]ile locale din jude]ul Suceava `n primul semenstru al anului, comparativ cu aceea[i perioad\ a anului trecut. Potrivit unui raport prezentat, la Colegiul Prefectural Suceava, de [eful Direc]iei Jude]ene de Statistic\ (DJS) Suceava, Stelian Ruscior, `n primul semestru din 2011 au fost eliberate 1.250 de autoriza]ii de construire pentru cl\diri reziden]iale, cu 64 mai pu]ine comparativ cu aceea[i perioad\ din 2010.
Pe de alt\ parte, potrivit DJS Suceava, `n domeniul construc]iilor s-a constatat o cre[tere a num\rului locuin]elor terminate. Astfel, `n primele [ase luni ale acestui an au fost finalizate 1.444 de locuin]e, cu 12,1% mai multe fa]\ de aceea[i perioad\ a anului trecut. Cele mai multe case finalizate au fost `n mediul rural, respectiv 51,6% din totalul locuin]elor. O analiz\ pe sursele de finan]are a eviden]iat c\ `n prima parte a lui 2011, o majoritate cov=r[itoare a locuin]elor ce au fost finalizate au fost realizate din fonduri private – 98,7%, restul locuin]elor fiind construite din fonduri publice.
Jude]ul Suceava continu\ s\ r\m=n\ `n top la nivel na]ional `n ceea ce prive[te num\rul de imobile reziden]iale, at=t din punctul de vedere al autoriza]iilor emise, c=t [i al lucr\rilor demarate efectiv pentru a se ridica noi case. Dup\ num\rul de autoriza]ii emise pentru cl\diri reziden]iale, Suceava ocup\ locul al doilea pe ]ar\, dup\ jude]ul Ilfov iar `n cadrul regiunii Nord – Est, jude]ul Suceava se afl\ pe primul loc, cu 29,5% din num\rul de autoriza]ii de construire pentru cl\diri reziden]iale eliberate `n primul semestru din acest an. La mare distan]\ jude]ul nostru este urmat de Ia[i cu 19,1%, `n ceafa c\ruia `i sufl\ Neam]ul cu un procent de 18,2%. De asemenea, Bac\ul cu 16,0% este pe locul patru, `n vreme ce jude]ul vecin Boto[ani are numai 10,1% din num\rul de autoriza]ii de construire emis, `n primul sermestru, la nivelul Regiunii de Nord – Est [i pe ultimul loc se situeaz\ jude]ul Vaslui cu 7,1%. (Dan PRICOPE)

Vezi si

ADU și-a lansat candidații la fucția de primar al Sucevei și președinte al Consiliului Județean

Alianța Dreapta Unită (ADU) Suceava a lansat oficial, la o ceremonie care a avut loc …